Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-10-04 04:59:02


1. Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych

Karta Usługi
Nr 1

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz.1540 z zm.)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r poz. 1672 z zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)
 • Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXXVIII/443/21 z dnia 28 października 2021r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 w mieście i gminie Kolbuszowa
 • Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LIV/519/06 z dnia 26 października 2006r w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2007 w mieście
  i gminie Kolbuszowa

Komórka

odpowiedzialna

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak – kierownik

Paulina Rusin – pomoc administracyjna

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30

Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361

Sposób załatwienia sprawy

 • Założenie karty podatkowej ewidencji pojazdu
 • Założenie konta do wpłat należności z tytułu podatku od środków transportowych
 • Weryfikacja złożonej deklaracji

Wymagane dokumenty

Podatnik składa wypełnioną deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A w terminie do 15 lutego roku podatkowego, lub 14 dni od daty zmiany.

Na podstawie w/w Uchwały podatnik nalicza przypis podatku od środków transportowych za dany rok podatkowy.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Internet

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

W przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji, organ podatkowy wzywa podatnika do jej złożenia. Po upływie terminu do jej złożenia, wszczyna się postępowanie kończące się decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego na podstawie danych ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Pozostałe Informacje

Deklaracje składa się do 15 lutego każdego roku podatkowego. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zmiany.

 • Podatek płatny jest w terminach do 15 lutego roku podatkowego oraz do 15 września roku podatkowego na indywidualny numer rachunku bankowego podany przez organ podatkowy.

2. Wydanie decyzji w sprawie ulg podatkowych w podatku od środków transportowych

Karta Usługi
Nr 2

WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ULG PODATKOWYCH W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz.1540
  z zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 poz. 743)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r poz. 1672 z zm.)
 • Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXXVIII/443/21 z dnia 28 października 2021r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 w mieście i gminie Kolbuszowa.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak – kierownik

Paulina Rusin – pomoc administracyjna

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30

Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361

Sposób załatwienia sprawy

 • Postępowanie podatkowe
 • Wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej wraz z uzasadnieniem ubiegania się o ulgę.
 • Dokumenty określające sytuację finansową:
  • osoby fizycznej (m.in.: zaświadczenie o dochodach, posiadane kredyty, pożyczki, sytuacja nadzwyczajna, nieprzewidziane wydatki)
  • osoby prawnej (sytuacja finansowa m.in. dochody przedsiębiorstwa, posiadane kredyty, pożyczki, nieprzewidziane wydatki)
Informacja przedsiębiorcy o uzyskanej pomocy publicznej w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wraz z formularzem przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres tut. Urzędu.

Pozostałe Informacje

 • Decyzja jest dostarczana pocztą lub przez pracownika UM, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Organ podatkowy na wniosek podatnika, może udzielić ulgi w podatku (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (zwłaszcza w razie znacznego ograniczenia możliwości płatniczych podatnika wskutek zaistnienia zdarzeń losowych) lub interesem publicznym

3. Podatek leśny

Karta Usługi
Nr 3

PODATEK LEŚNY

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2021r. poz.1540 z zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 poz. 888)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2021r poz. 1672 z zm. )
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2021r.

Komórka odpowiedzialna

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak – kierownik

Justyna Mytych – inspektor

Joanna Magda – inspektor w zastępstwie

Paulina Rusin – pomoc administracyjna

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30,  Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361

Sposób załatwienia sprawy

 • Wprowadzenie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
 • Wydanie decyzji w sprawie naliczenia podatku leśnego dla osób fizycznych
 • Kontrola poprawności złożonych deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami- od osób prawnych

(DL-1, ZDL-1, ZDL-2)

 • Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami- dla osób fizycznych

(IL–1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3)

(ogólnopolskie druki deklaracji i informacji dostępne są również na stronie internetowej urzędu, na stanowisku pracy lub w Biurze Obsługi Klienta)

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

 • Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku.
 • Osoby fizyczne składają informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego wygaśnięcie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą na adres tut. Urzędu.

