3. Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamyKarta Usługi
Nr RGK/3

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – UMIESZCZENIE REKLAMY

Podstawa prawna

 1. Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.470 ze zmianami)
 2. Uchwała Nr XVII/219/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych publicznych

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej  Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Monika Przybyło – inspektor
II piętro, pokój nr 26, tel. 2271-333 wew. 347 lub 17 2271 - 410

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego
 • cel zajęcia pasa drogowego
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego – powierzchnię reklamy
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów reklamy i planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
 • zgłoszenie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 26 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej część III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 poz. 1546)

Termin załatwienia sprawy

Przyjęty czas wydania decyzji 30 dni w sprawach nieskomplikowanych, 60 dni w sprawach skomplikowanych

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót

Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do ustawienia tablicy informacyjnej o ile stwierdzi, że wykonana jest w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może być niebezpieczna dla użytkowników pasa drogowego.

Cofnięcie zezwolenia o ile stwierdzi, że wygląd tablicy reklamowej lub jej lokalizacja jest niezgodna z przedłożonym wnioskiem.  Wniosek należy złożyć w terminie 14 przed rozpoczęciem robót

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 517 985