Rusza kanalizacja


Rusza kanalizacja 
2015-04-09

Jeszcze w tym miesiącu ruszy jedna z największych inwestycji w mieście „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Jego głównym celem jest usprawnienie systemu oczyszczania ścieków w Kolbuszowej. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 17 km, kanalizacji deszczowej o długości 6,6 km a także przebudowa oczyszczalni ścieków. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to kwota prawie 12,5 mln zł. Gminie Kolbuszowa udzielone zostało dofinansowanie w kwocie 6,4 mln złotych.

27 marca w Urzędzie Miejskim zostały podpisane umowy z wykonawcami robót budowlanych:

  1. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulic Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Sp. z o.o. z Tarnowa
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap II Firma Usługowo-Handlowa TELEBUD z Kolbuszowej
  3. Wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej Europejski Holding Energetyczny Sp. z o.o. Lider Warszawa, VARIA TECH Robert Korzeniowski Łomianki.

W wyniku przebudowy kanalizacji ogólnospławnej na przedmiotowym obszarze zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa. Nawierzchnie dróg i chodników zdemontowane podczas wykonywanych prac będą sukcesywnie odtwarzane. Przebudowa kanalizacji polegać będzie na demontażu istniejącego kanału kanalizacji ogólnospławnej oraz budowie nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Po przebudowie ścieki sanitarne odprowadzane będą nowymi przyłączami do sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast wody deszczowe do sieci kanalizacji deszczowej.

Ogłoszono również przetargi na dwa kolejne zadania w ramach projektu - przebudowę kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej oraz rejonie ul. 22-go Lipca. 

Inwestycje zrealizowane zostaną w 2015. 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-12-04 12:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 851 670