Pozostałe Informacje

 • Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.
 • Osoby fizyczne wpłacają podatek leśny na podstawie decyzji wymiarowej w czterech ratach płatnych:

- I rata płatna do 15 marca roku podatkowego

- II rata płatna do 15 maja roku podatkowego

- III rata płatna do 15 września roku podatkowego

- IV Rata płatna do 15 listopada roku podatkowego

 • Osoby fizyczne mogą dokonać wpłaty podatku na indywidualny numer rachunku bankowego, w kasie Urzędu Miejskiego lub do rąk inkasenta
 • przedsiębiorcy wpłacają należności przelewem
 • Zwalnia się od podatku leśnego:
 1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
 2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
 3. użytki ekologiczne

Druki do pobrania

4. Podatek od nieruchomości

Karta Usługi
Nr 4

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1170
  z zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2021r. poz.1540 z zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  ( Dz. U. z 2021 poz. 743 )
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U.
  z 2021r poz. 1672 z zm. )
 • Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXXVIII/442/21 z dnia 28 października 2021r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 w mieście i gminie Kolbuszowa.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXV/293/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym w mieście i gminie Kolbuszowa

Komórka
odpowiedzialna

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak –kierownik,

Justyna Mytych- inspektor,

Joanna Magda – inspektor w zastępstwie,

Paulina Rusin- pomoc administracyjna

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30, Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361

Sposób załatwienia sprawy

 • Wprowadzanie danych z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej oraz z informacji złożonych przez podatników
 • Wydanie decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych
 • Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami- od osób prawnych (DN-1, ZDN-1, ZDN-2)
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami - dla osób fizycznych (IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3)

(ogólnopolskie druki deklaracji oraz informacji dostępne są również na stronie internetowej urzędu, na stanowisku pracy lub w Biurze Obsługi Klienta)

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

 • Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 31 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub korektę do złożonej deklaracji.
 • Osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego wygaśnięcie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres tut. Urzędu.

Pozostałe Informacje

 • Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 31 stycznia oraz 15 każdego następnego miesiąca
 • Osoby fizyczne wpłacają podatek od nieruchomości na podstawie decyzji wymiarowej w czterech ratach płatnych:

- I rata płatna do 15 marca roku podatkowego
- II rata płatna do 15 maja roku podatkowego
- III rata płatna do 15 września roku podatkowego
- IV Rata płatna do 15 listopada roku podatkowego

Osoby fizyczne mogą dokonać wpłaty podatku na indywidualny numer rachunku bankowego, w kasie urzędu lub do rąk inkasenta. Przedsiębiorcy dokonują wpłat przelewem.
Nr ogólnego rachunku bankowego BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

5. Podatek rolny

Karta Usługi
Nr 5

PODATEK ROLNY

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z zm.)
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Komórka odpowiedzialna

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak- kierownik,

Justyna Mytych – inspektor,

Joanna Magda – inspektor w zastępstwie,

Paulina Rusin – pomoc administracyjna

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30 Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361

Sposób załatwienia sprawy

 • Wprowadzenie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
 • Wydanie decyzji w sprawie naliczenia podatku rolnego dla osób fizycznych
 • Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami - od osób prawnych (DR-1, ZDR-1, ZDR-2)
 • Informacja w sprawie podatku rolnego - dla osób fizycznych (IR–1, ZIR-1, ZIR-2, ZR-3)

(ogólnopolskie druki deklaracji i informacji dostępne są również na stronie internetowej Kolbuszowej, na stanowisku pracy oraz w Biurze Obsługi Klienta)

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

 • Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku
 • Osoby fizyczne składają informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego wygaśnięcie

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres tut. Urzędu.

