Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-09-25 22:37:08

Wsparcie w ramach projektu

  1. Wyposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Kolbuszowa w narzędzia TIK, które wykorzystane zostaną w nauczaniu przedmiotowym oraz w kształceniu informatycznym. W ramach projektu w zależności od wielkości szkoły zakupione zostaną mobilne pracownie ICT; 15 stanowiskowe: dla Szkoły Podstawowej  nr 2 w Kolbuszowej (dwie pracownie) oraz dla SP nr 1 w Kolbuszowej, Szkoły Podstawowej w Weryni, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej, Kolbuszowej Górnej, Kupnie i Widełce (1 pracownia dla każdej z w/w szkół, łącznie 8 pracowni), 10  stanowiskowe dla szkół podstawowych w Bukowcu, Domatkowie, Przedborzu, Zarębkach.
  1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz korzystania z narzędzi TIK. W ramach projektu wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych Gminy Kolbuszowa, tj.  266os. w tym (214 Kobiet i 52 mężczyzn) wezmą udział w szkoleniu w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi TIK zakupionych w ramach projektu. Program szkolenia obejmie następujące moduły: moduł I: Zapoznanie nauczycieli ze sprzętem zakupionym w ramach projektu, obsługą urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznym zakupionym do szkół w ramach wsparcia EFS oraz zapoznanie z możliwościami ich zastosowania w nauczaniu-16h, Moduł II: Zastosowania nowoczesnych technologii w kształtowanie i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w oparciu o możliwości zakupionego sprzętu, przygotowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem możliwości pracowni TIK, włączanie w proces dydaktyczny narzędzi TIK jako elementu wspomagającego kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych zg. z podstawą programową-24h, Moduł III: Zastosowanie nowoczesnych technologii w kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji cyfrowych w oparciu o możliwości zakupionego sprzętu, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń, przygotowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem możliwości pracowni TIK zg. z podst. Programową-32h. Zorganizowanych zostanie 13 grup szkoleniowych po 2 ze względu na liczbę zatrudnionych nauczycieli w szkole podstawowej Nr 2 i nr 1 w Kolbuszowej oraz po jednej w pozostałych szkołach, łącznie 13 grup szkoleniowych; łączny czas szkolenia: 72h/grupa.
  1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. W ramach w/w zadania uczniowie i uczennice (łącznie 877 uczniów/uczennic), skierowani zostaną na dodatkowe zajęcia umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych. Wsparcie obejmie zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające z języka angielskiego i matematyki. Zajęcia prowadzone będą w celu wyrównania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic osiągających niskie wyniki w nauce, natomiast dla uczniów zdolnych zajęcia prowadzone będą w celu podniesienia poziomu wiedzy, zgodnie z ich potencjałem i zainteresowaniami. Szczegółowy podział grup oraz zakres godzinowy zajęć zawarty jest w Regulaminie projektu (Dokumenty do pobrania).
  1. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. W ramach w/w zadania ucz./uczennice skierowani zostaną na dodatkowe zajęcia umożliwiające wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji informatycznych oraz rozwijanie informatycznych i technicznych uzdolnień uczniów. Szczegółowy podział grup oraz zakres godzinowy zajęć zawarty jest w Regulaminie projektu (Dokumenty do pobrania).

Szczegółowy harmonogram wsparcia - rok szkolny 2019

Zadanie nr 1 Wyposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Kolbuszowa w narzędzia TIK

termin realizacji:

II 2019
Zadanie nr 2

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu
i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz korzystania z narzędzi TIK

termin realizacji:

III-IV 2019
Zadanie nr 3
Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności

termin realizacji:

IV 2019 - VI 2020
Zadanie nr 4
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym
z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających
z tego tytułu zagrożeń

termin realizacji:

IV 2019 - VI 2020