Składanie oświadczeń o zachowaniu trwałości projektu


Informacja
Informacja 
2023-09-01

Zgodnie z treścią umowy zawartej w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, przypominamy, że każdy Uczestnik projektu  ma obowiązek corocznie, przez okres 5 lat, składania oświadczeń o zachowaniu jego trwałości i utrzymywaniu w należytym stanie zamontowanej instalacji.

Jednocześnie informujemy, że właściwy druk przedmiotowego oświadczenia znajduje się na stronie Urzędu tj. www.kolbuszowa.pl oraz w biurze Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, który należy pobrać, wypełnić i złożyć w biurze Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 6-10, w terminie do 10 października 2023r.

Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej będzie skutkować odstąpieniem od umowy oraz naliczeniem kar umownych.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 633 470