Przegląd inwestycji


Budowa kanalizacji
Budowa kanalizacji 

Budowa kanalizacji

Dobiega końca jedna z głównych inwestycji br. związana z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Obecnie na ukończeniu są prace związane z odtworzeniem rozebranych dróg i chodników.

W ramach inwestycji przebudowano kanalizację ogólnospławną w zlewni ulic Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej, wykonano kanalizację sanitarną w Kolbuszowej Górnej etap II. Ponadto wymieniono i zmodernizowano węzeł higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej.

Trwają prace przy przebudowie kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów i Jana Pawła II na system kanalizacji rozdzielczej oraz kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. 22-go Lipca.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Kontynuowane są prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni. W dobudowanej części znajdować się będzie sala gimnastyczna, przedszkole oraz łącznik z pomieszczeniami zaplecza szatniowo- sanitarnego, pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i administracyjne.

Ukończono roboty przy konstrukcji dachu na budynku sali gimnastycznej, wykonano strop nad pomieszczeniami przedszkola oraz na drugiej kondygnacji łącznika. Trwają prace przy montażu dachu nad przedszkolem i łącznikiem oraz prace murarskie i instalacyjne. W pomieszczeniach położono instalację elektryczną. W kolejnych etapach wykonane zostaną tynki wewnętrzne i zewnętrzne, roboty malarskie i elewacyjne. Inwestycja zostanie zakończona w 2016 r.

Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-06-13 11:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 424 122