Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego


Karta Usługi
Nr RBiPP

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawa prawna

1. Art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Irena Dąbek – kierownik Referatu Budownictwa i Planowania Przestrzennego
II piętro, pokój nr 25, Tel. 17 2271-333 wew. 344

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Odbiór decyzji osobiście lub drogą pocztową.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (dostępny na stronie internetowej urzędu lub na stanowisku pracy), zawierający:

1) Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy oraz obszaru, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,

2) Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej

c) Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 25 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

 1. Opłatę skarbową dokonuje wnioskodawca nie posiadający tytułu prawnego do terenu, którego dotyczy wniosek w wysokości 598 zł
 2. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby, w wysokości 56zł

(opłatę skarbowa można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5)
Opłatę należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Termin załatwienia sprawy

Ustawowy termin wynosi 2 miesiące. Niemniej jednak termin uzależniony jest od oczekiwania na uzgodnienie projektu decyzji z organami wymienionymi w ustawie

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Pozostałe Informacje

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, składa się w punkcie obsługi klienta, parter, pok. 6

Karta Usługi
Nr RBiPP

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna

Art. 50, 51 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Irena Dąbek – kierownik Referatu Budownictwa i Planowania Przestrzennego
II piętro, pokój nr 25, Tel. 2271333 wew. 344

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odbiór decyzji osobiście lub drogą pocztową.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierający:

1) Określenie granic terenu objętego wnioskiem, ze wskazaniem lokalizacji obiektu lub przebiegu inwestycji liniowej, przedstawionym na kopii mapy zasadniczej, obejmującym teren, którego wniosek dotyczy oraz obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

2) Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej

c) Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 25 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1.Opłatę skarbową dokonuje wnioskodawca nie posiadający tytułu prawnego do terenu, którego dotyczy wniosek  w wysokości 598 zł, (opłatę skarbowa można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5).

Opłatę należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Termin załatwienia sprawy 

Ustawowy termin wynosi 2 miesiące. Niemniej jednak termin uzależniony jest od oczekiwania na uzgodnienie projektu decyzji z organami wymienionymi w ustawie

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie

Pozostałe Informacje

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, składa się w punkcie informacyjnym, parter, pok. 6

Karta Usługi
Nr RBiPP

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna

 1. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.)
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. z późn. zm.
 3. Właściwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Komórka

odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Irena Dąbek – kierownik Referatu Budownictwa i Planowania Przestrzennego
II piętro, pokój nr 25, Tel. 2271333 wew. 344

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiór zaświadczenia osobiście lub drogą pocztową.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu zawierający:

 • imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres wnioskodawcy oraz dane nieruchomości, której przeznaczenie chcemy poznać
 • nr ew. działki i jej położenie

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 25 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wypis lub wyrys ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 • od wypisu - do 5 stron 30zł, powyżej 5 stron 50zł
 • od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20zł, nie więcej niż 200zł
 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł
  (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r., tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 72.

Termin załatwienia sprawy 

7 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu składa się w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego (po dokonaniu opłaty skarbowej)

Karta Usługi
Nr RBiPP

UDZIELENIE ZGODY NA MODERNIZACJĘ LOKALU MIESZKALNEGO SAMODZIELNIE PRZEZ NAJEMCĘ NA JEGO KOSZT

Podstawa prawna

 1. Ustawa   z   dnia   21 czerwca 2001 r.  o  ochronie   praw   lokatorów, mieszkaniowym    zasobie  gminy   i   o   zmianie   Kodeksu   Cywilnego  (tekst   jednolity   Dz.U.2020.611, z   późn. zm.)
 2. Ustawa   z   dnia   23 kwietnia 1964 r.   Kodeks  Cywilny (tekst jednolity: Dz.Uz.2020.1740   późn. zm.)
 3. Art. 1  ustawy   z   dnia  16 listopada 2006 r.  o  opłacie  skarbowej  (Dz. U.  Nr   225,   poz. 1635,   z   późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu   Miejskiego   w   Kolbuszowej,                                                               
II piętro,  pokój   Nr 24,  telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

 1. pismo   wyrażające   zgodę   na  modernizację.
 2. odmawia   informując   wnioskodawcę   o  przyczynie   negatywnego  załatwienia   sprawy

Wymagane dokumenty

 1. wniosek sporządzony osobiście  przez osobę  ubiegająca o wyrażenie zgody na  modernizację  lokalu mieszkalnego  samodzielnie przez najemcę na jego koszt,   potwierdzone przez   zarządcę
 2. oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji,
 3. szkic  lokalu  przed   modernizacją   i   po  wprowadzonych   zmianach
 4. opinia   zarządcy  na   temat   możliwości   technicznych,
 5. informacja  o wnoszonych opłatach za najem lokalu i ewentualnych zaległościach,

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr RBiPP

Najem lokali mieszkalnych

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2020.611,  z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr XLII/506/2017 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolbuszowa  DUWP.2017.2965);
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,             
II piętro,  pokój  Nr 24,   telefon  17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Burmistrz po zasięgnięciu opinii  Komisji  Rady Miejskiej wydaje;

