Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2022-05-24 11:42:50

Ogłoszenia


XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 6 sierpnia 2021 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kolbuszowa na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji powierzchniowej położonego w miejscowości Kupno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolbuszowa oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Bulwary nad Nilem im. Błogosławionego Księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego" terenowi położonemu w miejscowości Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/392/2021 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi gminne.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Józefa Piłsudskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Widełce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa nieruchomości gruntowej położonej w Widełce z przeznaczeniem pod drogę gminną.
 14. Sprawy różne.