Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami


Karta Usługi
Nr RiGG/1

UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI –

zawarcie kolejnej umowy użyczenia

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym
 • art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  - Kodeks cywilny

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot - inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy użyczenia

Wymagane

dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu)
 • Wyrys z mapy z oznaczeniem nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch lub trzech miesięcy od daty wniesienia wniosku w zależności od stopnia skomplikowania sprawy

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wszelkie spory powstałe w okresie trwania użyczenia, a nierozstrzygnięte
w postępowaniu ugodowym strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnym

Pozostałe Informacje

Umowa użyczenia jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę. W indywidualnych przypadkach może zostać wysłana pocztą.

Karta Usługi
Nr RiGG/2

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  - Kodeks cywilny 

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot- inspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy dzierżawy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Mapa z oznaczeniem działki przeznaczonej do wydzierżawienia
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch lub trzech miesięcy od daty wniesienia wniosku w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
 • W przypadku przeprowadzania procedury przetargowej termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu do ok. 4 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wszelkie spory powstałe w okresie trwania dzierżawy, a nierozstrzygnięte
w postępowaniu ugodowym strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnym

Pozostałe Informacje

 • Integralną część umowy stanowi protokół zdawczo – odbiorczy - ……..
 • Umowa dzierżawy jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę. W indywidualnych przypadkach może zostać wysłana pocztą.

Karta Usługi
Nr RiGG/3

REZYGNACJA Z DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym
 • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  - Kodeks cywilny

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot- inspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Rozwiązanie umowy dzierżawy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pozostałe Informacje

 • Integralną część rozwiązania umowy stanowi protokół zdawczo-odbiorczy- ……..

ZAŁĄCZNIK- Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu

Karta Usługi
Nr RiGG/4

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH – zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na okres do 3 lat

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
  o gospodarce nieruchomościami
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot - inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat

Wymagane

dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Wyrys z mapy z oznaczeniem działki przeznaczonej do wydzierżawienia
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch miesięcy od daty wniesienia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wszelkie spory powstałe w okresie trwania dzierżawy, a nierozstrzygnięte
w postępowaniu ugodowym strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnym

Pozostałe Informacje

Umowa dzierżawy jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę. W indywidualnych przypadkach może zostać wysłana pocztą.


Karta Usługi
Nr RiGG/5

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

 – zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  - Kodeks cywilny

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot- inspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy dzierżawy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Wyrys z mapy z oznaczeniem działki przeznaczonej do wydzierżawienia
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter).

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch lub trzech miesięcy od daty wniesienia wniosku w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
 • W przypadku przeprowadzania procedury przetargowej termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu do ok. 4 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wszelkie spory powstałe w okresie trwania dzierżawy, a nierozstrzygnięte
w postępowaniu ugodowym strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnym

Pozostałe Informacje

Umowa dzierżawy jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę. W indywidualnych przypadkach może zostać wysłana pocztą.

Karta Usługi
Nr RiGG/6

NAJEM NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  - Kodeks cywilny

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot - inspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy najmu

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Wyrys z mapy z oznaczeniem nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch lub trzech miesięcy od daty wniesienia wniosku w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
 • W przypadku przeprowadzania procedury przetargowej termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu do ok. 4 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wszelkie spory powstałe w okresie trwania najmu, a nierozstrzygnięte
w postępowaniu ugodowym strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnym

Pozostałe Informacje

 • Integralną część umowy stanowi protokół zdawczo – odbiorczy - ……..
 • Umowa najmu jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę. W indywidualnych przypadkach może zostać wysłana pocztą.

Karta Usługi
Nr RiGG/8

REZYGNACJA Z NAJMU NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym
 • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
  o gospodarce nieruchomościami
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 680 – 692 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  - Kodeks cywilny

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot- inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Rozwiązanie umowy najmu

Wymagane

dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pozostałe Informacje

Integralną część rozwiązania umowy stanowi protokół zdawczo-odbiorczy

ZAŁĄCZNIK- Wniosek o rezygnację z umowy najmu

Karta Usługi
Nr RiGG/9

REZYGNACJA Z UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny

Komórka
odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot- inspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Rozwiązanie umowy użyczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Dowód osobisty do wglądu

Określenie wzorów dokumentów i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy 

Uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pozostałe Informacje

Integralną część rozwiązania umowy stanowi protokół zdawczo – odbiorczy - ……..

ZAŁĄCZNIK- Wniosek o rezygnację z umowy użyczenia nieruchomości

Karta Usługi
Nr RiGG/10

NAJEM NIERUCHOMOŚCI –

zawarcie kolejnej umowy najmu

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  - Kodeks cywilny

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot - inspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy najmu

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Wyrys z mapy z oznaczeniem nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch lub trzech miesięcy od daty wniesienia wniosku w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
 • W przypadku przeprowadzania procedury przetargowej termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu do ok. 4 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wszelkie spory powstałe w okresie trwania najmu, a nierozstrzygnięte w postępowaniu ugodowym strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnym

Pozostałe Informacje

Umowa najmu jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę. W indywidualnych przypadkach może zostać wysłana pocztą.

Karta Usługi
Nr RiGG/11

UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  - Kodeks cywilny

Komórka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot - inspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy użyczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Wyrys z mapy z oznaczeniem nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje w ciągu jednego miesiąca od daty wniesienia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wszelkie spory powstałe w okresie trwania użyczenia, a nierozstrzygnięte
w postępowaniu ugodowym strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnym

Pozostałe Informacje

 • Integralną część umowy stanowi protokół zdawczo – odbiorczy - ……..
 • Umowa użyczenia jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę.
  W indywidualnych przypadkach może zostać wysłana pocztą.

Karta Usługi
Nr RiGG/12

AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Podstawa prawna

 1. Art. 77 ust. 3 i 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek- inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Pisemne wypowiedzenie Burmistrza Kolbuszowej dotychczasowych opłat wraz z ofertą przyjęcia nowej jej wysokości.

Wymagane

dokumenty

 • Pisemny wniosek o aktualizację opłaty rocznej złożony do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty.
 • Operat szacunkowy.
 • Odpis z księgi wieczystej.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma zmieniającego wysokość opłaty.

Pozostałe Informacje

W przypadku nie złożenia wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym wypowiedzenie stało się ostateczne.

Karta Usługi
Nr RiGG/13

CZASOWE ODEBRANIE WŁAŚCICIELOWI ZWIERZĘCIA, KTÓRE JEST OKRUTNIE TRAKTOWANE LUB ZANIEDBYWANE

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Tadeusz Serafin – kierownik

pokój nr 14, tel. 17 2271 333 w. 298

Sposób załatwienia sprawy

·         Postępowanie wyjaśniające

·         Wydanie decyzji

Wymagane

dokumenty

W/w decyzja podejmowana jest z urzędu lub na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej

Określenie wzorów dokumentów i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W trybie natychmiastowym

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Zwierze odebrane właścicielowi jest przekazywane do schroniska dla zwierząt, państwowej jednostce organizacyjnej prowadzącej gospodarstwo rolne lub ogrodu zoologicznego.

Karta Usługi
Nr RiGG/14

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 1. Art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)
 2. Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
 3. Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/91/11 z dnia 27.05.2011 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały  nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w  Kolbuszowej z dnia 02 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - § 2 ust. 2 pkt 1, § 3 ust. 2  uchwały.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek- inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Umowa sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek zawierający następujące elementy:
 • imię, nazwisko wnioskodawcy
 • adres wnioskodawcy
 • numer działki
 • położenie działki
 1. Załączniki do wniosku:
 • dokument własności (np. akt własności ziemi, odpis z księgi wieczystej)
 • mapa (wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10) z zaznaczoną nieruchomością proponowaną do zbycia

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W ciągu dwóch miesięcy od wyrażenia zgody na nabycie przez właściwy organ

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem

Pozostałe Informacje

Proponowana do zbycia działka winna mieć uregulowany stan prawny.

Karta Usługi
Nr RiGG/15

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 735)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Damian Matrypuła – inspektor
I  piętro pok. 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego

Wymagane

dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości
 2. Załączniki do wniosku:
 • Jeżeli budynek nie jest jeszcze ujawniony w ewidencji gruntów
  i budynków do wniosku należy dołączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz mapę z usytuowaniem budynku lub kopię mapy
  z inwentaryzacji powykonawczej budynku.
 • Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja
  w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie w pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr RiGG/16

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Podstawa prawna

 1. Art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek- inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Pisemna zgodna na zmianę terminu płatności bądź odmowa.

