Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży


Karta Usługi
Nr RBiPP

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.)
 • Uchwała Nr XV/191/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   z dnia  28 listopada  2019 r w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/731/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 października 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa
 • Uchwała Nr LX/730/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 19 października 2018 r.  w sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kolbuszowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.256 z późn.zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, 
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Szczur Ewa - Specjalista

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 1. Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia w następujących przypadkach:
 • likwidacja punktu sprzedaży
 • zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

    3. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia
 3. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

 1. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:
 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 złotych,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży
  w roku poprzednim. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach: do 31 stycznia,
do 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Pozostałe Informacje

 1.   Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa może być prowadzona po spełnieniu następujących warunków:
 • posiadanie zezwolenia,
 • wniesienia opłaty,
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 • w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • zgłoszenie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego
  i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1-3,
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
 1. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z braku oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

ZAŁĄCZNIKI:

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 518 029