 1. zarządzenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Na tej podstawie  wnioskodawca otrzymuje  skierowanie do zawarcia umowy;
 2. wpisuje wnioskodawcę do „Rejestru osób oczekujących na wynajem lokalu mieszkalnego”;
 3. odmawia informując wnioskodawcę o braku podstaw prawnych  do pozytywnego załatwienia wniosku;

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego;

 2. Zaświadczenie o osiągniętych dochodach;

 3. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego;
 2. Zaświadczenie o osiągniętych dochodach;
 3. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca. Natomiast skierowanie do zawarcia umowy najmu  gdy wnioskodawca został pozytywnie zakwalifikowany  do otrzymania  lokalu, w przypadku  pozyskania mieszkania.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego

Pozostałe Informacje

Zasób mieszkaniowy Kolbuszowej służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych  osób będących stałymi mieszkańcami Kolbuszowej. Lokale stanowiące  mieszkaniowy zasób Kolbuszowej mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych  warunkach  mieszkaniowych, których  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie  jednoosobowym  lub 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Przez osoby, które pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych  uważa się osobę zamieszkującą w lokalu w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5,0m2 ogólnej powierzchni pokoi lub nie spełnia ono  wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdujące się w niedostatku, tj. osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  sześciu miesięcy poprzedzających date złożenia  wniosku nie przekracza  75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub nie przekracza 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Kwoty świadczeń  emerytalno – rentowych znajdują się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) oraz  w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Osoba ubiegająca się o wynajem lokalu mieszkalnego składa pisemny wniosek – wzór w załączeniu). Następnie poddawany jest on weryfikacji w zakresie spraw meldunkowych, metrażu zajmowanej powierzchni, wysokości dochodów. taka weryfikacja dokonywana jest również    w chwili kierowana do zawarcia umowy najmu. 

Karta Usługi
Nr RBiPP

PRZYWRÓCENIE TYTUŁU PRAWNEGO

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2020.611, z późn. zm.)

2) Uchwała Nr XLII/506/2017 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolbuszowa ( DUWP.2017.2965)

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,                                                                     
II piętro,  pokój  Nr 24,   telefon  17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

1) skierowanie do zawarcia umowy

2) odmawia informująca wnioskodawcę o braku podstaw prawnych do pozytywnego   załatwienia  wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek sporządzony osobiście  przez osobę ubiegającą się o cofnięcie wypowiedzenia lub przywrócenie  tytułu prawnego do lokalu po ustaniu przesłanek wypowiedzenia,
 2. oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji,
 3. kopia wypowiedzenia,
 4. zaświadczenie o zaległościach czynszowych  lub ich braku

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz   na   złożony    wniosek   w   ciągu   miesiąca, a  w sprawach szczególnie skomplikowanych  do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku    

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego. Możliwe jest ewentualne wniesienie stosownego pozwu do sądu powszechnego.

Pozostałe Informacje

ZAŁĄCZNIKI

Karta Usługi
Nr RBiPP

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2020.611, z późn. zm.)

2) Uchwała Nr XLII/506/2017 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolbuszowa (DUWP.2017.2965);

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,                                                                     
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon  17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

1) skierowanie do zawarcia umowy

2) odmawia informując wnioskodawcę o braku podstaw prawnych  do pozytywnego   załatwienia  wniosku.

Wymagane dokumenty

1) wniosek sporządzony osobiście  przez osobę  ubiegająca się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego

2) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego,

3) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji,

3) zaświadczenie o osiągniętych dochodach przez wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres 3 m-cy poprzedzających date złożenia wniosku

4) poprzednia umowa najmu lokalu socjalnego,

5) w przypadku  występowania   zaległości czynszowych – dowód  wpłaty zadłużenia lub porozumienie w sprawie  spłaty  zadłużenia w  ratach

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego,

2) zaświadczenie o osiągniętych dochodach

3) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- druki dostępne są na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta; w pokoju Nr 24 , piętro I  tutejszego Urzędu.

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje

Pozostałe Informacje

Zasób  mieszkaniowy Kolbuszowej służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych  osób będących stałymi mieszkańcami Kolbuszowej. Lokale stanowiące  mieszkaniowy zasób Kolbuszowej mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych  warunkach  mieszkaniowych, których  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie  jednoosobowym lub 125 % najniższej emerytury  w gospodarstwie wieloosobowym. Przez osoby, które pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych  uważa się osobę zamieszkującą w lokalu w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5,0m2 ogólnej powierzchni pokoi lub nie spełnia ono  wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane  osoby   nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdujące   się w niedostatku, tj. osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  sześciu miesięcy poprzedzających date złożenia  wniosku nie przekracza  75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub nie przekracza 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwoty świadczeń  emerytalno – rentowych znajdują się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) oraz   w   Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Osoba ubiegająca się o wynajem lokalu mieszkalnego składa pisemny wniosek – wzór w załączeniu). Następnie poddawany jest on weryfikacji w zakresie spraw meldunkowych, metrażu zajmowanej powierzchni, wysokości dochodów. taka weryfikacja dokonywana jest również    w chwili kierowana do zawarcia umowy najmu. 

