Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-04-17 05:26:54

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty
Statut Miasta i Gminy Kolbuszowa
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa
Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2023

Raport o stanie gminy Kolbuszowa za 2020r.

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu Rynku wraz z otoczeniem w Kolbuszowej

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022

Raport z monitoringu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022"

Gminna ewidencja zabytków

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa na lata 2015 - 2032

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kolbuszowa 2013 - 2030

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kolbuszowa na lata 2013-2030

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2026
Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2021 - 2023
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022

Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych