09
maj  2022

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej


Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej wraz prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 maja 2022 r. do 6 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa oraz na stronie internetowej https://bip.kolbuszowa.pl w zakładce: planowanie przestrzenne/obwieszczenia, oraz na stronie urzędu www.kolbuszowa.pl zakładka mieszkańcy ogłoszenia plany miejscowe

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r o godz. 11:00, w sali nr 1, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Osoby wybierające tę formę uczestnictwa w dyskusji, proszone są o zgłoszenie chęci udziału w dyskusji (online) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2022 r. na adres: um@ekolbuszowa.pl. Link do dyskusji zostanie przesłany na adres podany w zgłoszeniu. W przypadku przekroczenia limitu chętnych do udziału w dyskusji możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu dyskusji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Kolbuszowej w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@ekolbuszowa.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Kolbuszowej.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Kolbuszowej. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej za pomocą e-mail: um@ekolbuszowa.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-02-28 14:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 771 054