Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-04-17 05:01:32

Aktualności


Zasady rekrutacji dzieci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Kolbuszowa w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Kolbuszowa 
Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Kolbuszowa  

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny TYLKO deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziału przedszkolnego bez konieczności brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. (ustawa nie przewiduje wzoru deklaracji – rodzice powinni upewnić się, czy w ich przedszkolu obowiązuje wzór formularza).

  • deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziału przedszkolnego rodzice składają do  2 marca 2023 r.             

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i lub oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w/w placówkach.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego:

  • kryteria tzw. samorządowe ,
  • liczbę punktów za kryteria,

określa uchwałą Rada Miejska

Uchwała Nr XXXVIII/464/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia  30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

  • terminy postępowania rekrutacyjnego,
  • terminy składania dokumentów,
  • terminy postępowania uzupełniającego,

określa zarządzeniem Burmistrz Kolbuszowej

Zarządzenie Nr 25/23 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 stycznia  2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa- ZAŁ. NR 1.

  • wniosek o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy oddać w placówce najbardziej preferowanej- Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

Zarządzenie Nr 26/23 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa

  • Wzór - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024– zał. Nr 1

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 obowiązują:

  • ­    kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
  • ­    kryteria samorządowe uchwalone przez Radę Miejską w Kolbuszowej

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone dokumenty.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

równorzędne

2.

Niepełnosprawność kandydata

równorzędne

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

równorzędne

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

równorzędne

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

równorzędne

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

równorzędne

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

równorzędne

L.p.

Kryteria samorządowe

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów

1.

Dziecko sześcioletnie, dziecko pięcioletnie, dziecko czteroletnie,  dziecko trzyletnie oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się  o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.

      10

wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

       5

Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

 

 

3.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

       2

wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”