Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-14 00:20:33

Ogłoszenia


LVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 marca 2023 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/146/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 211 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/280/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 sierpnia 2020 roku.
 6. Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Kolbuszowa "Korpus wsparcia seniorów".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/175/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30.10.2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. "LIFE IP- Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie- żyj i oddychaj".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2023r.".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030.
 14. Sprawy różne.