Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich


Karta Usługi
Nr USC/1

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (  Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn.zm.)
2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 1359 ).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz.1546.z późn.zm )
4.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz.698 z późn.zm).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 204 z późn.zm).

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego  i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna – Inspektor 

parter, pok. nr. 2 tel. 22 71 513 ,  22 71 333 wew. 126 e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

W momencie zgłoszenia urodzenia dziecka zostaje sporządzony akt urodzenia dziecka i osoba zgłaszająca otrzymuje jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia.

Wymagane
dokumenty

1.Ważne dowody osobiste matki i ojca dziecka do wglądu. 
2.Karta urodzenia – przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
3.Jeżeli zgłoszenia urodzenia dokonuje inna osoba niż rodzic dziecka – stosowne pełnomocnictwo udzielone przez rodzica lub rodziców dziecka.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

- Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Adres profilu zaufanego ePUAP: http://epuap.gov.pl.

- Wzór pełnomocnictwa- druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl  w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim.

Opłaty

1. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.
2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
3. Każdy kolejny egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia - 22 zł.
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

W momencie zgłoszenia urodzenia dziecka zostaje sporządzony akt urodzenia dziecka i osoba zgłaszająca otrzymuje jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia.

Tryb odwoławczy

Brak

Pozostałe Informacje

1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.
2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe .
4. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
5. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
6. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika
7.Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.
8. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
9. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.
10. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.
11. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Zalączniki:


Karta Usługi
Nr USC/2

ZGŁOSZENIE ZGONU

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn.zm.)
2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 1359 ).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz.1546.z późn.zm )
4.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz.698 z późn.zm).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 204 z późn.zm.).
6.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 w sprawie wzoru karty zgonu( Dz.U. 2021 poz.1448 z późn.zm.

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok. nr 2 tel. 22 71 513,22 71 333 wew.126 e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane

dokumenty

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).
3. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 Brak

Opłaty

1. Sporządzenie aktu zgonu - bez opłat. Osoba zgłaszająca zgon otrzymuje jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.
2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
3. Każdy kolejny egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu - 22 zł.
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu. Odpis skrócony aktu zgonu osoba zgłaszająca otrzymuje bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Brak

Pozostałe Informacje

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.
4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Załączniki: 

Karta Usługi
Nr USC/3

TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn.zm.)
2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (T.J. Dz. U. 2020r.  poz. 1359 ).
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (T.J. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740z późn.zm).
4. Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 listopad 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792 T.J.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 poz. 1546 z późn.zm. ).
6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 698 z późn.zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204 z późn. zm.).

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok. Nr 2 tel. 22 71 513 ,22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w formie czynności materialno – technicznej.
Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego i wydanie jego odpisu zupełnego.
Decyzja administracyjna w przypadku odmowy przeniesienia zagranicznego aktu w trybie transkrypcji do rejestru stanu cywilnego.

Wymagane
dokumenty

Osoba składająca wniosek o transkrypcję aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą powinna przedłożyć następujące dokumenty :
1. Wniosek o transkrypcję aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
2. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
3. Oryginalny zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego.
4.Urzędowe tłumaczenie w/w dokumentu dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty w języku obcym przedkłada się Kierownikowi USC z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stosowne pełnomocnictwo– w przypadku gdy wnioskodawcy działają przez pełnomocnika.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wpis aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego- druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego przeniesionego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego- 50,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa– 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Od dnia złożenia kompletnego wniosku bez zbędnej zwłoki. Transkrypcji dokonuje wybrany przez wnioskodawcę Kierownik USC.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

1.Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji, lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
2. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję , albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
4. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr USC/SO/4

WYDAWANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (  Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020r.poz. 1546 T.J. z późn.zm)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego ( T.J. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ).
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji  elektronicznej (T.J. Dz. U. z 2021 r. poz.1797)
 6. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok. nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126 e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

 • wydanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego
 • wydanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
 • wydanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wymagane

dokumenty

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

-wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl

- w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim,

- Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia
o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,  można przesłać drogą elektroniczną jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie  z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie odpisu skróconego 22 zł
 • wydanie odpisu zupełnego 33 zł
 • wydanie zaświadczenia o dokonanych wpisach lub ich braku w księgach stanu cywilnego oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 24 zł
 • od pozostałych zaświadczeń 26 zł

(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których mowa powyżej, albo w przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dla której akt stanu cywilnego jest niezbędny.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia

aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

W przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, do której jest niezbędny akt stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisów i zaświadczeń następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pozostałe Informacje

Określenie uprawnienia do otrzymania dokumentu:

 1. osoba, której akt dotyczy
 2. brat, siostra
 3. córka, syn
 4. matka, ojciec
 5. żona, mąż
 6. wnuki
 7. babka, dziadek
 8. pełnomocnik (posiadający stosowne pełnomocnictwo)

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.

Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.

Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr USC/5

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r.  poz. 709 z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 1359).
3. Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 listopada 2015 (Dz. U. z 2015r., poz. 1792 TJ.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 poz. 1546 z późn.zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 698 z późn.zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (T.J.Dz. U. z 2015 r., poz. 204).

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok. nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo.

Wymagane 
dokumenty

1. Podanie o wydanie zaświadczenia.
2. Dokument tożsamości:
-dowód osobisty lub paszport
3. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC
4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
5. Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granica, wydaje się w dniu złożenia przed Kierownikiem USC przez osobę której zaświadczenie dotyczy pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia osoba zainteresowana może wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej za pośrednictwem Kierownika USC

Pozostałe Informacje

1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.
2. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 6 miesięcy od daty wydania.
3. Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez wnioskodawcę.
4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
5. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/6

SPROSTOWANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (  Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn. zm).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546  z późn.zm).
3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 698 z późn.zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 204 z późn.zm.).

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok. nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Sprostowanie  treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno–technicznej.
Dołączenie wzmianki dodatkowej do sprostowanego aktu stanu cywilnego.

Wymagane
dokumenty

1. Wniosek
2. Dokument tożsamości strony
-dowód osobisty lub paszport
3. Pełnomocnictwo strony pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego oraz dokument tożsamości pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
4. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, albo uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
5. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera on dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek - 39,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa- 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Od dnia złożenia kompletnego wniosku bez zbędnej zwłoki. Sprostowania dokonuje Kierownik USC który sporządził dany akt.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

1) Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
2) Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.
3) Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
4) Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
5). Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
6). Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust.1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7). Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3. Konsula
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/7

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn. zm).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546  z późn.zm).
3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 698 z późn.zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 204 z późn.zm.).

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna - Inspektor

parter, pok. nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno – technicznej.
Dołączenie wzmianki dodatkowej do uzupełnionego aktu stanu cywilnego.

Wymagane

dokumenty

1. Wniosek
2. Dokument tożsamości strony
-dowód osobisty lub paszport
3. Pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo strony oraz dokument tożsamości pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
4. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub reprodukcję uwierzytelnioną z tych materiałów.
5. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek - 39,00 zł.
2.  Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Od dnia złożenia kompletnego wniosku bez zbędnej zwłoki. Uzupełnienia dokonuje Kierownik USC który sporządził dany akt.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

1) Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
2) Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
3) Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
4) Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
5) Jeżeli uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
6) Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust.1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7) Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3. konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/8

ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r. poz.709 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn.zm).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (T.J. Dz. U. z 2021r. poz. 735)

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna - Inspektor

parter, pok. nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

- Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno – technicznej.
- Zamieszczenie w rejestrze stanu cywilnego odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego oraz wydanie jego odpisu zupełnego

Wymagane
dokumenty

I. Odtworzenie treści polskich aktów stanu cywilnego

 1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
 2. Dokument tożsamości.
  - dowód osobisty lub paszport
 3. Dowody (przede wszystkim dokumenty) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany,
 4. Pełnomocnictwo- w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 5. Oświadczenie o wyborze nazwiska (załącznik nr 1 do procedury SC-8) w sytuacji, gdy odtwarzany akt małżeństwa nie zwiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci.

