Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-10-01 11:11:39

Aktualności


ASF – cały powiat kolbuszowski w obszarze ochronnym (strefa żółta)

Obszar ochronny ASF
Obszar ochronny ASF 

W związku z DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2019/2114 z dnia 6 GRUDNIA 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich został określony obszar ochronny (strefa żółta) dla — CAŁEGO POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOLBUSZOWEJ

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOLBUSZOWEJ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej informuje, że w dniu 2 marca 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/291 z dnia 28.02.2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich,

zgodnie z którą zmieniono zasięg obszarów objętych restrykcjami, w tym:

1. do obszaru objętego ograniczeniami (część II załącznika do decyzji – ,,strefa czerwona” zostały włączone:

Gmina
Majdan Królewski
Cmolas

2. do obszaru ochronnego (część I załącznika do decyzji –,,strefa żółta” należą pozostałe gminy powiatu kolbuszowskiego czyli:

Gmina
Kolbuszowa
Dzikowiec
Raniżów
Niwiska

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z wystąpieniem na terytorium Polski (ASF)

STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

Powiatowy Lekarz Weterynarii Kolbuszowej informuje, że w każdym przypadku przemieszczania świń dotyczącym obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) istnieje konieczność uzyskania pozwolenia (w formie decyzji) wydanego przez PLW na pisemny wniosek właściciela/rolnika.

W obszarze objętym ograniczeniami "wewnątrz strefy czerwonej” wysyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni celem uboju możliwa po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej na przemieszczenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika,
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia dla świń pod warunkiem, że nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką świnie będą zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia,
 3. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy.

Do obszaru objętego ograniczeniami "do strefy czerwonej” wysyłka świń do gospodarstw możliwa po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej na wprowadzenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika z potwierdzeniem od właściwego powiatowego lekarza weterynarii o statusie gospodarstwa pochodzenia świń (wyłącznie z strefy białej lub żółtej)  
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia świadectwa zdrowia dla świń
 3. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa przeznaczenia.

Nie ma obowiązku przeprowadzania badań krwi świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń ASF – za wyjątkiem zaobserwowania podczas badania klinicznego  podejrzenia objawów choroby

Warunki transportu zwierząt: Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii (dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika  jak też własnego transportu rolniczego na odległość do 50 km).

Zgłoszenie do biura ARiMR

Posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na obszarze objętym ograniczeniami zobowiązany jest zgłosić kierownikowi biura w ciągu 24 godzin:

 1. zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,
 2. ubój zwierzęcia gospodarskiego
 • z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia

 

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z wystąpieniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

Wysyłka świń,,ze strefy czerwonej” do innych gospodarstw albo celem uboju do rzeźni w granicach Polski możliwa jest po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej na przemieszczenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika, po uzyskaniu zgody od właściwego powiatowego lekarza weterynarii gospodarstwa przeznaczenia świń (z wyjątkiem strefy niebieskiej – obszaru zagrożenia) lub rzeźni posiadającej nadane uprawnienia w tym zakresie,
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia dla świń pod warunkiem, że nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką zwierzęta zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia,
 3. Spełnienie dodatkowych wymagań weterynaryjnych dla przemieszczanych świń
 4. muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 5. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia (strefy niebieskiej) albo objętego ograniczeniami (strefy czerwonej) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 6. w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym i uzyskano ujemny wynik tego badania  !!!!!!!!!!!
 7. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni.

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii (dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika, jak też własnego transportu rolniczego na odległość do 50 km).


Strefa żółta (obszar ochronny)

 • W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
 • Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
   • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
   • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
   • w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
   • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszky’ego.

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Kolbuszowej

WALKA Z ASF- Bioasekuracja - o czym należy pamiętać

Walka z ASF trwa. Rolniku, pamiętaj o bioasekuracji i chroń swoje stado.

Informacje Kół Łowieckich

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii skierowana do hodowców trzody chlewnej

Bardzo ważna informacja dla osób utrzymujących trzodę chlewną, zmiana rozporządzenia, zmiana obszarów w powiecie kolbuszowskim

Ważna informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z dodatnim wynikiem badań dzika w kierunku ASF przekazujemy informację Powiatowego Lekarza Weterynarii - Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika