Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-06-09 09:45:30

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej kolbuszowa.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bip.kolbuszowa.pl.

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Urząd Miejski w Kolbuszowej
Adres: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
Telefon: 17 227 13 33
E-mail: um@ekolbuszowa.pl
fax. 17 22 72 939

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdy ma prawo:

ZGŁASZANIE UWAG, ŻĄDAŃ, WNIOSKÓW

żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Miejski, ul. Obrońców Pokoju 21

Urząd Miejski, ul. Piekarska 15 (Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi)

Urząd Miejski, ul. Piłsudskiego 6-10 (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Inspektor Ochrony Danych, Audytor Wewnętrzny)

Urząd Miejski, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Piłsudskiego 111A

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: um@ekolbuszowa.pl, Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, faks: (17) 22 72 939. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Miejski w Kolbuszowej zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

APLIKACJE MOBILNE

Urząd Miejski w Kolbuszowej prowadzi następujące aplikacje mobilne dla mieszkańców:

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

 Niedostępne elementy i treści: