Rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030


Rozpoczęcie konsultacji społecznych
Rozpoczęcie konsultacji społecznych 
2022-10-21

Burmistrz Kolbuszowej zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu  "Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030".

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 21.10.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami gmin z terenu Partnerstwa Kolbuszowskiego,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gmin z terenu Partnerstwa Kolbuszowskiego, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Partnerstwo Kolbuszowskie włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 1. Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”;
 2. Lokalna Grupa Działania „LASOVIA”;

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@ekolbuszowa.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”;
 3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kolbuszowej,
  Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”;
 4. bezpośrednio do budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.
 5. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy terminy i miejsca podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy (www.kolbuszowa.pl) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kolbuszowa.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.
 6. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Kolbuszowej

Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 21.10.2022 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (www.kolbuszowa.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kolbuszowa.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kolbuszowa (www.kolbuszowa.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kolbuszowa.pl).

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2023-09-28 14:43
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 113 866