ZAŁĄCZNIK

Karta Usługi
Nr RBiPP

KIEROWANIE  DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU Z TYTUŁU REALIZACJI WYROKU SADOWEGO ZOBOWIĄZUJĄCEGO GMINĘ KOLBUSZOWA DO DOSTARCZENIA LOKALU ZAMIENNEGO LUB SOCJALNEGO

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2020.611, z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr XLII/506/2017 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolbuszowa (DUWP.2017.2965)
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)
 5. Wyrok sądu z klauzula wykonalności

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego,
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,                                                                    
II piętro,  pokój  Nr 24,   telefon  17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

 1. skierowanie do zawarcia umowy
 2. odmawia informując wnioskodawcę o braku podstaw prawnych  do pozytywnego załatwienia  wniosku.

Wymagane dokumenty

1)  wniosek osoby uprawnionej do otrzymania lokalu zamiennego lub socjalnego o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych gminy Kolbuszowa

     -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych
i  pozyskiwaniu niezbędnych informacji

     -  oświadczenie o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka
tytułu prawnego do zajmowania lokalu lub nieruchomości

2) wniosek o zawarcie umowy najmu  lokalu mieszkalnego oraz informacje o dochodach,

3) wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę prawomocności lub wykonalności orzekający

o obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego lub socjalnego przez gminę  Kolbuszowa

4) uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego przed uzyskaniem wyroku sądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego,

2) zaświadczenie o dochodach,

oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca.  Natomiast skierowanie do zawarcia umowy najmu  gdy wnioskodawca został pozytywnie zakwalifikowany  do otrzymania  lokalu, w przypadku  pozyskania mieszkania.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje  uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.

Pozostałe Informacje

 

ZAŁĄCZNIKI

Karta Usługi
Nr RBiPP/14

Przyznanie dodatku mieszkaniowego 

Podstawa prawna


1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U.2019.2133, z późn. zm.),

2) art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz. 11).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2013 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu  ( Dz. U.2013.589)

4) ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.2021.735,  z późn. zm.)

5) ustawa o opłacie skarbowej  ( Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat  Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,

II piętro,  pokój  Nr 24,   telefon 0 17 2271 333 w. 348,

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa- inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2.Deklaracja o wysokości dochodu.

3.Dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

 1. zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dot. osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy cywilnej.
 2. oświadczenie o dochodach
 3. decyzję przyznającą rentę/emeryturę lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
 4. odcinki przekazów pocztowych lub odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego.
 5. oświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego.
 6. informacje o sposobie wypłaty ryczałtu, za brak instalacji centralnego ogrzewania lub centralnej ciepłej wody lub gazu przewodowego,

4.Tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( najem, podnajem, spółdzielcze prawo do lokalu, właścicielom, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny)

5.Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych (np. czynszowy, rachunki) lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków we wniosku przez zarządcę budynku.

6.Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu – dotyczy domów jednorodzinnych.

W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt. 3-6 należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu. 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

 •  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1)
 •  Deklaracje o wysokości dochodów (załącznik nr 2)
 •  Oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 3)
 •  Oświadczenie o dochodach (załącznik nr 4)
 •  Oświadczenie o stanie majątkowym (załącznik nr 5)
 •  Zaświadczenie zakładu pracy (załącznik nr 6) 

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom. 

Termin załatwienia sprawy 

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu  za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.  

Pozostałe Informacje

1) Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 - najemcom albo  podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

 - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

 - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny;

w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego, na podstawie więcej niż jednego tytułu ,prawnego  spośród wyżej wymienionych;

2) Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

- domu pomocy społecznej,

- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

- schronisku dla nieletnich;

- zakładzie poprawczym;

- zakładzie karnym,

- szkole, w tym w szkole wojskowej

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie,

3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy  nie przekroczył w gospodarstwie:

- jednoosobowym  - 40 %;

- wieloosobowym – 30 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem;

- jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od wyżej określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o te kwotę,

- dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji,

4) kryterium dochodowe:

a) za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111),

b) nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w punkcie 2, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

c) dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),

d) wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

e) w przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

5) przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez wnioskodawcę  samodzielnie  albo wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nia zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa wnioskodawcy,

6) normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego

a) nie przekracza: 

- 35 m2 – dla 1 osoby;

- 40 m2 – dla 2 osób;

- 45 m2 – dla 3 osób;

- 55 m2 – dla 4 osób;

- 65 m2 – dla 5 osób;

- 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób,  dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2.

b) normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Powierzchnie tą powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego, O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 426. 568 i 875)
c) dodatek mieszkaniowy przysługuje również wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni  w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

7) wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków  poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

- 15% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa- w gospodarstwie 5-osobowym i większym,

8) w celu obliczenia ryczałtu na zakup opału,  za brak w lokalu instalacji doprowadzającej energię cieplną  do celów  ogrzewania lub instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła stosuje się średnią cenę 1 kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565), powiększoną o podatek od towarów i usług,

9) wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, o którym mowa w ust. 7, nie może przekraczać, 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni, wskaźnik ten może obniżyć o 20 punktów procentowych Rada Miejska, w drodze uchwały,