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:
 • imię i nazwisko
 • adres wnioskodawcy
 • nr i powierzchnie nieruchomości
 • położenie nieruchomości
 • Nr KW

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter).

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pozostałe Informacje

Wniosek należy składać nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności zobowiązania.

Karta Usługi
Nr RiGG/17

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

W PRAWO WŁASNOŚCI

Podstawa prawna

 1. Art. 1, art. 3 i art. 4 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa używania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1314)
 2. Art. 67 ust. 1, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)
 3. Art. 104, art. 107, art. 127 §1, art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek - inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja Burmistrza Kolbuszowej

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek zawierający następujące elementy:
 • imię, nazwisko wnioskodawcy
 • adres wnioskodawcy
 • numer działki
 • położenie działki
 1. Załączniki do wniosku:
 • dokument własności - akt notarialny/kserokopia/, decyzja administracyjna, odpis z księgi wieczystej
 • wypis i mapa (wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10) z zaznaczoną nieruchomością
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Kolegium Samorządowego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

 


Karta Usługi
Nr RiGG/18

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW

Podstawa prawna

 1. Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
 2. Art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 7 oraz art. 67 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)
 3. Art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 ze zm.)
 4. Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kolbuszowa z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek - inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:
 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres wnioskodawcy (głównego najemcy)
 • nr i położenie lokalu
 • informacja z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. że najemca nie zalega z czynszem
 • aktualna kopia umowy najmu lokalu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy następuje w ciągu trzech miesięcy– w przypadku kontynuacji sprzedaży lokali w budynku
 • Załatwienie sprawy następuje w ciągu sześciu miesięcy– w przypadku sprzedaży pierwszego lokalu w budynku

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem

Pozostałe Informacje

Prawo wykupu lokalu mieszkalnego na własność przysługuje głównemu najemcy lokalu. Cenę nabycia lokalu ustala się na podstawie wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nabywca lokalu pokrywa koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe.

Karta Usługi
Nr RiGG/19

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ DLA POPRAWIENIA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Podstawa prawna

 1. Art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
 2. Art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek- inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:
 • imię i nazwisko
 • adres wnioskodawcy
 • nr i powierzchnie nieruchomości
 • położenie nieruchomości
 1. Załączniki:
 • mapa z naniesioną lokalizacją gruntu, o nabycie którego wnioskodawca się ubiega (mapkę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej ul. 11-go listopada 10)

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje ciągu trzech miesięcy, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem

Pozostałe Informacje

Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe

ZAŁĄCZNIK

Karta Usługi
Nr RiGG/20

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ WIECZYSTEGO UŻYTKOWNIKA

Podstawa prawna

 1. Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
 2. Art. 32 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek- inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek o nabycie nieruchomości przez użytkownika wieczystego sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:
 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres wnioskodawcy
 • nr i powierzchnie nieruchomości
 • położenie nieruchomości
 • nr księgi wieczystej
 1. Załączniki:
 • odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z operatu ewidencji i gruntów

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje ciągu trzech miesięcy, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli

Pozostałe Informacje

Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zaliczana jest kwota równa wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określona wg stanu na dzień sprzedaży.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe.

ZAŁĄCZNIK

Karta Usługi
Nr RiGG/21

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 1. Art. 18 ust 2 pkt 9 lit a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
 2. Art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1490 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek- inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek o sprzedaż nieruchomości sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:
 • imię i nazwisko wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, nr i powierzchnie nieruchomości, położenie nieruchomości, kopia mapy z zaznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiem

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

Procedura sprzedaży przetargowej trwa kilka miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Złożenie wniosku skutkuje rozpoczęciem poniższej procedury:

 • Analiza stanu prawnego przeznaczenia w planie
 • Wizja w terenie
 • Zlecenie wykonania podziału (jeżeli jest konieczne)
 • Opiniowanie wniosku na Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej
 • Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przeznaczenia do zbycie nieruchomości komunalnej.
 • Ustalenie przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości.
 • Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Rozpatrzenie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
 • Ogłoszenie przetargu (ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości).
 • Przeprowadzenie przetargu przez Komisję Przetargową.
 • Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu.
 • Podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP, na stronie podmiotowej Urzędu oraz wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego informacji o wyniku przetargu.
 • Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży do 21 dnia od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia.

