Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-10-04 05:57:10


1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu indywidualnego (publicznego) do drogi gminnej

  Karta Usługi
Nr RGK/1

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO (PUBLICZNEGO) DO DROGI GMINNEJ

Podstawa prawna

 1. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 20 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470  z późn. zmianami)
 2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późń.  zmianami)

Komórka
odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej  Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Monika Przybyło– inspektor
II piętro, pokój nr 26, tel. 2271-333 wew. 347 lub 17 2271-410

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o budowę lub przebudowę zjazdu,
 • orientacja z mapy topograficznej
 • informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • mapa zasadnicza z lokalizacją zjazdu w skali 1:500, lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej budowy lub przebudowy zjazdu
 • informację o zagospodarowaniu działek – aktualny wyrys i wypis z mapy ewidencji gruntów
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości -kserokopię aktu notarialnego
 • projekt budowlany zjazdu opracowany w oparciu o wydane warunki na budowę lub przebudowę zjazdu do drogi gminnej
 • kserokopię opinii ZUDP Kolbuszowa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 26 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej część III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020  poz. 1546)

Termin załatwienia sprawy

Przyjęty czas wydania decyzji w sprawach nieskomplikowanych 30 dni w sprawach skomplikowanych 60 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

Zezwolenia nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, stanowi jedynie dowód, że strona posiada prawo do dysponowania nieruchomością gruntową, określoną w decyzji.

Zezwolenie nie zwalnia od obowiązku uzgodnienia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu.

2. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej


Karta Usługi
Nr RGK/2

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM URZĄDZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Podstawa prawna

 1. 39 ust.3 i ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 470 z późn. zm)
 2. Uchwała Nr XVII/219/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych publicznych
 3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami

Komórka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej  Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Monika Przybyło –inspektor
II piętro, pokój nr 26, tel. 2271-333 wew. 347 lub 17 2271 - 410

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego  lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy) powinien zawierać:
 2. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
 3. projekt budowlany do wglądu
 4. kserokopia planu sytuacyjnego
 5. przekroje poprzeczne w miejscach przejść przez drogę
 6. wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów dotyczące działek Gminy Kolbuszowa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 26 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej część III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020 poz. 1546)

Termin załatwienia sprawy

Przyjęty czas wydania decyzji 14 – 30 dni w sprawach nieskomplikowanych, 60 dni w sprawach skomplikowanych

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

Zezwolenia nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, stanowi jedynie dowód, że strona posiada prawo do dysponowania nieruchomością gruntową, określoną w decyzji.

Zezwolenie nie zwalnia od obowiązku uzgodnienia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu

3. Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy


Karta Usługi
Nr RGK/3

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – UMIESZCZENIE REKLAMY

Podstawa prawna

 1. Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.470 ze zmianami)
 2. Uchwała Nr XVII/219/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych publicznych

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej  Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Monika Przybyło – inspektor
II piętro, pokój nr 26, tel. 2271-333 wew. 347 lub 17 2271 - 410

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego
 • cel zajęcia pasa drogowego
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego – powierzchnię reklamy
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów reklamy i planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
 • zgłoszenie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 26 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej część III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 poz. 1546)

Termin załatwienia sprawy

Przyjęty czas wydania decyzji 30 dni w sprawach nieskomplikowanych, 60 dni w sprawach skomplikowanych

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót

Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do ustawienia tablicy informacyjnej o ile stwierdzi, że wykonana jest w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może być niebezpieczna dla użytkowników pasa drogowego.

Cofnięcie zezwolenia o ile stwierdzi, że wygląd tablicy reklamowej lub jej lokalizacja jest niezgodna z przedłożonym wnioskiem.  Wniosek należy złożyć w terminie 14 przed rozpoczęciem robót

4. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrony dróg


Karta Usługi
Nr RGK/4

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CELE NIEZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZEBUDOWĄ REMONTEM UTRZYMANIEM I OCHRONĄ DRÓG

Podstawa prawna

 1. Art. 40 ust. 1,ust.2, ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z póz.zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481)
 3. Uchwała Nr XVII/219/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych publicznych
 4. Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U.  2020r. poz. 256 z późn. zm)

Komórka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej  Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Monika Przybyło – inspektor
II piętro, pokój nr 26, tel. 2271-333 wew. 347 lub 17 2271 - 410

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego.
 • cel zajęcia pasa drogowego
 • lokalizacje i powierzchnię zajętego pasa drogowego.
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego
 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic
  i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • Szczegółowy harmonogram robót.
 • Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę.
 • Uzgodnienie dokumentacji do wglądu.
 • Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 26 w Urzędzie Miejskim.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej część III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020  poz. 1546)

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni w sprawach nieskomplikowanych do 60 dni w sprawach skomplikowanych

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pozostałe Informacje

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w trybie rozporządzenia R.M. z dnia 1 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 140 poz. 1481)  w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, należy złożyć w urzędzie Miejskim w Kolbuszowej co najmniej na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa powołując się na decyzję wydaną wcześniej zezwalającą na lokalizacje urządzenia , obiektu