Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-10-04 06:00:08


1. Udostepnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Karta Usługi
Nr OŚiGW/1

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 247 ze zmianami)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 735)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2010, nr 215, poz. 1415)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 tel. (17) 2271-333 wew. 503,504

Sposób załatwienia sprawy

 • Informacje dostępne w publicznych wykazach udostępnia się do przeglądania                    i wyszukiwania w siedzibie urzędu.
 • Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów.
 • W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w art. 16 ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.

Wymagane

dokumenty

Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wraz z określeniem:

 • podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie lub danych wnioskodawcy,
 • dokładne sprecyzowanie przedmiotu wniosku dot. udostępnienia informacji  o środowisku i jego ochronie,
 • sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Nie dotyczy

Opłaty

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie władz publicznych dokumentów udostępnionych w publicznych wykazach jest bezpłatne.

Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Wysokość opłat określają: art. 27 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji wnosi się pisemne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej  w terminie 14 dni o doręczenia decyzji.

Pozostałe Informacje

Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich działalności ustawodawczej.

2. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew lub krzewów

Karta Usługi
Nr OŚiGW/2

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIECIA DRZEW LUB    KRZEWÓW W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH

Podstawa prawna

 1. Art. 83-86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /teks jednolity Dz. U z 2020r. poz. 55 ze zm./
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca  2017r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Biuro przy ul. Piłsudskiego 6/10, tel. (17) 2271-333 wew.340, 503,504

Sposób załatwienia sprawy

 • sprawdzenie wniosku pod względu formalnym
 • przeprowadzenie  oględzin w ciągu 21 dni, oraz 14 dni na wydanie ewentualnego sprzeciwu
 • zgłoszenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia oględzin

Wymagane

dokumenty

Wniosek; Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
 • tytuł prawny władania nieruchomością (jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela)
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu: obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm
 • numer działki , na  której  rośnie drzewo lub krzew
 • rysunek, mapkę określającą usytuowanie drzew

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w biurze przy ul. Piłsudskiego 6/10

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

Do 35 dni

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie nieruchomości władanej przez wnioskodawcę nie wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza. Przy zgłoszeniu wniosku o usunięcie drzew rosnących na granicy dwóch posesji wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu posesji.

3. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Karta Usługi
Nr OŚiGW/3

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Podstawa prawna

 1. Art. 83-86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /teks jednolity Dz. U z 2020r. poz. 55 ze zm./
 2. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca  2017r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokój nr 2, tel. (17) 2271-333 wew. 340,503,504

Sposób załatwienia sprawy

 • sprawdzenie wniosku pod względu formalnym
 • przeprowadzenie dowodu z oględzin z udziałem wnioskodawcy
 • ocena zebranych dowodów w sprawie
 • wydanie decyzji

Wymagane

dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
 • tytuł prawny władania nieruchomością (jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela)
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu: obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w biurze referatu przy ul. Piłsudskiego 6/10

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

Ustawowo do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 2-mce

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie nieruchomości władanej przez wnioskodawcę nie wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza.

4. Wniosek o uznanie za pomnik przyrody

Karta Usługi
Nr OŚiGW/4

WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /teks jednolity
Dz. U z 2020r. poz. 55 ze zm./

Ustawa z dnia 17.05.1990  o podziale zadań i kompetencji w ustawach szczegółowych (Dz. U. z 1990r.Nr.34 poz. Z póż.zm.)

Art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jedn.Dz.U.z2016r.poz.446)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pokój nr 2, tel. (17) 2271-333 wew. 340, 503, 504

Sposób załatwienia sprawy

Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej, projekt uchwały podlega uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wymagane

dokumenty

Wniosek zawierający informacje:

 • dane osoby składającej
 • numer ewidencyjny działek, dokumentacje fotograficzną, mapkę
  z lokalizacją
 • w przypadku kilku drzew dołączyć pomiar obwodów

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek strony

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy 

W ciągu 60 dni, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy

Tryb odwoławczy

Uchwała Rady Miasta podlega zaskarżeniu, odwołanie wnosi się do Sądu Administracyjnego

