Przegląd inwestycji


Budowa chodnika w miejscowości Kupno
Budowa chodnika w miejscowości Kupno 

Budowa chodnika w miejscowości Kupno
Zakończono I etap budowy chodnika w miejscowości Kupno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Długość wybudowanego chodnika to 300 metrów. Zakres prac obejmował zakrycie istniejącego rowu przydrożnego oraz przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych.

Budowa chodnika w miejscowości Kupno Budowa chodnika w miejscowości Kupno

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Kontynuowane są prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni. W dobudowanej części znajdować się będzie sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo – sanitarnym zlokalizowanym w łączniku oraz przedszkole.
Obecnie trwają roboty stanu surowego. W budynku przedszkola wykonywane są fundamenty, oraz strop nad parterem łącznika. Przebudowana została sieć kanalizacyjna i przyłącz wodociągowy. Planowany termin ukończenia inwestycji to koniec czerwca 2016 roku.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Budowa kanalizacji

Ruszyły roboty związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Obecnie roboty prowadzone są na ul. Popiełuszki oraz Kolbuszowej Górnej.

W ramach inwestycji zostanie:

  • przebudowana kanalizacja ogólnospławna w zlewni ulic Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej
  • wybudowana kanalizacja sanitarna w Kolbuszowej Górnej - etap II
  • wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej.

Ponadto w ramach projektu przebudowana zostanie kanalizacja ogólnospławna w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej oraz w rejonie ul. 22-go Lipca. Inwestycje zrealizowane zostaną w 2015.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 633 504