Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-09-25 21:39:36

Ogłoszenia


LIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 maja 2023 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2023 rok.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kolbuszowa.
 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej własności gminy Kolbuszowa, położonej w Weryni.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 15. Sprawy różne.