Wykonawcy, terminy


Zadanie inwestycyjne

Zadanie nr 1. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej.

Wykonawca:

FUH Telebud Jan Przybyło

ul. Piaskowa 1

36-100 Kolbuszowa

Umowa: nr 247/2017/RiG/P z dnia 14.07.2017r.

Rozpoczęcie robót budowlanych: 30 dni od dnia podpisania umowy

Zakończenie robót budowlanych: do dnia 31 lipca 2019 r
Zadanie nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III

Wykonawca:

Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych "ADMAR" A. Orzech, A. Orzech sp. j.

Ul. Zbożowa 8

36-100 Kolbuszowa

Umowa: nr ..... z dnia 31.07.2017r.

Rozpoczęcie robót budowlanych: do 30 dni od dnia podpisania umowy

Zakończenie robót budowlanych: do dnia 31 stycznia 2019 r

Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego

Wykonawca:

Telebud sp z o.o.

ul. Piaskowa 1B

36-100 Kolbuszowa

Umowa: nr 248/2017/RiG/P z dnia 14.07.2017r.

Rozpoczęcie robót budowlanych: 30 dni od dnia podpisania umowy

Zakończenie robót budowlanych: do dnia 31 stycznia 2019 r

Zadanie nr 4. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulicy Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej

Wykonawca:

Telebud sp z o.o.

ul. Piaskowa 1B

36-100 Kolbuszowa

Umowa: nr 248/2017/RiG/P z dnia 14.07.2017r.

Rozpoczęcie robót budowlanych: 30 dni od dnia podpisania umowy

Zakończenie robót budowlanych: do dnia 31 stycznia 2019 r

Zadanie nr 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju na odcinku od ul. Topolowej do Nowej Wsi

Wykonawca:

Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych "ADMAR" A. Orzech, A. Orzech sp. j.

ul. Zbożowa 8

36-100 Kolbuszowa

Umowa: nr ..... z dnia 31.07.2017r.

Rozpoczęcie robót budowlanych: do 30 dni od dnia podpisania umowy

Zakończenie robót budowlanych: do 30 dni od dnia podpisania umowy

Uwaga:

Przez zakończenie robót uznaje się dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem.

Termin wykonania umowy – do jednego miesiąca od dnia zakończenia robót.

Termin wykonywania umowy – termin określony w Umowie, do upływu którego oprócz zakończenia wszystkich robót objętych Umową przez Wykonawcę, należy dokonać odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w tym przeglądów i usunięcia usterek oraz zgromadzenia i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji

Zadania nieinwestycyjne:

Zadanie nr 6. Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa

Wykonawca:

Nie wyłoniono wykonawcy

Planowany termin wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego: 04.09.2017

Planowany termin zakończenia realizacji usługi: 31.08.2019

Zadanie nr 7. Opracowanie i wdrożenie model hydrauliczny sieci wodociągowej

Wykonawca:

Nie wyłoniono wykonawcy

Planowany termin wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego: 04.09.2017

Planowany termin zakończenia realizacji usługi: 31.05.2019

Zadanie nr 8. Obsługa prawna projektu

Wykonawca:

Firma Konsultingowa Maria Litwa

ul. Łanowa 48
35 – 213 Rzeszów                                      

Umowa: nr 183/2017/ZP/P z dnia 11.05.2017

Termin realizacji usługi: 30.09.2019r.

Zadanie nr 9. Pomoc merytoryczna w zespole technicznym

Wykonawca:

Adam Maternia

ul. Łagodna 23
35-333 Rzeszów

Umowa: nr 184/2017/ZP/P z dnia 11.05.2017

Termin realizacji usługi: 30.09.2019r.

Zadanie nr 10. Nadzór inwestorski

Wykonawca:

ZDI sp. z o.o.

ul. Jana Kiepury 6,

22-400 Zamość,

Umowa: nr 249/2017/RiG/P z dnia 14.07.2017r.

Termin realizacji umowy: realizacja robót budowlanych oraz okres rękojmi i gwarancji

Zadanie nr 11. Promocja projektu

Wykonawca - tablice informacyjne:

Rafał Nosek – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.P. ARTON24 Nosek Rafał
z siedzibą w Mielcu, ul. Dworcowa 4/10A, 39-300 Mielec

Umowa: nr 228/2017/ZP/P z dnia 26.06.2017r.

Termin realizacji: 30.07.2017

Wykonawca - tablice pamiątkowe:

Nie wyłoniono wykonawcy

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-05-24 11:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 876 310