ZAŁĄCZNIK - Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie przetargowym

ZAŁĄCZNIK - Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Karta Usługi
Nr RiGG/22

UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Podstawa prawna

 1. Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek- inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Pisemna zgoda na udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Wymagane

dokumenty

 1. Pisemny wniosek użytkownika wieczystego o udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kolbuszowa wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
 • oznaczenie nieruchomości gruntowej, której opłata dotyczy,
 • oświadczenie z ilu osób składa się wspólne gospodarstwo domowe,
 • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego tj. wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i związanych więzią gospodarczą w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata
 • Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody
 • W przypadku, kiedy wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, oprócz ww. dokumentów dotyczących osób ubiegających się o bonifikatę, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu i korzystają z niej w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków, wymagane są informacje dotyczące ogólnej powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne zajmowane przez członków spółdzielni uprawnionych do korzystania z ulgi oraz powierzchnia tych lokali mieszkalnych (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury).

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

Do dwóch miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr RiGG/23

USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI,

 ZAJĘTE Z MOCY PRAWA POD DROGI PUBLICZNE

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek- inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Protokół uzgodnień

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek zawierający następujące elementy:
 • imię, nazwisko wnioskodawcy
 • adres wnioskodawcy
 • numer działki
 • położenie działki

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Brak

Pozostałe Informacje

W razie braku uzgodnienia wysokości odszkodowania, odszkodowanie ustala się i wypłaca wg zasad obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości

Karta Usługi
Nr RiGG/24

USTALENIE WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEJ OPŁATY
Z TYTUŁU WZROSTU WARTO
ŚCI NIERUCHOMOŚCI (OPŁATA PLANISTYCZNA)

Podstawa prawna

1. Art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.741 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek- inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna

Wymagane

dokumenty

1. „Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

2. Załączniki:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - jeżeli osoba prawna,
 • mapa zasadnicza nieruchomości w skali 1:500,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego obowiązującego przed uchwaleniem nowego planu miejscowego lub jego zmianą,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego lub zmiany planu miejscowego obecnie obowiązującego,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji.

Termin załatwienia sprawy

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Pozostałe Informacje

 1. W przypadku zbycia nieruchomości przed datą wydania decyzji o ustaleniu wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować organ prowadzący postępowanie, gdyż art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość ustalenia renty planistycznej na wniosek wyłącznie przed zbyciem nieruchomości. Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a następnie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpi w trakcie sporządzania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego lub w okresie późniejszym, ale przed datą wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej lub jeżeli na tym etapie nastąpi wycofanie wniosku, wnioskodawca obciążany jest kosztami postępowania (w tym sporządzanego operatu szacunkowego).

Karta Usługi
Nr RiGG/25

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ

Podstawa prawna

 1. Art. 13 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)
 2. Art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
 3. Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/91/11 z dnia 27.05.2011 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały  nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 02 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek- inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Umowa ustanowienia służebności gruntowej zawarta w formie aktu notarialnego.

Wymagane

dokumenty

1. Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych.

2. Załączniki:

 • Odpis z księgi wieczystej nieruchomości władnącej,
 • aktualna mapa ewidencyjna z geodezyjnym opracowaniem przebiegu drogi służebnej z opisem , że dokument jest wyrysem z mapy ewidencyjnej i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księgach wieczystych.
 • wypisy z ewidencji gruntów na nieruchomość władnącą i obciążoną
 • Odpis KRS w przypadku jednostek organizacyjnych.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje ciągu dwóch miesięcy, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Pozostałe Informacje

Wnioskodawca ponosi koszty ustanowienia służebności gruntowej, koszt wykonania operatu szacunkowego oraz koszt opłat notarialnych.