10) dodatek mieszkaniowy przyznaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, na 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej, po złożeniu wniosku oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego,

11) w celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji, o której mowa w ust. 1, oraz w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie,

12) osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty,  o których mowa w ust. 13, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku,

13) zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego,

14) dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt,

15) jeżeli osoba otrzymując dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal

a) to wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji do czasu uregulowania zaległości

b) jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, to decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa,

c) jeżeli uregulowane zostaną należności w terminie trzech miesięcy to dodatek mieszkaniowy wypłaca się za okres, w którym wypłata była wstrzymana,

16) jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, o których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot  w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności,

ZAŁĄCZNIKI

Karta Usługi
Nr RBiPP

Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2020.611,  z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr XLII/506/2017 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolbuszowa (DUWP.2017.2965)
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.2020.1740, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,                                                                   
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon  17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

1) skierowanie do zawarcia  umowy najmu lokalu,

2) odmowa wydania  skierowania zawierająca informacje  o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku                                         

Wymagane dokumenty

1) pismo wniosek sporządzony osobiście  przez osobę ubiegającą się o potwierdzenie  tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego poświadczony przez administrację budynku, wraz z;

- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych  informacji,

- oświadczenie o wspólnym  zamieszkiwaniu z najemcą do chwili śmierci głównego najemcy,

- oświadczenie  o  nieposiadaniu   przez  wnioskodawcę i jego  współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania  lokalu lub  nieruchomości,

- uwierzytelniona kopia  tytułu prawnego  do lokalu dotychczasowego najemcy

2)  zaświadczenie o osiągniętych dochodach

3) dokumenty potwierdzające  pokrewieństwo wnioskodawcy z najemcą

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

2) zaświadczenie o osiągniętych dochodach

3) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz  na  złożony  wniosek  w ciągu miesiąca, a   w sprawach szczególnie skomplikowanych  do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka  odwoławczego. Możliwe jest ewentualne wniesienie stosownego pozwu do sądu powszechnego.

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr  RBiPP

Dodatek energetyczny

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne ( t.j.: Dz.U.2020.833, z późn. zm.)

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego ( t.j.: Dz.U.2020.256,  z późn. zm. )   

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,                                       
II piętro,  pokój  Nr 24,   telefon 0 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa, inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku energetycznego

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 2. Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Określenie wzorów dokumentów i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.
Druki  można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.kolbuszowa.pl ub  w  Urzędzie  Miejskim;

- Biurze Obsługi Klienta  pokój Nr 6,
- pokoju Nr 24 II piętro,

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2014 r. p.224)

Termin załatwienia sprawy 

Miesiąc od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty  jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Od dnia  01 stycznia 2014 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku  energetycznego  wprowadzonego ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo   energetyczne oraz  niektórych   innych   ustaw ( Dz. U. z 2013 r. poz. 984).

O dodatek energetyczny   może   ubiegać  się  osoba  nazwana przez  ustawę Prawo energetyczne    odbiorcą   wrażliwym.

Odbiorca wrażliwy   to  osoba;

1)  której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia   21   czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),

2) która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej   zawartej  z  przedsiębiorstwem   energetycznym,

3)  zamieszkuje   w   miejscu  dostarczania  energii  elektrycznej.

Dodatek energetyczny  wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej  w gospodarstwie domowym,  ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki    do   dnia 31 marca każdego roku.

 Wysokość  limitu   zużycia   energii i elektrycznej   wynosi;

1) 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego  prowadzonego  przez osobę  samotną,

2)  1 250 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się  z   2   do    4 osób,

3) 1 500 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się   z   co  najmniej 5 osób. 

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze  decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia 2014 r. w którym  dodatek  energetyczny  wypłaca  się   do dnia   30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej  przez ministra właściwego do spraw gospodarki  na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

Ustawa Prawo energetyczne wprowadziła zmianę do ustawy o dodatkach mieszkaniowych określając, że dodatek energetyczny nie jest dochodem przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

 

 

ZAŁĄCZNIK

WAŻNE!!!

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – wydane przed dniem 1 stycznia 2020r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnie wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1180) – tj. do dnia 31 grudnia 2022r.

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022r.

PO TYM TERMINIE LICENCJE – TRACĄ WAŻNOŚĆ!!!

Karta Usługi
Nr RBiPP

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,   
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Szczur Ewa - Specjalista

Sposób załatwienia sprawy

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wymagane dokumenty

Wniosek – formularz:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Załączniki:

- Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,

- Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,

- Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Do wglądu:

-    Dowód rejestracyjny pojazdu,
- Świadectwo legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru) zainstalowanego w pojeździe,
-  Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
-   Orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta ub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata administracyjna:

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar gminy – miasto Kolbuszowa pobiera się opłatę w wysokości: 

- licencja ważna od 2 do 15 lat - 200 zł
- licencja ważna powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
- licencja ważna powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

Opłaty można dokonać np. w kasie Urzędu w godzinach jego pracy
lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Opłata skarbowa: opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Pozostałe Informacje

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić   organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania.  W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 17 2271 333, wew. 348

ZAŁĄCZNIKI: 

  Karta Usługi
  Nr RBiPP

  Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1
  o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  wpis / zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie

  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r., o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Komórka odpowiedzialna

  Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
  Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,     
  II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  Szczur Ewa - Specjalista

  Sposób załatwienia sprawy

  Wniosek o wpis do CEIDG można wypełnić w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek elektroniczny wypełniony w trybie anonimowym, tzw. wniosek roboczy (bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego, albo podpisu osobistego), wymaga wizyty w urzędzie gminy w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę.
  Wniosek taki jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać lub wydrukować wniosek roboczy) uzyskanym na stronie CEIDG podczas jego wypełniania, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.

  Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy w Polsce:

  • osobiście;
  • przez osobę uprawnioną;
  • wysyłać pocztą przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

  Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany osobiście lub przez osobę uprawnioną, organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz potwierdza  za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.
  Rozpatrzenie wniosku polega na przekształceniu na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, poprzez podpisanie go w sposób akceptowany przez system, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia. Następuje nie później niż następnego dnia roboczego od daty jego wpływu, pod warunkiem że wniosek jest poprawny. W przypadku konieczności skorygowania lub uzupełnienia wniosku termin wskazany wyżej biegnie od dnia wpływu uzupełnionego lub poprawionego wniosku.

  Jeżeli wniosek będzie niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskaże wnioskodawcy błędy oraz wezwie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "CEIDG" (i w razie potrzeby, wypełnione jego części CEIDG-MW, CEIDG-RD, CEIDG-RB, CEIDG-SC, CEIDG-PN, CEIDG-ZS oraz CEIDG-POPR) wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.

  AKTUALNE FORMULARZE WNIOSKÓW I INSTRUKCJE ICH WYPEŁNIANIA
  dostępne są na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl w zakładce "formularze i instrukcje"

  Można również na tej stronie interaktywnie wypełnić wniosek i wydrukować po weryfikacji.

  Wniosek CEIDG-1 może stanowić:

  • wniosek o wpis przedsiębiorcy do CEIDG;
  • wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych;
  • wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej;
  • wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej;
  • wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
  1. Do wglądu ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub inny
  2. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252, z późn.zm.), oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status pobytu na terytorium RP albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię (dokument do wglądu),
  3. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
  4. W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik, którego ustanowienie nie zostało ujawnione we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa albo jego odpis, wypis lub jego urzędowo uwierzytelnioną kopię wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

  Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

  Pliki do pobrania:

  Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

  Opłaty

  Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są BEZPŁATNE.

  Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej – w wysokości 17 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zwolnienie z opłaty przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu.

  Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu w godzinach jego pracy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

  Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

  Termin załatwienia sprawy

  Nie później niż następnego dnia roboczego od daty jego wpływu, pod warunkiem że wniosek jest poprawny. W przypadku konieczności skorygowania lub uzupełnienia wniosku termin wskazany wyżej biegnie od dnia wpływu uzupełnionego lub poprawionego wniosku.

  Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy.
  Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

  Pozostałe Informacje

  Wniosek CEIDG-1 można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku należy posiadać podpis zaufany albo podpis osobisty, albo kwalifikowany podpis elektroniczny, a następnie:

  1. wejść na stronę internetową www.ceidg.gov.pl
  2. założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego
  3. zalogować się do CEIDG i wypełnić wniosek elektroniczny
  4. podpisać wniosek za pomocą podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego i go wysłać
  5. system prześle na adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

  Jeśli przedsiębiorca korzysta z bankowości elektronicznej, może potwierdzić profil zaufany za pośrednictwem wybranych banków bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
  Zakładając profil zaufany przez bankowość internetową, można wykonać wszystkie kroki (złożenie wniosku, potwierdzenie profilu) za pośrednictwem swojego serwisu bankowości.

  Wpisowi do CEIDG podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, w związku z tym nie podlega ona wpisowi do ewidencji przedsiębiorców. Przedsiębiorcami podlegającymi wpisowi do CEIDG są wspólnicy spółek cywilnych będący osobami fizycznymi. Każdy wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis do CEIDG przed podjęciem działalności w ramach spółki cywilnej.

  Jeżeli jest już przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG i dołączył do spółki cywilnej, uzupełnia swój wpis o NIP i REGON spółki wnioskiem o zmianę wpisu.

   Karta Usługi
   Nr RBiPP

   Udzielenie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG

   Podstawa prawna

   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
   • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

   Komórka odpowiedzialna

   Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
   Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,
   II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

   Osoba właściwa do załatwienia sprawy

   Szczur Ewa - Specjalista

   Sposób załatwienia sprawy

   1. Forma załatwienia:
   • wydanie zaświadczenia z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;
   • wydanie odpisu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.
   1. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:
   • odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
   • odpis decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej;
   • zaświadczenie z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

   Wymagane dokumenty

   Wniosek o udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej

   Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

   Pliki do pobrania:

   • WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ARCHIWALNYCH Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

   Opłaty

   Opłaty skarbowe:

   1. Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł
   2. Zwolnienia od zapłaty opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

    Opłaty można dokonać np. w kasie Urzędu w godzinach jego pracy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

   Termin załatwienia sprawy

   Wydawanie informacji o przedsiębiorcy, następuje po złożeniu wniosku ze wskazaniem przeznaczenia udostępnianych danych. Informacje udzielane są niezwłocznie, w kolejności wpływu zapytania

   Tryb odwoławczy

   Nie dotyczy

   Pozostałe Informacje

   W Urzędzie Miejskim można uzyskać wyłącznie stan archiwalny wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

   Aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i są udostępniane poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl

   ZALĄCZNIKI: 


   Karta Usługi
   Nr RBiPP

   Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

   Podstawa prawna

   • Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.)
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.256 z późn.zm.)

