Projekt pn. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowany w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego – Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPPK.09.02.00-18-0094/17-00 zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Adama Stanisław Naruszewicza 11, 35 – 055 Rzeszów, a Gminą Kolbuszowa, z siedzibą przy Obrońców Pokoju 21, 36–100 Kolbuszowa


Cel projektu:

Wzrost do 30.06.2020 roku efektywności i atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych z Gminy Kolbuszowa w zakresie kształtowania właściwych postaw, kompetencji kluczowych i informatycznych niezbędnych na rynku pracy poprzez: wsparcie procesu rozwijania kompetencji i umiejętności 877 uczniów  i 266 nauczycieli, wsparcie szkół i nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego oraz włączenia narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

Uczestnicy projektu:

 Grupę docelowa projektu stanowią:

 1. Szkoły podstawowe terenu gminy Kolbuszowa (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty), realizujące kształcenie ogólne, tj.:

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej;
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej
  Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej
  Szkoła Podstawowa w Widełce
  Szkoła Podstawowa w Kupnie
  Szkoła Podstawowa w Weryni
  Szkoła Podstawowa w Bukowcu
  Szkoła Podstawowa w Przedborzu
  Szkoła Podstawowa w Domatkowie
  Szkoła Podstawowa w Zarębkach
  Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej.
 1. Uczniowie w/w szkół:
  W projekcie w latach 2018/19 oraz 2019/2020 udział weźmie 877 uczniów, w tym 393 uczennic oraz 484 uczniów (w tym 74osób niepełnosprawnych). Preferowani będą uczniowie zamieszkali na terenach wiejskich, korzystający z pomocy społecznej. W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną wyniki w nauce oraz aktywność uczniów, równość szans i efektywność wsparcia.

 2. Nauczyciele w/w szkół:
  Ze wsparcia w ramach projektu skorzystają wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych na terenie gminy Kolbuszowa, tj. 266 nauczycieli (w tym 214 kobiet).

Okres realizacji projektu: od: 01.06.2018 do: 30.06.2020

Wartość projektu: 1.582.320,00zł, w tym współfinansowanie w ramach EFS:  1.344.972,00zł

Zakładane rezultaty: Wdrożenie do nauczania przedmiotowego technologii TIK w szkołach podstawowych Gminy Kolbuszowa, wsparcie procesu rozwijania kompetencji kluczowych i informatycznych uczniów (877) i nauczycieli (266), wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia podstawowego niezbędnego do funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-04-19 15:06
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 007 920