14
maj  2020

XXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 28 maja 2020 r. o godz. 10:30 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 7. Informacja dotycząca sytuacji finansowej Gminy Kolbuszowa za okres czterech miesięcy 2020 roku.
 8. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kolbuszowa.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej wotum zaufania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/543/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 2014 roku, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr III/17/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania na terenie miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego Parkowania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Widełce wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zajętych pod drogę gminną.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Piaskowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 19. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2020-11-26 11:06
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 802 087