17
maj  2019

IX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 31 maja 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się IX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności PUP w Kolbuszowej za 2018 rok.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kolbuszowa.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  samorządu Powiatu Kolbuszowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych od nieruchomości , rolnego i leśnego na terenie MiG Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Kolbuszowa do realizacji Programu „Mieszkanie Plus”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ulicy Plac Wolności w Kolbuszowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego Parkowania  oraz  opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (dot. działki nr 3300/133).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (dot. działek nr 3005/10, 3001/5).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej ulicy W. Witosa.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie i Narcyzowej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Kolbuszowej na 2019 rok.
 25. Rozpatrzenie petycji w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu utworzenia wsi Brzezówka.
 26. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Werynia  Osiedle Podlesie w sprawie oświetlenia drogi w okolicy domów.
 27. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Werynia Osiedle Podlesie dotyczącej kompleksowego remontu drogi na odcinku 900 metrów.
 28. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2020-07-10 09:36
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 931 855