Pozostałe Informacje

Po dokonaniu uzgodnienia projekt uchwały przekazywany jest na najbliższą sesję Rady Miasta

5. Postępowanie w sprawie uregulowania stanu wody na gruncie.

Karta Usługi
Nr OŚiGW/5

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UREGULOWANIA STANU WODY NA GRUNCIE

Podstawa prawna

Art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2021,

poz. 624 ze zmianami)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pokój nr 2, tel. (17) 2271-333 wew. 340, 503, 504.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji nakazującej przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazującej wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

Wymagane

dokumenty

Wniosek zawierający informacje:

 • kto i w jaki sposób spowodował zmianę wody na gruncie
 • numery ewidencyjne działek, na których nastąpiła zmiana
 • opis szkód jakie zmiana ta spowodowała

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Nie dotyczy

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni, a w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą

6. Ugody w sprawie zmian stanu wody na gruncie

Karta Usługi
Nr OŚiGW/6

UGODY W SPARWIE ZMIAN STANU WODY NA GRUNCIE

Podstawa prawna

Art. 235 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021,
poz. 624 ze zmianami)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pokój nr 2, tel. (17) 2271-333 wew. 340, 503, 504

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja zatwierdzająca ugodę właścicieli gruntów ustalającą zmianę stanu wody na gruncie

Wymagane

dokumenty

Wniosek zawierający informację na temat warunków zawartej ugody
oraz numery ewidencyjne działek, których ugoda dotyczy

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Nie dotyczy

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy 

W ciągu 30 dni, a w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni o doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą

7. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Karta Usługi
Nr OŚiGW/7

USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA USŁUGI WODNE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Podstawa prawna

Art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 272 ust. 8, art. 272 ust. 22-24, art. 552 ust. 2b pkt 2, art. 552 ust. 2j

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 624 ze zmianami)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U.2021, poz. 736)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pokój nr 2, tel. (17) 2271-333 wew. 340, 503, 504

Sposób załatwienia sprawy

Informacja o wysokości opłaty za usługi wodne wraz ze sposobem naliczenia.

Nieuiszczenie opłaty w  terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji - wydanie decyzji określającej wysokość opłaty stałej

Wymagane

dokumenty

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej:

 • Imię i nazwisko/ nazwa
 • Adres zamieszkania/ adres siedziby
 • Określenie kwartału za który składane jest oświadczenie,
 • Dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego (jeśli było wydane),
 • Określenie nieruchomości, której zagospodarowanie doprowadziło do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
 • Dane dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (łączna powierzchnia nieruchomości, powierzchnia uszczelniona),
 • Zakres retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w biurze referatu przy ul. Piłsudskiego 6/10

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy 

W ciągu 30 dni, a w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

Tryb odwoławczy

Reklamację należy złożyć do Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku  wniesienia opłaty. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w  terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Pozostałe Informacje

Do wszystkich właścicieli nieruchomości informacja lub decyzja przesyłana jest pocztą

8. Projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich

Karta Usługi
Nr OŚiGW/8

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA ROZPOZNANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze ( t.j. Dz. U. z 2020 r. r. poz. 1064 z dnia 2020.06.19,  art. 80 ust. 5

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji  / Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 /

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokój nr 2, tel. (17) 2271-333 wew. 340, 503, 504

Sposób załatwienia sprawy

Po złożeniu wniosku i projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich  wydawana jest opinia w formie postanowienia. Projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, po uzyskaniu opinii Burmistrza Kolbuszowej.

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek o zaopiniowanie projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich
 2. Projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o zaopiniowanie projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich można złożyć w  Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa. Dokumenty w sprawie znajdują się w biurze referatu przy ul. Piłsudskiego 6/10

Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy

Wydanie postanowienia  14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Do wszystkich stron postępowania postanowienie przesyłane jest pocztą

9. Opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego

Karta Usługi
Nr OŚiGW/9

OPINIOWANIE PLANU RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.  art. 108 ust. 6b

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2293)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tel. (17) 2271-333 wew. 340, 503, 504

Sposób załatwienia sprawy

Po złożeniu wniosku oraz planu ruchu wydawana jest opinia w formie postanowienia.

Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, po uzyskaniu opinii Burmistrza Kolbuszowej

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek o zaopiniowanie planu ruchu zakładu górniczego
 2. Plan ruchu zakładu górniczego

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o zaopiniowanie planu ruchu zakładu górniczego można złożyć w  Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.

Dokumenty w sprawie znajdują się w biurze referatu przy ul. Piłsudskiego 6/10

Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy 

Wydanie postanowienia  14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od doręczenia postanowienia

Pozostałe Informacje

Do wszystkich stron postępowania postanowienie przesyłane jest pocztą

10. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Karta Usługi
Nr OŚiGW/10

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020.1219)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021.624)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz. U. 2019, poz. 1510)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020.1546)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Biuro Referatu przy ul. Piłsudskiego 6/10, tel. (17) 2271-333 wew. 340, 503, 504

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy  z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska

Wymagane

dokumenty

Wypełniony wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Załączniki:

 • Kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu).
 • Oświadczenie zgłaszającego eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzające zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Kolbuszowskiego.
 • Projekt techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Kopię certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków można złożyć w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.

Dokumenty w sprawie znajdują się w biurze referatu przy ul. Piłsudskiego 6/10

Opłaty

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 120 zł na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej lub oświadczenie zgłaszającego instalację zwalniające z opłaty jeżeli oczyszczalnia będzie eksploatowana wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie jedynie budynku mieszkalnego

Termin załatwienia sprawy 

Po rozpoczęciu eksploatacji instalacji nowo wybudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Burmistrz Kolbuszowej) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

11. Wydanie nakazu wykonania czynniości do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko

Karta Usługi
Nr OŚiGW/11

WYDANIE NAKAZU WYKONANIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA INSTALACJI LUB URZĄDZENIA NA ŚRODOWISKO

Podstawa prawna

Art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2020.1219 t.j.  z dnia 2020.047.09)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Biuro referatu przy ul. Piłsudskiego 6/10, tel. (17) 2271-333 wew. 340,503, 504

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji nakazującej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko

Wymagane

dokumenty

Wniosek zawierający informację, kto i w jaki sposób powoduje negatywne oddziaływanie na określony komponent środowiska

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Nie dotyczy

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy 

30 dni, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni o doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą

12. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta Usługi
Nr OŚiGW/12

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Biuro referatu pry ul. Piłsudskiego 6/10, tel. (17) 2271-333 wew. 340, 503, 504

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek
 2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – karta informacyjną przedsięwzięcia;
 3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów) – karta informacyjną przedsięwzięcia;
  UWAGA: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego
 4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 5. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 6. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 7. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  - jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa wyżej. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia ww. dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron przekracza 10
 8. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy ooś (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 9. Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
 10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) w wysokości:
  205 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury;
  (w przypadku, gdy wnioskodawca występuje poprzez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego).

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl lub w biurze referatu przy ul. Piłsudskiego 6/10

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 205 zł

Termin załatwienia sprawy 

W ciągu 60 dni, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

 1. W przypadku gdy liczba stron postępowania przekracza 10 zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.bip.kolbuszowa.pl
 2. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

13. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Karta Usługi
Nr OŚiGW/13

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW

Podstawa prawna

Rozdział 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

tel. (17) 2271-333 wew. 340, 503, 504, 505

Sposób załatwienia sprawy

Deklaracje, które są złożone w formie papierowej do Urzędu Gminy, zgodnie z właściwością miejscową, urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu.

Wymagane

dokumenty

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

 1. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
 2. Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Nie dotyczy

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku nowo uruchomionych (tj. po 1 lipca 2021 r.) źródeł ciepła lub spalania paliw. W przypadku  źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania przez gminę deklaracji w postaci pisemnej.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Pozostałe Informacje

Nie dotyczy