Pliki do pobrania


Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie w naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Biuro Rady:

Wzór oświadczenia majątkowe radnego

Wzór oświadczenia majątkowego

Urząd Stanu Cywilnego:

Wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka

Wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka

Podanie o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia

Podanie o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa

Podanie o wpisanie zagranicznego aktu zgonu

Wniosek o wydanie odpisu akt urodzenia/ małżeństwa/ zgonu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wniosek o sprostowanie/ uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Wniosek o zmianę imienia/ nazwiska

Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej orzeczenia dotyczącego rozwodu/ separacji/ unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd państwa należącego do Unii Europejskiej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Oświadczenie wnioskodawcy

Pełnomocnictwo w sprawie wpisu i uzupełnienia zagranicznego aktu małżeństwa

Pełnomocnictwo w sprawie wpisu i uzupełnienia zagranicznego aktu urodzenia/zgonu

Pełnomocnictwa do odebrania skróconego/ zupełnego/ wielojęzycznego aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej o oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego orzeczeń sądów państw wydanych po 01 lipca 2009r.

Oświadczenie o zawarciu małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza

Ewidencja ludności:

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatu w dowodzie osobistym

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatu w dowodzie osobistym

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców część A

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Pełnomocnictwo

Rolnictwo i Gospodarka Gruntami 

Wniosek z tytułu użytk. wieczystego

Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy

Wniosek o zawarcie umowy najmu

Wniosek o zawarcie umowy użyczenia

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze budynku

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej

Wniosek o zezwolenie na psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie przetargowym

Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w gospodarstwie rolnym

Wniosek o dzierżawę stanowiska na placu targowym przy ul. Zielonej w Kolbuszowej

Mapa - Plac Targowy - ul. Zielona - zestawienie stanowisk handlowych

Wniosek o opiniowanie rocznych planów łowieckich

Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Bukowcu

Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Hucie Przedborskiej

Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Dolnej

Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Kupnie

Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Porębach Kupieńskich

Wniosek o wynajem budynku Domu Ludowego w Weryni

Wniosek o wynajem budynku Domu Ludowego w Widełce

Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Zarębkach

Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Przedborzu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Informacja o możliwości uzyskania 99 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kolbuszowa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99%

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

Klauzula informacyjna dla Członków Ochotniczych Straży Pożarnych dotycząca przetwarzania ich danych osobowych

Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu

Wniosek o rezygnację z umowy najmu

Wniosek o rezygnację z umowy użyczenia nieruchomości

Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - indywidualny

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego z klauzulą

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej

Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie przetargowym

Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej

Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% wniesionej jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Wniosek zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

Wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego

Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wniosek o zamianę nieruchomości gruntowej

Wniosek o ustalanie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą z mocy prawa pod drogę publiczną

Wniosek o ustalenie opłaty planistycznej w związku z zamiarem zbycia nieruchomości

Wniosek o zakup przez Gminę Kolbuszowa nieruchomości gruntowej

Informacja o możliwości uzyskania 99 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kolbuszowa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wniosek o weryfikację oświadczeń świadków

Planowanie przestrzenne:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Uzupełnienie wniosku

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) Kolbuszowa

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Drogi gminne, publiczne:

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej publicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi

Wniosek o wydanie zezwolenia uprawniającego do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane

Regulamin wydawania zezwoleń na wyjazd poza znaki ograniczenia tonażu na drogach publicznych będących w zarządzie Burmistrza Kolbuszowej i gminnych wewnętrznych:

Publiczny Transport zbiorowy: przystanki komunikacyjne, dworzec:

Wykaz przystanków komunikacyjnych których właścicielem/ zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa:

Uchwała Nr XLIII/500 /22 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Wykaz przystanków których zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa na podstawie umów użyczenia/ porozumień Gminy Kolbuszowa z Zarządcami dróg : krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - porozumienie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich- wykaz przystanków umowa użyczenia
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich- umowa użyczenia

