UWAGA ! Wydłużony termin składania zgłoszeń na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni


Wydłużony termin
Wydłużony termin 
2023-09-04

W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców Gminy Kolbuszowa dotyczących składania zgłoszeń na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Miejski informuje, że termin składania przedmiotowych zgłoszeń zostaje wydłużony do 29 września 2023 r.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Kolbuszowa, którzy nie złożą wymaganego zgłoszenia zostaną planowo objęci kontrolą w terenie przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

  • przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;
  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez korzystanie z usług przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia;
  • udokumentowania ww. faktu opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi osobom kontrolującym.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa (Uchwała nr XXIII/272/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r.) wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości należy realizować z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, natomiast osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Poniżej link do pobrania aktualnego wykazu przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolbuszowa oraz druk zgłoszenia.

https://odpady.kolbuszowa.pl/pl/112-gospodarka-odpadami/389-wykaz-przedsiebiorcow-posiadajacych-zezwolenia-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych-na-terenie-gminy-kolbuszowa.html

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 633 416