Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-04-18 22:09:34

Aktualności


Zasady rekrutacji dzieci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Kolbuszowa w roku szkolnym 2021/2022

Zasady rekrutacji dzieci 

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny TYLKO deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziału przedszkolnego bez konieczności brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. (ustawa nie przewiduje wzoru deklaracji – rodzice powinni upewnić się, czy w ich przedszkolu obowiązuje wzór formularza).

  • deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziału przedszkolnego rodzice składają do  2 marca 2021 r.             

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i lub oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w/w placówkach. (Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dziecko w wieku 5,4 i 3 lat ma prawo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego).

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego:

  • kryteria tzw. samorządowe,
  • liczbę punktów za kryteria,

określa uchwałą Rada Miejska

Uchwała Nr XXXVIII/464/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia  30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

  • terminy postępowania rekrutacyjnego,
  • terminy składania dokumentów,
  • terminy postępowania uzupełniającego,

określa zarządzeniem Burmistrz Kolbuszowej

Zarządzenie Nr 36/21  Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20 stycznia  2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa wraz z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia

  • wniosek o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy oddać w placówce najbardziej preferowanej- Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

Zarządzenie Nr 37/21  Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują:

  • ­    kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
  • ­    kryteria samorządowe uchwalone przez Radę Miejską w Kolbuszowej

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone dokumenty.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Kryteria ustawowe

Kryteria samorządowe

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Inspektor ds. oświaty