Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-06-09 10:22:49

Referat Inwestycji Gminnych


1. Zapewnienie odbioru wód opadowych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

  Karta Usługi
Nr RIG/1

ZAPEWNIENIE ODBIORU WÓD OPADOWYCH ORAZ OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Podstawa prawna

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z późn. zm.)

3) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.)

4) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity) Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.   

Komórka

odpowiedzialna

Referat Inwestycji Gminnych Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, II piętro, pokój  Nr 23, telefon 17 22 71 333 w. 349,

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Piotr Kotula, inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zapewnienie odbioru wód opadowych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej. (Odmowa zapewnienia)

Wymagane

dokumenty

1) Wypełniony formularz wniosku (własnoręcznie podpisany) o zapewnienie odbioru wód opadowych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

2) 2 egz. mapy sytuacyjno – wysokościowej (w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000) określającej usytuowanie posesji względem istniejącej sieci kan. deszczowej

3) Wyrys z mapy ewidencji gruntów – jeżeli w mapie syt.-wys. brak jest numerów ewidencyjnych

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór formularza wniosku dostępny:

1) na stanowisku pracy,
2) w biurze obsługi klienta,
3) na stronie internetowej urzędu

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 1 m-ca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy   nie   przysługuje  uprawnienie  do  wniesienia  środka odwoławczego

Pozostałe Informacje