W celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami (uczniom/uczennicom, nauczycielom) możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami, w razie konieczności wprowadzony zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień, rozpatrywany osobno dla każdego przypadku zgodnie z wytycznymi MIR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Specjalne potrzeby związane z niepełnosprawnością należy zgłaszać na etapie rekrutacji w Formularzu rekrutacyjnym.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-06-07 14:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 652 272