II. Odtworzenie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego

 1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
 2. Dokument tożsamości.
  - dowód osobisty lub paszport
 3. Dowody (przede wszystkim dokumenty) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego z dnia 8 września 1976 r.
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 5. Dowód osobisty w przypadku odtworzenia treści aktu zgonu.
 6. W przypadku odtworzenia aktu małżeństwa, gdy wnioskodawcy działają przez  pełnomocnika – oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, złożone przed polskim konsulem przez osoby, których transkrybowany akt małżeństwa dotyczy.
  Jeżeli wnioskodawcy stawiają się osobiście w siedzibie USC w Kolbuszowej, oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa składają przed Kierownikiem USC w Kolbuszowej.
 7. W przypadku gdy wnioskodawcy działają przez pełnomocnika – kserokopie dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport) osób, których odtwarzany akt urodzenia lub małżeństwa dotyczy – chyba że osoba, której odtwarzany akt stanu cywilnego dotyczy, nie posiada żadnego dokumentu tożsamości, np. małoletnie dziecko.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o odtworzenie  aktu stanu cywilnego druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego odtworzonego aktu stanu cywilnego – 39,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
3. Wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł.
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Od dnia złożenia kompletnego wniosku bez zbędnej zwłoki. Odtworzenia dokonuje wybrany przez wnioskodawcę Kierownik USC.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

1. Wniosek o odtworzenie treści polskiego jak i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.
2. Wniosek w sprawie odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego podanie zostało złożone. Wniosek dotyczący odtworzenia polskiego aktu stanu cywilnego rozpatruje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.
3. W sytuacji odtwarzania treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku, albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
5. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Obowiązek informacyjny:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr USC/9

REJESTRACJA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW, ZGONÓW KTÓRE NASTĄPIŁY ZAGRANICĄ I NIE ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2021r. poz. 709 z pźn.zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( T.J. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ).
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia  1964 r. Kodeks cywilny (  Dz. U. z 2020 r. poz.1740 z późn.zm.).
4. Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 listopada 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792 T.J.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r.  poz. 698 z późn.zm.).

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok. nr 2 tel. 22 71 513,22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego - wydanie decyzji dot. sporządzenia aktu stanu cywilnego

Wymagane
dokumenty

1. Dokument tożsamości.
-dowód osobisty lub paszport
2. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o zarejestrowanie zdarzenia do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
3. Dowody: dokumenty ( dotyczące odpowiednio urodzenia, małżeństwa, zgonu ) wydane przez właściwy podmiot zagraniczny potwierdzające to zdarzenie oraz dane, które powinny być wpisane do polskiego aktu.
4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencja Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
5. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika
6. Dowód osobisty oraz książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała) w przypadku rejestracji zgonu.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 Możliwość skorzystania z wniosku dot. odtworzenia aktu

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu jego rejestracji - 39,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Od dnia złożenia kompletnego wniosku bez zbędnej zwłoki. Rejestracji dokonuje wybrany przez wnioskodawcę Kierownik USC

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

1.Wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.
2. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Załączniki:

Karta Usługi
Nr USC/10

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA DZIECKA

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 1359  z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (T.J. Dz. U. z 2021r. poz. 510) 

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok.nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia (w formie protokołu).

Wymagane
dokumenty

1. Podanie
2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:
- dowód osobisty lub paszport

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka - 11,00 zł.
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Odwołanie w sprawie odmowy wpisania do aktu urodzenia imion wskazanych przez rodziców wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

1. Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym kierownikiem lub polskim konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.
2. Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Załączniki: 

Karta Usługi
Nr USC/11

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI/ŻONY OJCA

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r. poz.709  z późn.zm.)

2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 1359).

3.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (T.J. Dz. U. z 2021r. poz.510) 

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Podinspektor

parter, pok. nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie w formie protokołu oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Wymagane
dokumenty

Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

 1. Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.
 3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.
 4. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Załączniki:

Karta Usługi
Nr USC/12

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r. poz. 709  z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( T.J. Dz. U. z  2020r. poz. 1359  z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn.zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Wymagane
dokumenty

1. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
2. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
3. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Pozostałe Informacje

1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzone, jeżeli zostało poczęte.
4. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Załaczniki: 

Karta Usługi
Nr USC/13

POWRÓT MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 1456 z późn.zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok.nr 2 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. Dołączenie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

Wymagane
dokumenty

1.Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
2.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3.Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi – 11zł
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001).