Karta Usługi
Nr RiGG/26

WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSÓW RAS NIEBEZPIECZNYCH

Podstawa prawna

 • 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
 • część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Tadeusz Serafin – kierownik

 pokój nr 14, tel. 17 2271 333 w. 298

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia

Wymagane
dokumenty

 • Podanie o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej
 • Dokument potwierdzający pochodzenia psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania
 • Informacja określająca miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa
 • Nr rejestracyjny psa
 • Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zezwolenia - 82 zł
opłatę skarbową można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski

Karta Usługi
Nr RiGG/27

ZAMIANA GRUNTÓW

Podstawa prawna

1. Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Joanna Mycek- inspektor

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Umowa zamiany zawarta w formie aktu notarialnego.

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek zawierający następujące elementy:
 • imię, nazwisko wnioskodawcy
 • adres wnioskodawcy
 • numer działki
 • położenie działki
 1. Załączniki do wniosku:
 • dokument własności (np. akt notarialny /kserokopia/, odpis z księgi wieczystej)
 • mapa (wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej ul. 11 listopada 10) z zaznaczoną nieruchomością proponowaną do zamiany

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W ciągu dwóch miesięcy od wyrażenia zgody na zamianę przez właściwy organ

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem

Pozostałe Informacje

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Karta Usługi
Nr RiGG/30

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2052)
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. – w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Damian Matrypuła – Inspektor
I  piętro pok. 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji orzekającej:

 • o  rozgraniczeniu nieruchomości
 • o umorzeniu postępowania (ugoda zawarta przed geodetą)
 • o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi (nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu – granica pozostaje sporna) 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia zawierający następujące elementy:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres wnioskodawcy
 • numery rozgraniczanych działek i ich położenie
 • właścicieli działek przyjętych do rozgraniczenia

Załączniki do wniosku:

 • wypis z rejestru gruntów działki/działek wnioskodawcy rozgraniczenia (wydaje Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej)
 • kopia mapy ewidencyjnej dla rozgraniczonych nieruchomości (wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10) z zaznaczonymi odcinkami granic podlegającymi rozgraniczeniu.

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie w pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta)

Opłaty

Opłaty:

Koszty związane z rozgraniczeniem ponoszą strony postępowania

Termin załatwienia sprawy

Termin wynika z ustawy KPA – jako sprawa złożona wymagająca przeprowadzenia rozprawy na gruncie  - min. 2 miesiące z  możliwością  przedłużenia (po dostarczeniu przez geodetę upoważnionego dokumentacji geodezyjnej z rozgraniczenia)  

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - przekazania sprawy sądowi (Sąd Rejonowy w Kolbuszowej).

Przy decyzji o umorzeniu postępowania (zawarta ugoda przed geodetą )– służy Odwołanie do SKO w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

Przy decyzji o umorzeniu postępowania i przekazaniu z urzędu do rozpatrzenia sprawy sądowi (brak podstaw do orzeczenia o rozgraniczeniu i granice pozostają sporne) – służy Odwołanie do SKO w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pozostałe Informacje

W postanowieniu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, Burmistrz  upoważnia geodetę uprawnionego do wykonania czynności rozgraniczeniowych.

Karta Usługi
Nr RiGG/31

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Damian Matrypuła - Inspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oraz dokumentację:

 • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
 • Mapa z projektem podziału nieruchomości
 • Wykaz zmian gruntowych
 • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w Księdze Wieczystej
 • Kopię postanowienia o zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości (jeśli zostało wydane)
 • Wypis z rejestru gruntów

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie w pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania.

Pozostałe Informacje

Urząd przeprowadza czynności administracyjnie (nieodpłatnie).

Czynności techniczne związane z podziałem są dokonywane przez geodetów (odpłatnie). Koszty ponosi wnioskodawca.

Karta Usługi
Nr 7

Opiniowanie  rocznych planów łowieckich

Podstawa prawna

Art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Tadeusz Serafin –kierownik

pokój nr 14, tel. 17 2271 333 w. 298

Sposób załatwienia sprawy

Opinia

Wymagane
dokumenty

Wniosek Koła Łowieckiego zawierający roczny plan łowiecki

Określenie wzorów dokumentów i miejsce ich udostępnienia

 Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy 

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2023-03-24 14:19
 • |
 • Licznik odwiedzin: 12 371 586