Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”


Unnamed 
2020-09-08

1. Projekty zrealizowane i w trakcie realizacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizuje strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020). Terenem działalności LGD są gminy: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów. Realizacja strategii przyczynia się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz powstawanie nowych miejsc pracy.

W trakcie 4 lat „Siedlisko” przeprowadziło łącznie 12 naborów wniosków o przyznanie pomocy w następujących zakresach: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej, kulturalnej oraz  projekty grantowe.

W 2018 realizowany był projekt grantowy pn: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez zakup wyposażenia oraz wydanie publikacji promujących obszar LSR” realizowanego. Całkowita wartość to 235 585,00 zł, a dofinansowanie dla poszczególnego realizatorów wyniosło 100%. Celem projektu (operacji) było: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i wzmacnianie kapitału społecznego LSR poprzez zakup wyposażenia dla 22 podmiotów oraz wydanie 6 publikacji promujących obszar LSR. Grupą docelową były organizacje pozarządowe, zespoły folklorystyczne oraz sami mieszkańcy. Działające organizacje, a przy nich zespoły ludowe wymagają w dalszym ciągu  dofinansowania na zakup strojów, instrumentów, różnego rodzaju sprzętu. Dzięki realizacji tego dużego zadania nastąpiło zwiększenie integracji i aktywności mieszkańców, samych organizacji społecznych.

Grantobiorcy zakupili mi.in. sprzęt nagłośnieniowy, audiowizualny, komputerowo- multimedialny niezbędny przy organizacji imprez kulturalnych, jak również wyposażenie kuchenne świetlic, dzięki czemu  możliwe jest kompleksowe organizowanie wydarzeń plenerowych, warsztatów kulinarnych, lasowiackich biesiad.

Projekt grantowy miał też na celu promocję walorów turystycznych, rekreacyjnych i historycznych naszego regionu.  Powstałe publikacje odnoszą się do tradycji, dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska naturalnego obszaru gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów. Grantobiorcy nie będą uzyskiwać żadnego dochodu z tytułu korzystania z zakupionego wyposażenia. Publikacje były dystrybuowane nieodpłatnie wśród mieszkańców.

Obecnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” częściowo realizuje projekt grantowy pn. „Zachowujemy dziedzictwo i tradycję naszej Małej Ojczyzny”. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną większość z 14 zaplanowanych przedsięwzięć odbędzie się w 2021 roku. Poszczególne zadania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu (operacji) jest: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację 14 wydarzeń kultywujących tradycje, folklor i dorobek kulturowy obszaru LGD Siedlisko do 30 sierpnia 2021r”. Pomysł odpowiada potrzebom społecznym dotyczącym zagospodarowania wolnego czasu, integruje społeczność lokalną dzięki organizacji plenerowych spotkań, warsztatów związanych z podtrzymaniem lasowiackiej obyczajowości i historii małych ojczyzn. Spotkania, zajęcia, warsztaty będą miały charakter nieodpłatny, a uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów. Wartość projektu wynosi 80 720,00 zł.

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Siedlisko": Cel ogólny LSR: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego, rekreacji oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Cel szczegółowy LSR: Zapewnienie form aktywnego spędzania czasu. Przedsięwzięcie LSR: Organizacja spędzenia wolnego czasu, rozwój zainteresowań poprzez integrację społeczności (w tym grup defaworyzowanych).

2. Wdrażania lokalnej strategii na lata 2016 – 2023

23 maja 2016 r. „Siedlisko” podpisało z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023, opiewającą na kwotę 5 400 000,00 PLN. W 2019 roku „Siedlisko” otrzymało również dodatkowe środki w wysokości  540 000,00 zł.  Zadaniem Stowarzyszenia jest realizacja celów i wskaźników. Do celów głównych należą:

 • Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego, rekreacji oraz wzmacnianie kapitału społecznego.
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i środowiskowych dla rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w obszarze LGD „Siedlisko”
 • Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” od 2016 roku przeprowadziło łącznie 12 naborów wniosków, w różnych zakresach tematycznych.

ROK 2016

 • Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.1.). Limit dostępnych środków: 500 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 6 wniosków, z czego 5 mieściło się w limicie i uzyskało dofinansowanie.

ROK 2017

 • Rozwój działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.2.). Limit dostępnych środków 732 500,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 10 wniosków. Dofinansowanie uzyskało 2 przedsiębiorców, na łączną kwotę 600 000,00 zł.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.1.). Limit dostępnych środków 500 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 6 wniosków, z czego 5 mieściło się w limicie i uzyskało dofinansowanie.
 • Projekt grantowy - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przedsięwzięcie LSR 1.1.1). Limit dostępnych środków 153 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 15 wniosków o powierzenie grantu. W ramach realizacji operacji grantobiorcy zorganizowali różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
 • Projekt grantowy- zachowanie dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie LSR 1.1.2). Limit dostępnych środków 126 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 15 wniosków o powierzenie grantu. W ramach realizacji operacji grantobiorcy zorganizowali imprezy promujące zachowanie dziedzictwa lokalnego.
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie LSR 2.1.1). Limit dostępnych środków 990 000,00 zł.
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie LSR 2.2.1). Limit dostępnych środków 985 500,00 zł.
 • Promowanie obszaru LSR (przedsięwzięcie LSR 1.2.1). Limit dostępnych środków 81 000,00 zł.

ROK 2018

 • Projekt grantowy - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  (przedsięwzięcie LSR  2.2. oraz 1.3.1). Limit dostępnych środków 261 000,00 zł. W ramach realizacji operacji wyposażono 23 organizacje oraz wydano 6 publikacji promujących obszar LGD.

ROK 2019

 • Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.1.). Limit dostępnych środków 500 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 11 wniosków, z czego 5 mieściło się w limicie i uzyskało dofinansowanie.

ROK 2020

 • Rozwój działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.2.). Limit dostępnych środków w naborze 678 003,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 9 wniosków. Dofinansowanie uzyskało 6 przedsiębiorców.
 • Projekt grantowy- zachowanie dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie LSR 1.1.2). Limit dostępnych środków 81 024,99 zł. W ramach naboru wpłynęło 18 wniosków o powierzenie grantu, z czego do finansowania zostało wybranych 15 projektów.

Ponadto LGD wraz z pięcioma innymi Lokalnymi Grupami Działania w 2019 roku zrealizowało projekt współpracy „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku”. Jego celem była „Promocja obszaru 6 partnerskich Lokalnych Grup Działania poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego dla zbudowania wspólnej marki regionu”. Budżet „Siedliska” przeznaczony na ten cel wyniósł 108 000,00 zł. „Siedlisko” przygotowało kolorowankę dla dzieci, mapę regionu oraz grę planszową o atrakcjach turystycznych 6 partnerów projektu.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2020-11-27 13:57
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 804 332