Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-04-17 05:33:02

Ogłoszenia


LVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej  w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie MiG Kolbuszowa za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/510/2022 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 08.12.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ul. Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za zasługującą na uwzględnienie petycję w sprawie utworzenia parku dla psów w Kolbuszowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za niezasługującą na uwzględnienie petycję w sprawie ustalenia diet dla radnych
 12. Sprawy różne.