   Komórka odpowiedzialna

   Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
   Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,       
   II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

   Osoba właściwa do załatwienia sprawy

   Szczur Ewa - Specjalista

   Sposób załatwienia sprawy

   Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

   Wymagane dokumenty

   Pisemny wniosek, złożony przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:

   • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem wpłaty za korzystanie z zezwolenia /w przypadku zezwoleń wydanych przez UM w Kolbuszowej, wystarczy podać tylko ich numery/

   Pisemna zgoda organizatora oraz właściciela lub zarządcy terenu na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych

   Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

   Pliki do pobrania:

   • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia

   Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

   Opłaty

   Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i tak:

   • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 43,75 złotych,
   • powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 43,75 złotych,
   • powyżej 18% zawartości alkoholu – 175,00 złotych.

   Opłaty można dokonać np. w kasie Urzędu w godzinach jego pracy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

   Opłata skarbowa: opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

   Termin załatwienia sprawy

   Nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

   Tryb odwoławczy

   Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

   Pozostałe Informacje

   Zezwolenia wydaje się na okres do 2 dni. 

   Wnioski o wydanie jednorazowych zezwoleń należy składać w    terminie 14 dni przed planowaną imprezą. Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o więcej niż jeden rodzaj zezwolenia np. na A i B, to na każdy rodzaj zezwolenia należy złożyć oddzielny wniosek.

   ZAŁĄCZNIKI: 

   Karta Usługi
   Nr RBiPP

   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

   Podstawa prawna

   • Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.)
   • Uchwała Nr XV/191/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   z dnia  28 listopada  2019 r w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/731/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 października 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa
   • Uchwała Nr LX/730/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 19 października 2018 r.  w sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kolbuszowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.256 z późn.zm.)

   Komórka odpowiedzialna

   Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
   Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, 
   II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

   Osoba właściwa do załatwienia sprawy

   Szczur Ewa - Specjalista

   Sposób załatwienia sprawy

   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

   Wymagane dokumenty

   1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

   Do wniosku należy dołączyć:

   • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
   • Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
   • Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia
   1. Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia w następujących przypadkach:
   • likwidacja punktu sprzedaży
   • zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży
   • zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

       3. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

   Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

   Pliki do pobrania:

   1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   2. Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia
   3. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

   Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta
   lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

   Opłaty

   1. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:
   • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,
   • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 złotych,
   • powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

   W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

   1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży
    w roku poprzednim. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
   2. Dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
   • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   • 77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

   Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach: do 31 stycznia,
   do 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

   W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

   Termin załatwienia sprawy

   Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

   Tryb odwoławczy

   Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

   Pozostałe Informacje

   1.   Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa może być prowadzona po spełnieniu następujących warunków:
   • posiadanie zezwolenia,
   • wniesienia opłaty,
   • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
   • w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
   • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
   • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
   • zgłoszenie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego
    i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
   • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1-3,
   • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
   1. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z braku oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

   ZAŁĄCZNIKI:

   Karta Usługi
   Nr RBiPP

   Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

   Podstawa prawna

   • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym;
   • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
   • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

   Komórka odpowiedzialna

   Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
   Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,                                                                     
   II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

   Osoba właściwa do załatwienia sprawy

   Szczur Ewa - Specjalista

   Sposób załatwienia sprawy

   Zezwolenie na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób

   Wymagane dokumenty

   Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

   • W przypadku wydawania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
   • Wniosek

   Załączniki do wniosku:

   • kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
   • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
   • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną
    i przystankami,
   • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych
    i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
   • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
   • cennik opłat,
   • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
   • W przypadku wydawania zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
   • Wniosek

   Załączniki do wniosku:

   • kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
   • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
   • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
   • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
   • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi

   Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

   Pliki do pobrania:

   • Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
   • Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych  przewozów osób

   Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

   Opłaty

   Opłata za wydanie zezwolenia jest naliczana zgodnie z § 11 oraz § 14 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

   Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym pobiera się następujące opłaty:

   • dla przewozu regularnego:

     

   Okres
   ważności
   zezwolenia

                       Opłata w zł

   obszar
   gminy

   obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa

   pojazd
   samochodowy

   do 1 roku

   100

   350

   do 2 lat

   150

   400

   do 3 lat

   200

   450

   do 4 lat

   250

   550

   do 5 lat

   300

   600

   • dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty jak dla przewozu regularnego.

