Ogłoszenie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu kolbuszowskiego „NIL”


Rekrutacja do projektu 
2020-05-22

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie: Wystartuj w biznesie – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim” nr RPPK.07.03.00-18-0075/19

Projekt  adresowany jest do osób spełniających poniższe kryteria:

 1. zamieszkiwanie na terenie powiatu kolbuszowskiego lub ropczycko-sędziszowskiego (wg KC)
 2. status osoby bezrobotnej lub status osoby biernej zawodowo, w tym osoba należąca do co najmniej jednej  z  poniższych grup:
 • kobieta,
 • osoba długotrwale bezrobotna (osoba niepracująca nieprzerwanie przez okres ostatnich 12 miesięcy) ,
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba powyżej 50 roku życia,
 • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie).

      4. bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat nie należący do żadnej z grup w pkt. 2).
      5. wiek: powyżej 30 lat,
      6. nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dotyczy również działalności zawieszonej)

Osoby preferowane: rodzice/opiekunowie prawni min., 3 dzieci do 18 rż, rolnicy do 2 ha i członkowie ich rodzin, zamieszkanie na ter. wiejskim, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 rż

Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn, jak i osoby z niepełnosprawnościami. Osobom z niepełnosprawnościami zapewniamy pełny dostęp do projektu!

W ramach projektu oferujemy:

 • bezpłatne wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie: 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe przez 12 m-cy w wysokości: 2 250,00 zł/m-c

REKRUTACJA!!!

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach od 2 czerwca do 16 czerwca br.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją na stronie: www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/wystartuj-w-biznesie

W trakcie rekrutacji do projektu odbędą się konsultacje indywidualne w Biurze Projektu  oraz konsultacje on-line. Szczegóły pod numerem telefonu: 17 2270 258 wew. 24.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” (Biuro Projektu):

ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa

Dofinansowanie projektu z UE: 3 565 622,84 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-01-19 14:50
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 067 826