Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2017-04-29 23:19:27

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty
Statut Miasta i Gminy Kolbuszowa
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa na lata 2010-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2014-2020

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu Rynku wraz z otoczeniem w Kolbuszowej

Wykaz zabytków Gminy Kolbuszowa
Plan gospodarki odpadami dla Gminy Kolbuszowa

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa na lata 2015 - 2032

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2013 - 2020
Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2015 - 2017
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2016
Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych