Informacja dla mieszkańców Gminy Kolbuszowa zainteresowanych dofinansowaniem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków


Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Nabór
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Nabór 

Gmina Kolbuszowa informuje, iż planuje przystąpić do naboru wniosków o dofinansowanie, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie prywatnych posesji w ramach działania 2.8 „Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej”,  Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

UWAGA!

Udział w projekcie jest możliwy wyłącznie dla nieruchomości spełniających wszystkie niżej wymienione warunki:

- zlokalizowanych na: Obszarach Natura 2000, Obszarach Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszarach Rezerwatu Zabłocie,

- zlokalizowanych poza terenem Aglomeracji Kolbuszowa,

- nie objętych zbiorowym systemem odprowadzania ścieków,

- zlokalizowanych na obszarach, gdzie nie jest  projektowana kanalizacja sanitarna.

Przybliżoną lokalizację kwalifikujących się do projektu obszarów przedstawiają załączone mapy.

O udział w projekcie ubiegać się mogą mieszkańcy:

- części miejscowości Bukowiec,

- części miejscowości Domatków,

- miejscowości Huta Przedborska,

- miejscowości Kłapówka,

- część miejscowości Kolbuszowa Dolna,

- części miejscowości Kupno,

- części miejscowości Nowa Wieś,

- miejscowości Poręby Kupieńskie,

- miejscowości Przedbórz,

- część miejscowości Werynia,

- część miejscowości Widełka.

Jak złożyć deklarację?

Chętni do udziału w projekcie, proszeni są o wypełnienie, podpisanie i złożenie następujących dokumentów:

  1. WSTĘPNA DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – 1 egz.
  2. UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOSCI – 2 egz.

Wypełnione i podpisane dokumenty będą przyjmowane w  pokoju nr 19 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Zebrane deklaracje i umowy użyczenia będą podstawą do zweryfikowania prawnych i technicznych możliwości wybudowania oczyszczalni na terenie poszczególnych posesji, a następnie posłużą do przygotowania dokumentacji projektowej oraz skompletowania wszystkich dokumentów potrzebnych do aplikowania o środki unijne.

Termin naboru:

Nabór uczestników projektu trwa od dnia 7 czerwca 2024 r.  do dnia do 28 czerwca 2024 r., do godziny 15:00.

Opis planowanego przebiegu realizacji projektu: 

Po zakończeniu naboru Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Gmina Kolbuszowa sporządzi Listę podstawową  i listę rezerwową uczestników projektu. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i przekroczenia limitu środków na realizację projektu, o udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Na podstawie zebranych deklaracji, Gmina Kolbuszowa przeprowadzi wstępną wizję w terenie, w celu określenia prawnych i technicznych możliwości oraz typu i wielkości wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji technicznej i innych niezbędnych dokumentów aplikacyjnych oraz złożenie  wniosku o dofinansowanie. Termin składania wniosków upływa w dniu 20 sierpnia 2024 r. Zakończenie procedury oceny wniosków planowane jest na kwiecień 2025 roku.

W przypadku uzyskania przez Gminę Kolbuszowa dofinansowania, Gmina Kolbuszowa podpisze z każdym z uczestników projektu z listy podstawowej, Umowę uczestnictwa w projekcie uszczegółowiającą zasady realizacji zadań w ramach projektu.

Zgodnie z Regulaminem Wyboru Projektów w ramach działania 2.8 „Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej”,  Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, zakończenie  realizacji projektu  nie może nastąpić później niż 31 grudnia 2026 r.

Gmina Kolbuszowa przeprowadzi procedury wyboru Wykonawców zadań objętych projektem, podpisze umowy na realizację zadań, będzie nadzorowała realizację prac oraz przeprowadzi odbiory robót związanych z budową oczyszczalni.

Właścicielem oczyszczalni przez okres 5 lat od uzyskania ostatniej płatności ze środków UE będzie Gmina Kolbuszowa.

Osoby, z którymi podpisano Umowę  uczestnictwa w projekcie będą odpowiedzialne za prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków, spoczywać będą na nich koszty eksploatacji oczyszczalni oraz obowiązki związane z wywozem osadów ściekowych.

 Wkład własny mieszkańców – uczestników projektu:

Ostateczny koszt wkładu własnego uczestników jest uzależniony od takich czynników jak: koszt opracowania dokumentacji technicznej, wynik postępowań przetargowych, wielkość oczyszczalni, typ oczyszczalni i zastosowanego systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych, lokalizacja itp.

Koszt wkładu własnego mieszkańca zostanie określony w trakcie realizacji projektu dla każdego uczestnika indywidulanie.  Szacunkowe koszty wkładu własnego Uczestnika projektu wyniosą około 6 000,00 zł brutto.

Uwaga:

Warunkiem realizacji projektu tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na prywatnych posesjach będzie pozyskanie przez Gminę środków z funduszy unijnych.

Załączniki:

  1. Wzór wstępnej deklaracji udziału w projekcie.
  2. Wzór umowy użyczenia nieruchomości.
  3. Mapa obszarów cennych przyrodniczo w gminie Kolbuszowa.
  4. Mapa przedstawiająca granice Aglomeracji Kolbuszowa.

Dane Kontaktowe:

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej:

- w kwestiach naboru deklaracji pokój nr 19, tel. 17 22 71 333 wew. 330, e-mail: rpf@ekolbuszowa.pl,

- w kwestiach technicznych: Anna Łoboda,  pokój nr 23, tel.: 17 22 71 333 wew. 349,

e-mail: anna.loboda@ekolbuszowa.pl.

 

Link do naboru wniosków o dofinansowanie:

https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/2-8-ochrona-przyrody-i-roznorodnosci-biologicznej-nr-naboru-fepk-02-08-iz-00-001-24

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-06-13 11:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 424 384