Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-04-18 23:02:00

Wskaźniki projektu

Wskaźniki produktu

Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Jednostka Wartość wskaźnika
wskaźnik produktu

Liczba wybudowanych lub 
zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym:

sztuka 0

- Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych

sztuka 0

- Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych

sztuka 0
wskaźnik produktu

Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji
sanitarnej, w tym:

km 22,14

- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

km 9,71

- Długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej

km 12,43
wskaźnik produktu

Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych
wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych

sztuka 0
wskaźnik produktu Długość sieci wodociągowej km 0


Tabela  Wskaźniki
rezultatu bezpośredniego

Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Jednostka Wartość wskaźnika
wskaźnik rezultatu bezpośredniego

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI)

RLM 0
wskaźnik rezultatu bezpośredniego

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu

RLM 732
wskaźnik rezultatu bezpośredniego

Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu

RLM 0
wskaźnik rezultatu bezpośredniego

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI)

osoby 0