REKRUTACJA DO PROJEKTU


REKRUTACJA DO PROJEKTU
REKRUTACJA DO PROJEKTU 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie „BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 30 września 2016 r. i trwać będzie do 20 października 2016 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu w Kolbuszowej w siedzibie Stowarzyszenia „NIL” przy ul. Jana Pawła II 8 w godzinach 08:00-16:00

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu 17 2270 258 oraz na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

 

Projekt  adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

1)      osoba bezrobotna (w tym długotrwale) lub bierna zawodowo,

2)      osoba zamieszkała w powiecie kolbuszowskim (według Kodeksu Cywilnego),

3)      osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat).

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w wieku od 50 roku życia.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.


Formy wsparcia zaplanowane w projektach:

 1. Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (48 godziny).
 2. Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznes planu (5 godzin na Uczestnika).
 3. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) w wysokości do 23 000,00 zł.
 4. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł/m-c (przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności).
 5. Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy (3 godziny miesięcznie na Uczestnika przez 6 miesięcy).

Dla osób dojeżdżających na szkolenia i doradztwo zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, a  podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y !!!

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 714 263,35 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Pliki do podrania

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-06-13 11:54
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 424 143