Deklaracja dostępności


Urząd Miejski w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej kolbuszowa.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bip.kolbuszowa.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-02 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Urząd Miejski w Kolbuszowej
Adres: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
Telefon: 17 227 13 33
E-mail: um@ekolbuszowa.pl
fax. 17 22 72 939

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane;
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny;
 • Są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • Publikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • odsłuchanie treści strony;
 • serwis przeglądać można na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety);
 • serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Mytych - Koordynator ds. dostępności
 • E-mail: piotr.mytych@ekolbuszowa.pl
 • Telefon: 667 124 247

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

ZGŁASZANIE UWAG, ŻĄDAŃ, WNIOSKÓW

żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Miejski, ul. Obrońców Pokoju 21

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Obrońców Pokoju i służbowe od strony parkingu.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach od strony ul. Obrońców Pokoju.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.
 • Istnieje możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnacje budynku lub przed budynek do osoby niepełnosprawnej.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek posiada trzy kondygnację.
 • Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze.
 • W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Obok budynku na parkingu wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miejski, ul. Piekarska 15 (Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi)

 • Do budynku prowadzi jedno wejście: od ul. Piekarskiej.
 • Do wejścia prowadzą: schody.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób na wózkach niedostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miejski, ul. Piłsudskiego 6-10 (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Inspektor Ochrony Danych, Audytor Wewnętrzny)

 • Do budynku prowadzi jedno wejście: od ulicy Piłsudskiego.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miejski, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Piłsudskiego 111A

 • Do budynku prowadzi jedno wejście: od strony placu.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: um@ekolbuszowa.pl, Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, faks: (17) 22 72 939. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Miejski w Kolbuszowej zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

APLIKACJE MOBILNE

Urząd Miejski w Kolbuszowej prowadzi następujące aplikacje mobilne dla mieszkańców:

 • Aplikacja BLISKO

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

 Niedostępne elementy i treści:

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako nadmierne obciążenie opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-02-28 14:46
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 770 580