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

1. Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie tego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska.
Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w Kolbuszowej. W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego USC, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
2. W przypadku, gdy akt małżeństwa nie został sporządzony w USC w Kolbuszowej oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa będzie możliwe po niezwłocznym wprowadzeniu aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Dowodem rozwiązania małżeństwa może być również prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Załaczniki:

Karta Usługi
Nr USC/14

ZAŁATWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM I REJESTRACJĄ MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKIEM CYWILNO-PRAWNYM

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy ( T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 1359).
 4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( T.J. Dz. U. z 2021r. poz. 510 )

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok. nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

- Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub odmowa wydania zaświadczenia.
-  Sporządzenie aktu lub odmowa sporządzenia aktu małżeństwa

Wymagane
dokumenty

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego
1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów).
-dowód osobisty lub paszport
2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
5. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
6. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) zapewnienie;
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
II. Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego w Kolbuszowej należy dokonywać na rachunek bankowy
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)
3. Jeżeli związek małżeński jest zawierany na terenie inne gminy opłatę skarbową należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 7 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma (odpowiednio) o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

Pozostałe Informacje

1.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Załączniki: 

 1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Karta Usługi
Nr USC/15

AKT MAŁŻEŃSTWA – PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O WSTĄPIENIU W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI PRZED KIEROWNIKIEM USC

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn.zm.)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r.  poz. 1546 z późn.zm.).
3.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 1359)
4.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( T.J. Dz. U. z  2021r. poz.510) 

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok.nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

- Sporządzenie aktu małżeństwa.
- Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.
- Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonych.

Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Wymagane
dokumenty

1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów):
-dowód osobisty lub paszport
2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
5. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
6. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
- odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
7. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) zapewnienie;
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
Zawarcie związku małżeńskiego
1. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek małżeński.
2. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch świadków.

 

Opłaty

1. Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
2. Za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 1.000 zł (Opłatę należy uiścić najpóźniej   tydzień przed zaplanowaną uroczystością)
3. Za wydanie odpisu skróconego lub wielojęzycznego aktu małżeństwa - 22 zł.
4. Za wydanie odpisu zupełnego aktu małżeństwa – 33 zł.
 (Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.

Tryb odwoławczy

Kierownik USC odmawia udzielenia ślubu cywilnego, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa. Powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma od kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę udzielenia ślubu . Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Pozostałe Informacje

1. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Załaczniki: 

Karta Usługi
Nr USC/16

SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r.  poz. 1546 z późn.zm.).
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 1359).

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok. nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Wymagane
dokumenty

1. Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek  dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi za wydanie decyzji - 39 zł
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

W razie odmowy skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego – wniosek do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o przyczynach odmowy

Pozostałe Informacje

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/17

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2021r.  poz. 1988 T.J.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.J. Dz. U. z 2021r. poz.735)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020r.  poz.1546 z późn.zm.).

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok.nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja o zmianie imienia lub (i) nazwiska albo decyzja odmowna o zmianie imienia lub (i) nazwiska.

Wymagane
dokumenty

Wniosek zawierający następujące dane (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury):
a) Imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
c) Numer PESEL, jeżeli został nadany,
d) Imię (imiona) i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które ma się rozciągać zmiana nazwiska,
e) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
f) adres do korespondencji wnioskodawcy
g) uzasadnienie, tj. ważne powody w rozumieniu ustawy
h) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
i) aktualny stan cywilny, tj. kawaler, panna, żonaty, mężatka, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowiec, wdowa.
2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
3. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć dziecka,
b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców.
Zgoda dziecka na zmianę jego imienia lub (i) nazwiska winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Dzieci zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego drugiego rodzica.
Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub (i) nazwiska jego dziecka winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka.
6. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub (i) osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:
a) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub (i) umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
b) prawomocne postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych.
7. Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia/nazwiska.
8. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek  dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Wydanie decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska - 37 zł.
2. Pełnomocnictwo - 17 zł.
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska mogą złożyć:
a) osoby posiadające obywatelstwo polskie,
b) cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
c) cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
2. Zmiany imienia lub (i) nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy: wnioskodawca nosi imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, albo które zostało bezprawnie zmienione, a także na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
3. Zmiany nazwiska nie można dokonać w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.
4. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
5. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
6. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.
7. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).
8. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Ustawa przewiduje wyjątek od powyższej zasady:
Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.
9. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.
10. W określonych w ustawie sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula nie stosuje się przepisów art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/18

UZNANIE WYROKÓW ZAGRANICZNYCH

Podstawa prawna

1. Art. 1 ust. 1 pkt. a oraz art. 37 i 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE 1347/2000).
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.J. Dz. U. z 2021r.  poz. 735).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r.poz. 1546 z późn.zm.).
5. Art. 1145 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn.zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter pok.nr 2  tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wpisanie wzmianki dodatkowej składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.

Wymagane
dokumenty

UZNANIE ORZECZENIA DOTYCZĄCEGO ROZWODU/SEPARACJI/UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO PRZEZ SĄD PAŃSTWA OBCEGO NALEŻĄCEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ
- wniosek o uznanie orzeczenia,
- oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności,
-  świadectwo określone w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003,
-oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub w przypadku osób będących poza granicami polski przez konsula.
UZNANIE ORZECZENIA SĄDU PAŃSTWA OBCEGO W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku
- wniosek o uznanie orzeczenia
- oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z APOSTILLE
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
-oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek  dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:
- wpisanie wzmianki dodatkowej - 11 zł.
- pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone– 17,00 zł. (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest  podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy rozpatruje Wojewoda Podkarpacki. Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Inne informacje

1. Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. podlegają
 „ uznaniu” i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw UE ( oprócz Danii), które zapadły w postępowaniu wszczętym po 01 maja 2004r., a wydane po 01 marca 2005r.
2. W sytuacji gdy orzeczenie sądu państwa UE zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia:
a) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie;
lub
b) dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.
W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania.
3. Wniosek o uznanie orzeczenia wraz z załącznikami można składać:
- osobiście,
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pełnomocnictwo - poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio na adres właściwego USC miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.
Rozporządzenia nie ratyfikowała Dania

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/19

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2021r. poz. 709 z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 698).
3. Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 ( T.J. Dz. U. z 2021r.  poz. 735)
4.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.)
5.Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji  elektronicznej (T.J. Dz. U. z 2021 r. poz.1797)
6.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn.zm.)

Komórka odpowiedzialnaa

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Kuna Inspektor

parter, pok. nr 2 tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

1. Zaświadczenie o stanie cywilnym.
2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Wymagane
dokumenty

1. Wniosek
2. Dokument tożsamości strony:
• dowód osobisty lub paszport

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

-Wniosek  dostępny w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl  lub   w zakładce druki do pobrania

- Wniosek o wydanie zaświadczenia  o stanie cywilnym zgodnie z wzorem określonym ustawą  można przesłać drogą elektroniczną jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie  z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi za wydanie decyzji - 38 zł
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Kolbuszowej) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Pozostałe Informacje

1. Wnioski w sprawie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym składane są: w urzędzie
2. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie , której dotyczy.
3. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/SO/1

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r. Poz. 510 ze zm.)
2. Rozporządzenia MSW z dn. 26 maja 2020r. w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020r. Poz. 930)
3. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r Poz. 735)
4. Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz.1546.)
5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j)

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz -Z-ca Kier .USC

2.Halina Nowak -Inspektor

parter  pokój nr 7, tel. 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o  zameldowaniu  na pobyt stały

Wymagane dokumenty

- wypełniony druk Zgłoszenie pobytu stałego (odrębny dla każdej meldującej się osoby również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Do wglądu:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej,   decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,

- pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub innego dokumentu    potwierdzającego tożsamość

Obowiązku meldunkowego (zameldowanie i wymeldowanie) można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przy czym obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego , dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w  lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Zgłoszenie pobytu stałego - druk dostępny  na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do urzędu

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się  w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu. W tym samym czasie można mieć tylko jeden pobyt stały. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

  ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr USC/SO/2

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021. poz. 510 ze zm.)
2.Rozporządzenia MSW z dn. 26 maja 2020r. w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020r. Poz.930) 
3. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. Poz. 735)
4. Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1546)

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-za Kier. - USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Prater, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, wydaje osobie na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty

- wypełniony i podpisany druk Zgłoszenie pobytu czasowego (odrębny dla każdej meldującej się     osoby, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez    właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego     podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Do wglądu:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający  tytuł prawny do lokalu
- pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Zgłoszenie pobytu czasowego - druk dostępny  na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do urzędu

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się  w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego”. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek.

Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.  Zameldowania na pobyt czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zameldowania  na pobyt czasowy można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w  ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przy czym obywatel polski dokonujący  zameldowania na pobyt  czasowy w  formie dokumentu elektronicznego , dołącza do formularza dokument elektroniczny  potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania  -

odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela  lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w  lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a   w razie niemożności ich uzyskania  odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI: 


Karta Usługi
Nr USC/SO/3

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r. poz.510 ze zm.)
2.Rozporządzenia MSW z dn. 26 maja 2020. w sprawie określania wzorów i sposobu  wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020r. poz. 930)
3. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735)
4. Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1546.)

