Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-07-13 23:24:20

Informacja dla osób niesłyszących

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw urzędowych.

W Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej ww. osoby mogą załatwić sprawy w następujący sposób:

  1. korzystając z pomocy osoby przybranej (każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, wybrana przez osobę uprawioną). Z pomocy tej osoba uprawniona nie może skorzystać jedynie w przypadku, gdy wnioskowane dane są chronione prawnie, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  2. przy pomocy narzędzi elektronicznych:
    • poprzez wysłanie e-maila na adres: um@ekolbuszowa.pl
    • przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
    • przy pomocy faksu: nr (17) 22 72 939
  3. listownie - na adres Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
  4. korzystając z pomocy tłumacza języka migowego. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć tę należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie faksu, poczty elektronicznej. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym.

Prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail (proponowana data skorzystania z usług tłumacza, proponowana godzina skorzystania z usług tłumacza, temat sprawy). Jednocześnie informujemy, że wyłącznie otrzymanie naszego potwierdzenia gwarantuje Państwu zapewnienie tłumacza i załatwienie sprawy.