Pozostałe Informacje

 • Osoby prawne oraz osoby fizyczne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu w czterech ratach:
  • I rata płatna do 15 marca roku podatkowego
  • II rata płatna do 15 maja roku podatkowego
  • III rata płatna do 15 września roku podatkowego
  • IV rata płatna do 15 listopada roku podatkowego
 • Osoby fizyczne wpłacają podatek rolny na podstawie decyzji wymiarowej w czterech ratach płatnych :
  • I rata płatna do 15 marca roku podatkowego
  • II rata płatna do 15 maja roku podatkowego
  • III rata płatna do 15 września roku podatkowego
  • IV Rata płatna do 15 listopada roku podatkowego

Osoby fizyczne mogą dokonać wpłaty podatku na indywidualny numer rachunku bankowego, w kasie urzędu lub do rąk inkasenta.

Nr rachunku bankowego BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

 • Zwalnia się od podatku rolnego m.in.:

- użytki rolne klasy V, VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

6. Ulga inwestycyjna

Karta Usługi
Nr 6

ULGA INWESTYCYJNA

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z zm.)
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  ( Dz. U. z 2021r poz. 1672 z zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Justyna Mytych- inspektor, Joanna Magda – inspektor w zastępstwie

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30, Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361

Sposób załatwienia sprawy

Weryfikacja wniosku złożonego przez podatnika. Postępowanie podatkowe.
Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej.

Wymagane dokumenty

Podanie o przyznanie ulgi inwestycyjnej wraz z oryginałami rachunków za poniesione koszty na budowę lub modernizację.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub wysłać na adres tut. Urzędu.

Pozostałe Informacje

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:

 • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
 • zakup zainstalowanie:

- deszczowni

- urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

- urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

- Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na obliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

7. Ulga z tytułu nabycia gruntów

Karta Usługi
Nr 7

ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z zm.)
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  ( Dz. U. z 2021r poz. 1672 z zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Justyna Mytych- inspektor,
Joanna Magda- inspektor w zastępstwie
II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30,
Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361

Sposób załatwienia sprawy

Weryfikacja wniosku złożonego przez podatnika. Postepowanie podatkowe. Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntu.

Wymagane dokumenty

Podanie złożone przez podatnika o przyznanie ulgi wraz z wymaganymi dokumentami.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres tut. Urzędu.

Pozostałe Informacje

 • Ulga z tytułu nabycia gruntów przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.
 • Okres zwolnienia wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po upływie okresu zwolnienia tj. 5 lat stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w 1 roku o 75 % i w drugim roku o 50 %.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

8. Ulga żołnierska

Karta Usługi
Nr 8

ULGA ŻOŁNIERSKA

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz. 1540 ze zm.)
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r poz. 1672 z zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Justyna Mytych – inspektor,
Joanna Magda – inspektor w zastępstwie
II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30,
Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361

Sposób załatwienia sprawy

Weryfikacja wniosku złożonego przez podatnika. Postępowanie podatkowe. Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi żołnierskiej.

Wymagane dokumenty

Podanie o przyznanie ulgi żołnierskiej wraz z zaświadczeniem o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres tut. Urzędu.

Pozostałe Informacje

 • Ulga żołnierska przysługuje podatnikom podatku rolnego, którzy odbywają zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości :
  • 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego i bezpośrednio przed powołaniem do służby prowadził to gospodarstwo
  • 40% - jeżeli jest członkiem rodziny i bezpośrednio przed powołaniem do służby pracował w tym gospodarstwie, zamieszkiwał i nie osiągał przychodów z innych źródeł.

Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.

9. Zaległości podatkowe – podatek rolny, leśny i od nieruchomości

Karta Usługi
Nr 9

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE – PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019. poz. 1170 z zm.)
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r poz. 888)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 20201 poz. 1540
  z zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2021 poz. 743 )
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2021 poz. 1672 z zm. )
 • Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXXVIII/442/21 z dnia 28 października 2021r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 w mieście i gminie Kolbuszowa.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXXVIII/444/21 z dnia 28 października 2021r w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowana 2022 r.

Komórka odpowiedzialna

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak – kierownik,

Justyna Mytych – inspektor,

Joanna Magda – inspektor w zastępstwie,

Paulina Rusin- pomoc administracyjna

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30, Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361

Sposób załatwienia sprawy

Weryfikacja wniosku złożonego przez podatnika. Postępowanie podatkowe. Wydanie decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowej.

