15
maj  2023

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa


Kolbuszowa, 16 maja 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Kolbuszowej

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały nr XXIX/340/2021 z dnia 28 stycznia  2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa,  zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od 23 maja 2023 roku do 14 czerwca  2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 25 oraz o publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (https://bip.kolbuszowa.pl/).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Kolbuszowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2023 r.:

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa,
  • ustnie do protokołu w pokoju nr 25, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: um@ekolbuszowa.pl lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP:  /dx1vjf839g/skrytka

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej,  adres  oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kolbuszowej. Uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Kolbuszowej danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby, poprzez e-mail: burmistrz@ekolbuszowa.pl  lub telefonicznie pod nr tel. 17/2271333 (wew. 252).

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  rodo@ekolbuszowa.pl, pisemnie na adres: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa lub telefonicznie pod nr tel. 17/2271333 (wew. 502).

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-10-03 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 129 298