Łowiectwo


Szacowanie szkód łowieckich na nowych zasadach

Obowiązujące przepisy;

Ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r (Dz. Ustaw z  2018  r. poz.2033, z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 16 kwietnia 2019 r. poz. 776 w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Rozporządzenie ma na celu określenie:

 1. Sposobu i terminów  zgłaszania szkód łowieckich;
 2. Sposobu powiadamiania o terminach dokonania oględzin  i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;
 3. Szczegółowego sposobu dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego;
 4. Szczegółowego sposobu ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie;
 5. Wzorów protokołów oględzin i szacowania ostatecznego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  SZKODY  ŁOWIECKIE

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego odpowiada za szkody łowieckie  wyrządzone;

 1. W uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
 2. Przy wykonywaniu polowania.

KTO SZACUJE  SZKODY ŁOWIECKIE

Szacowania szkód  łowieckich dokonuje zespół składający się z:

1)    Przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

2)    Przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;

3)    Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych na których wystąpiła szkoda.

JAK ZGŁOSIĆ   SZKODĘ  ŁOWIECKĄ

Szkodę zgłaszamy  do  koła łowieckiego poprzez pisemny  wniosek. Może on mieć postać pisemną lub elektroniczną. Umożliwienie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej ułatwi i przyspieszy zgłaszającemu kontakt z kołem łowieckim.

Zgłoszenie bezpośrednie do koła musi być udokumentowane podpisem przyjmującego  wraz  datą przyjęcia lub wysłane listem poleconym  za zwrotką.

Zgodnie  z prawem zgłoszenie  musi  być w  formie pisemnej. Telefoniczna rozmowa nie jest zgłoszeniem.

Zgłoszenia szkody  dokonujemy  w okresie do 3 dni od jej stwierdzenia, a w przypadku sadów 14 dni od dnia jej powstania. Szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach w czasie trwania okresu  wegetacyjnego trzeba zgłosić w terminie 3 dni od ich stwierdzenia, natomiast szkody  wyrządzone poza okresem wegetacyjnym przed rozpoczęciem wegetacji.

CO  POWINIEN   ZAWIERAĆ   WNIOSEK  O SZACOWANIE  SZKÓD

Wniosek który składa się do koła łowieckiego zwiera;

 1. Imię  i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych.
 2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody.
 3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej  uprawy lub płodu rolnego.

Koło łowieckie  w okresie 3 dni od otrzymania wniosku zawiadamia przedstawicieli  komisji ( tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz poszkodowanego rolnika) o terminie szacowania.

Koło łowieckie ma obowiązek  dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego w okresie 7 dni od otrzymania wniosku.

Z oględzin czy szacowania ostatecznego sporządza się  protokół  w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

ODWOŁANIE  OD  WYNIKU SZACOWANIA

Jeżeli  rolnik się nie zgadza na ustalenia zespołu szacującego to ma prawo w okresie 7 dni odwołać się do właściwego dla danego terenu  Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego  Lasy  Państwowe. 

Nadleśnictwo  ma 7 dni na dokonanie oszacowania szkody.

W szacowaniu odwoławczym  na pisemny wniosek członka zespołu (przedstawiciela ODR,  rolnika albo koła łowieckiego) może uczestniczyć   przedstawiciel  właściwej  ze  względu na miejsce wystąpienia szkód  izby rolniczej.

O terminie   oględzin  lub szacowania ostatecznego   nadleśniczy zawiadamia: 

 1. członków zespołu szacującego ( ODR, koło łowieckie, rolnik)
 2. jeżeli został złożony wniosek o uczestnictwo, przedstawiciela  właściwej  izby rolniczej – nie później jednak niż 3 dni od otrzymania odwołania.

Nadleśniczy  w terminie 14 dni od otrzymania protokołu, ustala w drodze decyzji  wysokość odszkodowania. Decyzja jest ostateczna.

Jeżeli  posiadacz gruntów  albo koło łowieckie jest niezadowolony/e  to pozostaje  sąd. Powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody  można wnieść w okresie trzech miesięcy  od doręczenia decyzji.

Jeżeli obwodem łowieckim zarządza nadleśnictwo  to odwołanie składa się do  dyrektora  regionalnej dyrekcji  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy Państwowe  właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

KOMU  NIE  PRZYSŁUGUJE  ODSZKODOWANIE

1)     Osobom, którym przydzielono grunty stanowiące  własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;

2)     Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku  roślin w danym regionie – uchwała sejmiku województwa.

3)     Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez koło łowieckie urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom.

4)     Za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta na jeden ha uprawy.

5)     Za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.

6)     Za szkody w uprawach  rolnych  założonych z rażącym  naruszeniem zasad  agrotechnicznych.

7)     Za szkody, powstałe na  nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty  złożył  oświadczenie o zakazie  polowania.

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA  ZA UPRAWY WYMAGAJĄCE WCZEŚNIEJSZEGO ZAORANA;

Jeżeli szkoda powstała;

 1. Do dnia 30 kwietnia – w wysokości  30%
 2. Od 1 maja do 25 maja – w wysokości 50%
 3. Po 25 maja – w wysokości 80%                                                                                       

 

Koła Łowieckie Okregu

Nr

Nazwa koła

Adres do korespondencji-przyjmowania zgłoszeń

Nt tel.

Nr obw.

 1.  

KŁ. Towarzystwo Łowieckie Kolbuszowskie  Borek”

w Kolbuszowej

 

Zdzisław Smyrski

Kolbuszowa Dolna ul. ppor. Sawy 76

36-100 Kolbuszowa

Prezes Koła –Sławomir Bogacz – tel. 603 754 330

Łowczy Koła – Zdzisław Smyrski – tel. 606 719 106

 

Przyjmowanie zgłoszeń – Zdzisław Smyrski tel. 603 820 747

40; 60

 1.  

KŁ „Darz Bór” w Świerczowie

Bolesław Wójcicki

ul. Matejki 2, 36-100 Kolbuszowa

 

39

 1.  

KŁ. „Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie

Wincenty Miąsik ul. Dębowa 12,

35-113 Rzeszów

Przyjmowanie zgłoszeń –- Wincenty Miąsik  tel. 609 813 687

61; 73

 1.  

KŁ „Jedność” w Rzeszowie

Lesław Adamiec ul. Mikołajczyka 7/18, 35-209 Rzeszów 

 

 

 

72

 1.  

KŁ „Podgorzałka”  w Rzeszowie

Andrzej Michalski

ul. Polna 23,  39 - 120 Sędziszów Młp.

 

99

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-06-13 11:54
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 424 252