Ponad dwa miliony złotych dofinansowania!


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 
2019-07-10

W poniedziałek (08.07) w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Kolbuszowa o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 933 674,68 zł. Jego dofinansowanie zostało ustalone na kwotę 2 052 878,84 zł.

Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW w Warszawie Artura Michalskiego oraz Zastępcę Burmistrza Kolbuszowej Marka Gila w obecności Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Adama Skiby, Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Bogusława Kidy, Burmistrza Kolbuszowej Jana Zuby oraz Kierownika Referatu Księgowości w Wydziale Finansów Lucyny Rusin.

W ramach wspomnianego projektu Gmina Kolbuszowa planuje wykonanie następujących zadań:

Zadanie 1. Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Nil- skwer miejski

Zadanie 2. Ukształtowanie terenu i zieleni wokół budynku Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Narutowicza w Kolbuszowej

Zadanie 3. Utworzenie Parku Niepodległości przy ul. Astrowej w Kolbuszowej 

Projekt rozwoju terenów zieleni w znacznej mierze jest uzupełnieniem programu rewitalizacji miasta Kolbuszowa, w ramach którego powstanie m.in. deptak i scena plenerowa na terenach wzdłuż rzeki Nil oraz Dom Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Narutowicza.

Projektem objęty jest skwer miejski wzdłuż Nilu, znajdujący się pomiędzy ul. Parkową a mostem przy budynku Policji. Na tym obszarze zostaną zasadzone krzewy i byliny oraz powstanie mała architektura ogrodowa posadowiona na nawierzchni utwardzonej.

Prace przy budynku Domu Pobytu Dziennego Seniora związane będą z zagospodarowaniem otoczenia w nowy rodzaj i układ zieleni. Teren zostanie przygotowany pod obsadzenia kwiatowe w gruncie.

Największym przedsięwzięciem projektu będzie utworzenie niemal 2,5-hektarowego Parku Niepodległości przy ul. Astrowej na osiedlu Błonie w Kolbuszowej. W parku znajduje się już alejka dębowa składająca się ze 100 dębów szypułkowych posadzonych w ubiegłym roku i upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dalsze prace, mieszczące się w ramach projektu rozwoju terenów zieleni,  będą polegały na:

  • budowie alejki reprezentacyjnej z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej wzdłuż utworzonej alejki dębowej, budowie ścieżek z betonu dekoracyjnego oraz budowie placów betonowych,
  • przygotowaniu podłoża i utworzeniu rabat bylinowo- trawiastych wzdłuż alei dębowej,
  • zasadzeniu drzew i krzewów w strefie reprezentacyjnej oraz ekologicznej części parku,
  • założeniu łąki kwietnej,
  • założeniu ogrodu żwirowego,
  • konserwacji rowu melioracyjnego oraz pracach pielęgnacyjnych.

Nazwa projektu: „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa”- nr POIS.02.05.00-00-0020/18 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość projektu: 2 933 674,68 zł

Dofinansowanie: 2 052 878,84 zł

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-11-18 15:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 243 809