18
lis  2022

LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 08.00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej przy ulicy Wolskiej 2 (stadion) odbędzie się LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja na temat realizacji programów związanych z odnawianymi źródłami energii oraz poprawą jakości powietrza w gminie Kolbuszowa w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/514/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Dworca Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ul. Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej- etap I.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (ul. Przemysłowa, Żytnia).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (zbiorniki).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Wolskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej Dolnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz gminy Kolbuszowa niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej Górnej z przeznaczeniem pod budowę hydroforni strefowej (działka nr 4164/11).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz gminy Kolbuszowa niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej Górnej z przeznaczeniem pod budowę hydroforni strefowej (działka nr 4164/9).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz gminy Kolbuszowa niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Weryni z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia radnego od udziału w działaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz w głosowaniu na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
 22. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2023-02-01 13:20
 • |
 • Licznik odwiedzin: 12 117 927