Strefa Płatnego Parkowania


STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W KOLBUSZOWEJ

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że od dnia 18.11.2019 r. obowiązuje strefa płatnego parkowania przy ul. Plac Wolności w obrębie kolbuszowskiego Rynku.

Opłaty za parkowanie są pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Opłaty za parkowanie:

 • 30 minut bezpłatnie, po pobraniu biletu, raz dziennie,
 • pierwsza godzina – 1 zł,
 • każda kolejna godzina – 1 zł.

Jednorazowe bilety parkingowe można kupować w parkomatach, strefę płatnego parkowania obsługują cztery parkomaty. Dwa urządzenia  zamontowane są w części wschodniej Rynku i dwa urządzenia w części zachodniej.

Krótka instrukcja obsługi:

 1. Najpierw trzeba wzbudzić parkomat – służy do tego zielony przycisk,
 2. Następnie na klawiaturze należy wprowadzić numer rejestracyjny naszego samochodu i zatwierdzić zielonym przyciskiem,
 3. Wybrać sposób zapłaty:
  • WARIANT 1: Darmowy bilet do 30 minut – zatwierdzamy dwukrotnie zielonym przyciskiem i odbieramy bilet,
  • WARIANT 2: płatność gotówką (parkomat przyjmuje monety: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł) wrzucamy monety aż osiągniemy przewidywany czas postoju – zatwierdzamy zielonym przyciskiem i odbieramy bilet,
  • WARIANT 3: płatność kartą zbliżeniową szarymi przyciskami „plus +” i „minus –” ustalamy wysokość opłaty aż osiągniemy przewidywany czas postoju – zatwierdzamy zielonym przyciskiem, zbliżamy kartę do terminala i odbieramy bilet.
 4. Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu.

UWAGI: Minimalna opłata w parkomacie wynosi 1 zł. Parkomat nie wydaje reszty.

Mandat za brak wykupionego biletu parkingowego „opłata dodatkowa” wynosi 50 zł.

ABONAMENT

„Karta abonamentowa’ uprawnia do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania bez wnoszenia opłat jednorazowych w parkomacie. Opłata za kartę abonamentową wynosi 120 zł za miesiąc kalendarzowy. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej przez Burmistrza Kolbuszowej ustala się 50 % bonifikaty w opłacie abonamentowej. Celem uzyskania karty abonamentowej należy osobiście złożyć wniosek do Biura Strefy Płatnego Parkowania: Straż Miejska w Kolbuszowej, ul. Piekarska 15A.

ZASTRZEŻONE MIEJSCE POSTOJOWE

Zastrzeżone miejsce postojowe „koperta” w Strefie Płatnego Parkowania uprawnia do korzystania z niego na zasadach wyłączności. Opłata za zastrzeżone miejsce postojowe wynosi 150 zł za miesiąc kalendarzowy. Koszty związane z utworzeniem (oznakowaniem) zastrzeżonego miejsca postojowego wraz z przywróceniem tego miejsca do stanu pierwotnego ponosi użytkownik. Zajęcie „koperty” przez pojazdy samochodowe innych osób niż uprawnione, nie upoważnia do roszczeń z tego tytułu w stosunku do zarządcy drogi. Liczba „kopert” w Strefie Płatnego Parkowania jest limitowana do 10 % całkowitej liczby miejsc postojowych. Celem uzyskania zastrzeżonego miejsca postojowego należy osobiście złożyć wniosek do Biura Strefy Płatnego Parkowania: Straż Miejska w Kolbuszowej, ul. Piekarska 15A.

ZEROWĄ STAWKĘ OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA WPROWADZA SIĘ DLA:

 • osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990),
 • kierujących oznakowanymi pojazdami służb: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Wodno–Kanalizacyjnego, Pogotowia Ratunkowego, ZGKiM Sp. z o.o,
 • poruszających się motorowerami i motocyklami w rozumieniu przepisów prawo o ruchu drogowym oraz Poczty Polskiej w czasie postoju w wyznaczonych do tego celu miejscach,
 • kierujących pojazdami zaopatrzenia na czas trwania załadunku i wyładunku towaru do 15 minut, pod warunkiem wystawienia wewnątrz pojazdu za przednią szybą informacji „zaopatrzenie”,
 • Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w odniesieniu do pojazdów służbowych, stanowiących ich własność oraz pojazdów prywatnych pracowników tych jednostek używanych do celów służbowych na podstawie wydanego identyfikatora służbowego,
 • mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w lokalu mieszkalnym usytuowanym przy ulicy objętej Strefą Płatnego Parkowania, będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu – na podstawie wydanego identyfikatora,
 • honorowych dawców krwi, legitymujących się książeczką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – na podstawie wydanego identyfikatora,
 • kobiet w ciąży będących właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, której prawo własności potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym bądź będącej użytkownikiem pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej w formie pisemnej – na podstawie wydanego identyfikatora.

Celem uzyskania identyfikatora uprawniającego do korzystania z zerowej stawki opłat należy osobiście złożyć WNIOSEK do Biura Strefy Płatnego Parkowania: Straż Miejska w Kolbuszowej, ul. Piekarska 15A.

Instrukcja  Instrukcja 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-04-16 15:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 991 452