Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - dodatek gazowy


Informacja
Informacja 
2023-01-27

W dniu 1 stycznia br. weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wprowadza ona refundacje poniesionych kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które używają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem tylko wodę użytkową.

Od stycznia VAT na gaz powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23%. Zwrot pobranego podatku VAT od paliw gazowych dotyczy jednak osób, które spełniają kryterium dochodowe. Jest ono takie jak w przypadku dodatku osłonowego, tj. przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł (netto) na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Zwrot podatku VAT dotyczy paliw gazowych zakupionych od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku gazowego będzie można składać do 29 lutego 2024 r.

Wnioski można składać każdorazowo po otrzymaniu i opłaceniu faktury za gaz lub zbiorczo za wybrany okres. Wnioski złożone do 10 każdego miesiąca będą rozpatrzone w tym miesiącu. Wnioski złożone po 10 będą rozpatrzone w następnym miesiącu

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Warunkiem otrzymania dodatku jest również wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków urządzenia grzewczego zasilanego paliwami gazowymi.

Wnioskodawcą musi być osoba, która jest odbiorcą końcowym tj. osoba, która zawarła umowę z dostawcą oraz jest odbiorcą faktury. Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Do wniosku należy dołączyć fakturę za gaz oraz potwierdzenie jej opłacenia.

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.- .pdf

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.- .doc

Wypełnij wniosek i dołącz do niego

 • załącznik nr 1, jeśli:
  • składasz wniosek pierwszy raz, lub
  • zmieniły się dane twojego gospodarstwa i jego członków,
 • załącznik nr 1A, jeśli osiągacie dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypełnij odrębne oświadczenia dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego
 • załącznik nr 1B, jeśli osiągacie dochody z gospodarstwa rolnego, wypełnij odrębne oświadczenia dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego
 • załącznik nr 2, jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok,
 • załącznik nr 3, jeśli składasz wniosek po 29 lutego 2024 roku.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł (netto), lub 1500 zł (netto) na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Jak otrzymać dodatek do gazu?

 • o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
 • wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania.
 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej podany we wniosku
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku

Jak złożyć wniosek?

 • osobiście – w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych M-GOPS w Kolbuszowej – budynek dworca ul. Ruczki 3 – wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej sprawdzą kompletność dokumentów, pomogą w razie problemów z uzupełnieniem wniosku oraz udzielą informacji;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP naszego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT. Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/. Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne;
 • przy użyciu aplikacji której pobranie jest możliwe poprzez stronęhttps://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1, aby złożyć wniosek w ten sposób, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Informacje przedstawione we wniosku o zwrot podatku VAT za gaz składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-04-19 15:06
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 007 835