Opłaty za korzystanie przez Przewoźników z Dworca oraz przystanków komunikacyjnych
Uchwała Nr XLIII/503/22 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z Dworca Kolbuszowa oraz przystanków komunikacyjnych

Regulaminu korzystania z Dworca Kolbuszowa
Uchwała Nr XLIV/514/22 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Dworca Kolbuszowa
Uchwała Nr LII/489/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/514/22 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Dworca Kolbuszowa

Korzystanie z Dworca Kolbuszowa
Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z Dworca Kolbuszowa
Zał. nr 1 do umowy na korzystanie z Dworca ''Regulamin Dworca Kolbuszowa''
Umowa na korzystanie z Dworca Kolbuszowa

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem/ zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa
Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa
Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem/zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa

Wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Uzgodnienie rozkładu jazdy
Wniosek o uzgodnienie rozkładu jazdy

Ochrona środowiska:
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu do złożenia w formie elektronicznej znajduje się na BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska DLA FIRM

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów- DLA FIRM

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Wniosek o udzielenie dotacji na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Wniosek na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Oświadczenie zgłaszającego instalacię przydomowej oczyszczalni ścieków

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytuły zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A - dla budynków i lokali mieszkalnych

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - dla budynków i lokali niemieszkalnych

Wniosek o udział w projekcie pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa"

Oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu

Gospodarka odpadami:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Oświadczenie do wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wniosek o ustalenie oplaty na rzecz gminy w celu wyrejestrowania pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą pojazdu

Oświata:

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zarządzenie Nr 530/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zasad i trybu postępowania w ramach kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez uczniów w wieku 16-18 lat
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 530/18

Tytuł wykonawczy stosowany w egzekujci obowiazków o charakterze niepieniężnym
Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej

Wniosek o przyznanie stypencium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa

Ewidencja Działalności Gospodarczej:

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. 
Formularz CEIDG-1 (obowiązuje od 1 lipca 2011r.) 

Alkohole:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Dodatek mieszkaniowy:

Informacja i druki do pobrania

Dodatek energetyczny:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Inwestycje Gminne:

Wniosek o zapewnienie odbioru wód opadowych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

Wydział Finansów Referat Podatków Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej:

Druk- Pisemna zgoda na kontakt telefoniczny- komunikację „sms” w sprawach zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości dotyczących podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o zwrot nadpłaty

Zgłoszenie aktualizacyjne danych kontaktowych

Uchwały podatkowe aktualnie w 2024 r:

Uchwały - stawki podatkowe na 2024 rok:

  1. Uchwała Nr LXVI/701/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok w mieście i gminie Kolbuszowa
  2. Uchwała Nr LXVI/703/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 w mieście i gminie Kolbuszowa
  3. Uchwała Nr LXVI/702/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listpoada 2023 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2024 rok

Uchwały - zwolnienia podatkowe:

  1. Uchwala Nr XXIX/338/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
  2. Uchwała Nr XXX/346/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXIX/338/21 z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
  3. Uchwała XXV/293/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym w mieście i gminie Kolbuszowa
  4. Uchwała Nr LIV/519/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 października 2006 r w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2007 w mieście i gminie Kolbuszowa

Uchwały pozostałe:

Uchwala Nr XXV/338/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2016r w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w mieście i gminie Kolbuszowa

Druki deklaracji i informacji obowiązujace od 1 lipca 2019 r.:

Druki deklaracji i informacji obowiązujace do 30 czerwca 2019 r.:

Informacja na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych:

Informacja na podatek rolny dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych:

Informacja na podatek leśny dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2024
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wydział Finansowy

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Dokumenty dotyczące udzielania dotacji klubom sportowym

Uchwała Nr XII/149/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kolbuszowa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XII/149/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2011 roku

Dokumenty dotyczące projektu "Programu współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na rok 2017

 Formularz uwag do projektu "Programu współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na rok 2017

Projekt uchwały

Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Uchwała Nr XXIII/298/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz z załącznikami

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 633 266