13
lip  2022

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021–2027


Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021–2027
Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021–2027 

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021–2027

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/421/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021–2027 oraz określenia szczegółowego harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – w dniach 16.05–20.06.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021–2027

Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021–2027 podlegał obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami gminy,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Gmina Kolbuszowa włączyła w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”;
 2. Powiat Kolbuszowski.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 16.05.2022 r. do dnia 20.06.2022 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@ekolbuszowa.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa”,
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36–100 Kolbuszowa, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa”,
  3. bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkań otwartych, umożliwiających omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkania odbyły się w dniu 08.06.2022 r. o godz. 15:30 dla członków Rady Miejskiej w Kolbuszowej i Sołtysów oraz o godz. 17:00 dla mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Informację w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu, w formie Obwieszczenia zamieszczono:

 • na stronie internetowej gminy (kolbuszowa.pl)
 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.kolbuszowa.pl);
 • w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021–2030, dostępne były od 16.05.2022 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,
  Obrońców Pokoju 21, 36–100 Kolbuszowa, w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu;
 • wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Kolbuszowa (kolbuszowa.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.kolbuszowa.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami, które odbyło się w dniu 08.06.2022 r. o godz. 17:00 oraz spotkanie z Radnymi i Sołtysami o godzinie 15:30.

Podczas spotkań przedstawiono główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd gminy. Przedstawione zostały również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania nie wpłynęły żadne uwagi.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, natomiast wpłynęły 3 pisma w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021–2027 od: Dyrektora RZGW w Rzeszowie, Wójta Gminy Dzikowiec oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2023-10-03 13:56
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 129 267