   Opłaty można dokonać np. w kasie Urzędu w godzinach jego pracy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

   Opłata skarbowa: opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

   Termin załatwienia sprawy

   Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

   Tryb odwoławczy

   Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

   Pozostałe Informacje

    Zezwolenie na przewóz regularny jest wydawane do 31 grudnia 2021 r.

   ZAŁĄCZNIKI:

   Karta Usługi
   Nr RBiPP

   Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

   Podstawa prawna

   • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

   Komórka odpowiedzialna

   Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
   Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,   
   II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

   Osoba właściwa do załatwienia sprawy

   Szczur Ewa - Specjalista

   Sposób załatwienia sprawy

   Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych

   Wymagane dokumenty

   Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:

   • podanie okresu (terminu) wyprzedaży nie dłuższego niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia,
   • zestawienie zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w poszczególnych rodzajach zezwoleń.

   Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

   Pliki do pobrania:

   • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

   Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

   Opłaty

   Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wynosi:

   • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
   • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

   2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

   Termin załatwienia sprawy

   Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

   Tryb odwoławczy

   Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

   Pozostałe Informacje

   Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

   ZAŁĄCZNIKI:

   WAŻNE!!!

   Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – wydane przed dniem 1 stycznia 2020r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnie wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1180) – tj. do dnia 31 grudnia 2022r.

   Licencje wydane przed 1 stycznia 2020r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022r.

   PO TYM TERMINIE LICENCJE – TRACĄ WAŻNOŚĆ!!!

   Karta Usługi
   Nr RBiPP

   Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
   w zakresie przewozów osób taksówką

   Podstawa prawna

   • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn.zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)

   Komórka odpowiedzialna

   Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
   Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,
   II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

   Osoba właściwa do załatwienia sprawy

   Szczur Ewa - Specjalista

   Sposób załatwienia sprawy

   Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

   Wymagane dokumenty

   Wniosek – formularz:

   Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

   Załączniki:

   W przypadku zmiany siedziby, adresu, oznaczenia przedsiębiorcy lub nazwiska - zaświadczenie o niekaralności opatrzone data nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,

   - Dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji.

   W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego pojazdu:

   1. a) zaświadczenie o niekaralności opatrzone data nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
   2. b) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

   - Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

   Do wglądu:

   - Dowód rejestracyjny pojazdu,

   - Świadectwo legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru) zainstalowanego w pojeździe,

   - Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

    - Orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

   Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

   Pliki do pobrania:

   • Formularz wniosku o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

   Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

   Opłaty

   Opłata administracyjna:

   Za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji. Opłaty można dokonać np. w kasie Urzędu w godzinach jego pracy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

   Opłata skarbowa: opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

   Termin załatwienia sprawy

   Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

   Tryb odwoławczy

   Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

   Pozostałe Informacje

   Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić   organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania.  W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 17 2271 333, wew. 348

   ZAŁĄCZNIKI: 

   Karta Usługi
   Nr RBiPP

   Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Kolbuszowa

   Podstawa prawna

   • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

   Komórka odpowiedzialna

   Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
   Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,
   II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

   Osoba właściwa do załatwienia sprawy

   Szczur Ewa - Specjalista

   Sposób załatwienia sprawy

   Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

   Wymagane dokumenty

   Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wraz z załącznikami:

   • opis obiektu
   • deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

   W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

   • Osoby/Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają: - nazwę rejestru (np. KRS, CEIDG)
   • oświadczenie dot. danych osobowych

   Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

   Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

   Pliki do pobrania:

   1. Wniosek o wpis do ewidencji
   2. Opis obiektu
   3. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

   Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

   Opłaty

   Postępowanie nie podlega opłatom.

   Termin załatwienia sprawy

   Wpis do ewidencji w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku.

   Tryb odwoławczy

   Nie dotyczy

   Pozostałe Informacje

   Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do organu udzielającego wpisu o następujących zmianach:

   • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
   • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
   • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
   • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
   • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

   ZAŁĄCZNIKI:

   Karta Usługi
   Nr RBiPP

   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

   Podstawa prawna

   • Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.)
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.256 z późn.zm.)

   Komórka odpowiedzialna

   Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
   Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,     
   II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

   Osoba właściwa do załatwienia sprawy

   Szczur Ewa - Specjalista

   Sposób załatwienia sprawy

   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie
   i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

   Wymagane dokumenty

   1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   2. Oświadczenie o wartości sprzedaży

   Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

    Pliki do pobrania:

   • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia
   • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

   Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

   Opłaty

   1. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:
   • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,
   • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 525 złotych,
   • powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

   W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

   1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
   2. Dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
   • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   • 77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

   Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem.

   Opłaty można dokonać np. w kasie Urzędu w godzinach jego pracy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

   Opłata skarbowa: opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

   Termin załatwienia sprawy

   Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

   Tryb odwoławczy

   Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydała decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

   Pozostałe Informacje

   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering) wydawane są na okres 2 lat.


   ZAŁĄCZNIKI: 

   Karta Usługi
   Nr RBiPP/15

   Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

   Podstawa prawna

   1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j.: Dz.U.2019.2133, z późn. zm.),

   2) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu  w związku z wystąpieniem COVID-19 ( Dz.U.2020.1086, z późn. zm.)

   3) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających  rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021.11, z późn. zm.)

   4) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.2255, z późn. zm.)

