Pomoc dla Ukrainy


Najważniejsze informacje dla uchodzców z Ukrainy

 W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie działa infolinia dla cudzoziemców:

+48 800 100 990

В Підкарпатському Воєводському Управлінні в Жешуві працює гаряча лінія, для іноземців:

+48 800 100 990

Листівка для біженців з України_UA


Памятка для беженцев из Украины_RU


Leaflet for refugees from Ukraine_EN


Ulotka dla uchodźców z Ukrainy_PL


 W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie działa infolinia dla cudzoziemców:

+48 800 100 990

В Підкарпатському Воєводському Управлінні в Жешуві працює гаряча лінія, для іноземців:

+48 800 100 990

Miejsca noclegowe

W domu noclegowym Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej 2 w Kolbuszowej na dzień 03.03.2022 r. przygotowano 60 miejsc do tymczasowego przyjmowania uchodźców z Ukrainy.

Do kontaktu w sprawie zakwaterowania uchodźców wyznaczono Prezesa Fundacji Pana Grzegorza Romaniuka - tel. 606 266 377.

 

Dodatkowe worki i kody kreskowe na odpady komunalne

Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa, którzy przyjmują bądź planują czasowe przyjęcie obywateli Ukrainy w swoich domach, w przypadku zwiększenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych na tej nieruchomości proszeni są o zgłoszenie się do biura Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Piekarskiej 15 po dodatkowe worki i kody kreskowe na odpady komunalne. Zgłoszenie nie będzie skutkowało poniesieniem dodatkowej opłaty, a powstałe odpady komunalne należy wystawić zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób udzielających pomocy osobom dotkniętym działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy

W Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej przy ul. 11 listopada 10 działa Powiatowy Punkt Zbiórki Darów dla Ukrainy.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. pon. 8.00-16.00, wt.-pt.7.30-15.30.

Numery kontaktowe: 726 364 225, 17 7445 730 oraz 17 7445 762.

 

Lista przyjmowanych darów znajduje się na stronie:

 http://www.powiat.kolbuszowski.pl/powiatowy-punkt-zbirki/.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

 
 

Dokumenty do pobrania/ Документи для завантаження:

Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku uciekli przed wojną do Polski będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie.

Kto może otrzymać numer PESEL?
Każdy, kto:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • złoży osobiście, w dowolnym urzędzie gminy, w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL,

/w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o nadanie numeru PESEL składa  jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem/.

Pamiętaj!

Wniosek może złożyć obywatel Ukrainy, który nie posiada zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nie złożył wniosku o ochronę międzynarodową.

W celu otrzymania numeru PESEL należy:
Wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie i złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany. Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości osoby wnioskującej, w oparciu o dokumenty (nawet te, które utraciły swoją ważność), takie jak: paszport, dowód osobisty, Karta Polaka czy prawo jazdy. W przypadku dzieci może być również akt urodzenia.


Pamiętaj !

Wybierając się do Urzędu zabierz ze sobą dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku oraz twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które wpiszesz we wniosku:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 roku życia), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Do wniosku dołącz kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
1) działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
2) adres e-mail, z którego korzystasz.
Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.
 
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej – parter, pokój nr 7.  Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis.

-------------------------------------

Filmik instruktażowy dla obywateli Ukrainy- nadanie numeru PESEL/ Інструктивне відео для громадян України щодо присвоєння номера PESEL

Departament Zarzadzania Systemami KPRM przygotował film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski.

Інструктивне відео для громадян України щодо присвоєння номера PESEL: https://www.youtube.com/watch?v=gIvdLugsRwo.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie „Rynek pracy- pomoc dla Ukrainy”. Zakładka znajduje się pod linkiem https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy i zawiera trzy bloki informacyjne:

 • Rynek pracy w Polsce
 • Rynek pracy w Unii Europejskiej
 • Pomoc w innych obszarach

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.

На сайті представлена ​​інформація для біженців з України, які шукають роботу. https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Вкладка буде постійно оновлюватися та доступна в українській версії.

--------------------------------------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje o bezpłatnej pomocy urzędów pracy świadczonej dla obywateli Ukrainy. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę do Polski przybywa coraz więcej uchodźców, w tym kobiet z dziećmi. Oprócz wsparcia humanitarnego potrzebują pomocy w zakresie podjęcia pracy.

Więcej informacji: https://kolbuszowa.praca.gov.pl/dla-ukraincow

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, który:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi;
 • został wpisany do rejestru PESEL

przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy ubiegającego się o świadczenie.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej: http://www.mgops.kolbuszowa.pl/index.php/78-jm-sample-data/301-pomoc-dla-ukrainy

_______________________________________________________________

 

Одноразова грошова допомога для громадян України

Громадянин України, який:

 • прибув у період з 24 лютого 2022 року до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями;
 • внесено до реєстру PESEL


має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на одну особу, призначену на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Заяву на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу необхідно подати до Центру соціального забезпечення, компетентного за місцем проживання громадянина України, який звертається за пільгою.

Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Заяву можна завантажити на веб-сайті Муніципального та комунального центру соціального захисту у Колбушовій: http://www.mgops.kolbuszowa.pl/index.php/78-jm-sample-data/301-pomoc-dla-ukrainy.

 

Zakwaterowanie obywatela Ukrainy
Zakwaterowanie obywatela Ukrainy 

Burmistrz Kolbuszowej informuje, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przyjmuje wnioski o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę na dzień.

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie dłużej niż 60 dni i jest wypłacana z dołu.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wysokość świadczenia może być podwyższona przez Wojewodę w przypadku:

 • zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 • gdy przedmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą Wojewody może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Wzór wniosku o świadczenie

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-06-13 11:54
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 424 123