Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Gminy Kolbuszowa


Karta Usługi
Nr RBiPP

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,                                                                     
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Szczur Ewa - Specjalista

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób

Wymagane dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 • W przypadku wydawania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • Wniosek

Załączniki do wniosku:

 • kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną
  i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych
  i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • cennik opłat,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 • W przypadku wydawania zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • Wniosek

Załączniki do wniosku:

 • kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

 • Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
 • Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych  przewozów osób

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia jest naliczana zgodnie z § 11 oraz § 14 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym pobiera się następujące opłaty:

 • dla przewozu regularnego:

  

Okres
ważności
zezwolenia

                    Opłata w zł

obszar
gminy

obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa

pojazd
samochodowy

do 1 roku

100

350

do 2 lat

150

400

do 3 lat

200

450

do 4 lat

250

550

do 5 lat

300

600

 • dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty jak dla przewozu regularnego.

Opłaty można dokonać np. w kasie Urzędu w godzinach jego pracy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Opłata skarbowa: opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Pozostałe Informacje

 Zezwolenie na przewóz regularny jest wydawane do 31 grudnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 13:35
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 518 470