   5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych( Dz.U.2001.156.1817),

   6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r.  w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu ( Dz.U.2013.589, z późn. zm.)

   7) ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735, z późn. zm.)

   8) ustawa o opłacie skarbowej  ( Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)          

   Komórka odpowiedzialna

   Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
   Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,   
   II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 0 17 2271 333 w. 348

   Osoba właściwa do załatwienia sprawy

   Czesława Pietruszka-Rząsa- inspektor

   Sposób załatwienia sprawy

   Decyzja administracyjna

   Wymagane dokumenty

   1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Klauzulą o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną.

   2. Deklaracja o wysokości dochodu.

   3. Dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

   a) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dot. osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy cywilnej.

   b) oświadczenie o dochodach

   c) decyzję przyznającą rentę/emeryturę lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.

   d) odcinki przekazów pocztowych lub odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego.

   e) oświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego.

   f) informacje o sposobie wypłaty ryczałtu, za brak instalacji centralnego ogrzewania lub centralnej ciepłej wody lub gazu przewodowego,

   4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( najem, podnajem, spółdzielcze prawo do lokalu, właścicielom, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny)

   5. Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych (np. czynszowy, rachunki) lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków we wniosku przez zarządcę budynku.

   6. Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu – dotyczy domów jednorodzinnych.

   W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt. 3-6 należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu.

   Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

   Pliki do pobrania:

   •  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1)
   •  Deklaracje o wysokości dochodów (załącznik nr 2)
   •  Oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 3)
   •  Oświadczenie o dochodach (załącznik nr 4)
   •  Oświadczenie o stanie majątkowym (załącznik nr 5)
   •  Zaświadczenie zakładu pracy (załącznik nr 6)
   •  Klauzula do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 7)

   Opłaty

   Postępowanie nie podlega opłatom. 

   Termin załatwienia sprawy 

   Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

   Tryb odwoławczy

   Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

   Pozostałe Informacje

   Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną przyznawany jest  za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych  z powodu  COVID-19, osobie spełniające warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego.

   1) Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

   - najemcom albo  podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,

   - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje

   im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

   - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

   - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

   - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny;

   w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego, na podstawie więcej niż jednego tytułu ,prawnego  spośród wyżej wymienionych;

   2) Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym  w:

   - domu pomocy społecznej,

   - młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

   - schronisku dla nieletnich;

   - zakładzie poprawczym;

   - zakładzie karnym,

   - szkole, w tym w szkole wojskowej

   jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie,

   3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy  nie przekroczył w gospodarstwie:
   -  jednoosobowym  - 40 %;

   - wieloosobowym – 30 %

   przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem;

   - jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od wyżej określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o te kwotę,

   - dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji,

   4) kryterium dochodowe:

   a) za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111),

   b) nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w punkcie 2, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

   c) dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),


   d) wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,


   e) w przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje  się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw  rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

   5) przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez wnioskodawcę  samodzielnie  albo wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi  i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa wnioskodawcy,

   6)  normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego

   a) nie przekracza: 
   - 35 m2 – dla 1 osoby;
   - 40 m2 – dla 2 osób;
   - 45 m2 – dla 3 osób;
   - 55 m2 – dla 4 osób;
   - 65 m2 – dla 5 osób;
   - 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2.

   b) normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Powierzchnie tą powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego, O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,  o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 426. 568 i 875)
   c) dodatek mieszkaniowy przysługuje również wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:   30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi  i kuchni  w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

   7) wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, przypadającymi  na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

   - 15% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie jednoosobowym,

   - 12% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie 2-4 osobowym,

   - 10% dochodów gospodarstwa- w gospodarstwie 5-osobowym i większym,

   8) w celu obliczenia ryczałtu na zakup opału,  za brak w lokalu instalacji doprowadzającej energię cieplną  do celów  ogrzewania lub instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła stosuje się średnią cenę 1 kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565), powiększoną o podatek od towarów i usług,

   9) wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, o którym mowa w ust. 7, nie może przekraczać, 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni, wskaźnik ten może obniżyć o 20 punktów procentowych Rada Miejska, w drodze uchwały,

   10) dodatek mieszkaniowy przyznaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, na 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej, po złożeniu wniosku oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego,

   11) w celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji, o której mowa w ust. 1, oraz w oświadczeniu, o którym mowa  w ust. 2, organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających  te informacje i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie,

   12) osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty,  o których mowa w ust. 13, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku,

   13) zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego,

   14) dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt,

   15) jeżeli osoba otrzymując dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal

   a) to wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji do czasu uregulowania zaległości

   b) jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, to decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa,

   c) jeżeli uregulowane zostaną należności w terminie trzech miesięcy to dodatek mieszkaniowy wypłaca się za okres, w którym wypłata była wstrzymana,

   16) jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, o których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności,

   ZAŁĄCZNIKI

   Monitor Polski

   Elektroniczny Dziennik Urzędowy

   Dziennik ustaw

   ePUAP

   • Data aktualizacji: 2023-03-21 14:06
   • |
   • Licznik odwiedzin: 12 351 345