Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-11-28 20:12:33

Ogłoszenia


XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w placówkach prowadzonych przez gminę Kolbuszowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewniania dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/146/11 Rady Miejskiej
  w Kolbuszowej z dnia 30 września 2011 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej, zmienionej Uchwałą Nr VI/83/19 Rady Miejskiej
  w Kolbuszowej z dnia 28 lutego 2019 roku.
 10. Informacja z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy "POGODNE RONDO im. Władysława Pogody" dla ronda zlokalizowanego na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Kolbuszowa Górna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej
  w rejonie ul. Sokołowskiej.
 15. Sprawy różne.