Wymagane dokumenty

 • Podanie w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty
 • Podanie w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • Podanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę
 • Informacja o sytuacji materialnej podatnika oraz zaistniałego zdarzenia nadzwyczajnego, będącego podstawą zastosowania ulgi.

Formularz przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc oraz zaświadczenia de minimis o udzielonej pomocy publicznej z ostatnich trzech lat (w przypadku podatnika będącego benificjentem pomocy – art. 2 pkt. 16 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres tut. Urzędu.

Pozostałe Informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. W przypadku niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowym terminie tj. 1 miesiąca wnioskodawca zostanie poinformowany postanowieniem o nowym terminie załatwienia sprawy.

10. Wydanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz o wysokości zaległości podatkowych

Karta Usługi
Nr 10

WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Podstawa prawna

 • 299, art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z zm.)
 • 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 poz. 1923 z zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak – kierownik,

Justyna Mytych- inspektor,
Joanna Magda – inspektor w zastępstwie,

Paulina Rusin- pomoc administracyjna,

Katarzyna Wcisło- pomoc administracyjna

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30, Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361

Sposób załatwienia sprawy

Weryfikacja wniosku o wydanie zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia.

Wymagane dokumenty

Wniosek zainteresowanego.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • 21,00 zł za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • 17,00 zł pozostałe zaświadczenia, oprócz zwolnionych ustawowo.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek tut. Urzędu.

Termin załatwienia sprawy 

Załatwienie sprawy - do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Pozostałe Informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

11. Zwrot nadpłat podatków i opłat

Karta Usługi
Nr 11

ZWROT NADPŁAT PODATKÓW I OPŁAT

Podstawa prawna

 • art. 72-art. 80 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak – kierownik,

Justyna Mytych- inspektor

Joanna Magda – inspektor w zastępstwie,

Paulina Rusin- pomoc administracyjna

Katarzyna Wcisło- pomoc administracyjna

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30, Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361

Sposób załatwienia sprawy

Wszczęcie postępowania podatkowego. Zwrot nadpłaty na konto wnioskodawcy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, bądź zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wymagane dokumenty

Wniosek podatnika o stwierdzenie i zwrot nadpłaty, wraz z korektą informacji bądź deklaracji.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

Załatwienie sprawy nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji określającej wysokość nadpłaty przysługuje tryb odwoławczy.

Pozostałe Informacje

Nadpłata podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlega zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

12. Zwrot opłaty skarbowej

Karta Usługi
Nr Fn/12

ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

Podstawa prawna

1. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

2. Art. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zwrotu opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007, Nr 187, poz. 1330)

Komórka

odpowiedzialna

Wydział Finansowy, Referat Księgowości

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Lucyna Rusin
Beata Posłuszna
II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 28
Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 345

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja określająca wysokość zwrotu opłaty skarbowej, zwrot nienależnie wpłaconej opłaty skarbowej na wniosek strony z urzędu

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy 

Do miesiąca - od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Przy decyzji - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz  wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Pozostałe Informacje

W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

13. Wystawianie faktur VAT

Karta Usługi
Nr Fn/13

WYSTAWIANIE FAKTUR VAT

Podstawa prawna

Art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.2020 poz. 106 z póxn. zm.)

Komórka
odpowiedzialna

Wydział Finansowy, Referat Księgowości

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Barbara Zagroba - Inspektor
II piętro, pokój nr 29 a tel. 2271-333 wew 343

Sposób załatwienia sprawy

Wystawienie faktury VAT potwierdzającej dokonanie sprzedaży

Wymagane dokumenty

Umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy bądź dowód wpłaty

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Na miejscu przy zgłoszeniu

Tryb odwoławczy

Korekta faktury VAT

Pozostałe Informacje

Faktury VAT wystawiane są dla wszystkich nabywców będących przedsiębiorcami jak również dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.