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz -Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak – Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel.2271-333 we.121 ,  2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia potwierdzające zameldowanie się na pobyt stały

Wymagane dokumenty

- wypełniony druk Zgłoszenie pobytu stałego (odrębny dla każdej meldującej się osoby, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia

  Do wglądu:

- Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu  Rzeczypospolitej Polskiej ochrony przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej  dokumentacji  „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej ,udzieleniu Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,

- Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii  Europejskiej, obywatelem  państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  Obywatel będący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii  Europejskiej obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatela Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w/w państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.  umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,

 - pełnomocnictwo – (jeżeli został ustalony pełnomocnik) udzielone na piśmie

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Zgłoszenie pobytu stałego - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do urzędu

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

W tym samym czasie można mieć tylko jeden pobyt stały. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się  w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w  4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. Poz. 735), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr USC/SO/4

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020, poz. 1319 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021. Poz.735 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.2021.poz.1546.)
4. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. 2017.1316 t.j.)

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca  Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Dopisanie do spisu wyborców

Wymagane
dokumenty

1. Wypełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
2. Dowód osobisty.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

3 dni

Tryb odwoławczy

Do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej, w terminie 3 dni od daty otrzymania odmownej decyzji, za pośrednictwem  Burmistrza Kolbuszowej

Pozostałe Informacje

Osoby niepełnosprawne wnioskujące o dopisanie do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie gminy swojego stałego zamieszkania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Pozostali wyborcy – najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Dopisanie do spisu wyborców nie jest możliwe w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI:


Karta Usługi
Nr USC/SO/5

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( t.j Dz.U. z 2021r., poz.510 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1546)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. W sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2015r., poz. 1290 t.j)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia   13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 poz.2411)
6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j).

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

-  Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Wymagane dokumenty

- wypełniony i podpisany druk Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub druk  Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż  6 miesięcy 

Do wglądu:

-   dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
-  pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie  

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druki dostępne na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie 

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wyjazd poza granice RP lub powrót z wyjazdu poza granicę działa przez pełnomocnika).  

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

17 zł – za wydanie zaświadczenia 

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.).    

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pozostałe Informacje

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu licząc od dnia powrotu. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można złożyć w formie pisemnej lub  w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. Poz. 735. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.  Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się. 

Jeżeli okres pobytu poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej odpowiada okresowi zgłoszonemu przy wymeldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granicę

Zgłoszenia wyjazdu za granicę można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na  zasadach określonych w  ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne.

Obowiązek informacyjny:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr USC/SO/6

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r. Poz. 510 ze zm.)
2.Rozporządzenia MSW z dn. 13 grudnia 2017r. w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020r. poz. 930)
3.Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021. Poz. 735)
4.Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2021.. poz. 1546)
5.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne ( Dz.U.2017.570 t.j.)

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz -Z-ca Kier.USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel. 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymagane dokumenty

- wypełniony druk Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)

Do wglądu:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
- pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie   

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl,  lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do urzędu

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego  obowiązany jest wymeldować się. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,  Wymeldowania z pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

 Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego  .

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

Wymeldowania można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr USC/SO/7

WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j Dz. U. z 2021r., poz.510 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. Z 2021., poz. 1546)
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  26 maja 2020 w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 poz.930)

Komórka

odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego i  Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty

-  wypełniony właściwy formularz meldunkowy 

- paszport lub karta pobytu,   obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA i Konferencji Szwajcarskiej inny dokument potwierdzający jego tożsamość i   obywatelstwo

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego  można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie (zgodnie z art. 33 § 2 Kpa ), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszport

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymeldowanie wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Podlega opłacie

17,00 zł - za przedłożenie pełnomocnictwo przez osobę niespokrewnioną z osobą dokonującą wymeldowania.

Opłacie nie podlegają pełnomocnictwo udzielone : małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu

17.00 zł - za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do urzędu

Tryb odwoławczy

BRAK

Pozostałe Informacje

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego  jest obowiązana wymeldować się osobiście lub przez pełnomocnika w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.  Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr USC/SO/8

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI  
O ZAMELDOWANIU I WYMELDOWANIU

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz.510 ze zm.).
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz.735)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1546).
4.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570)

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd  Stanu Cywilnego  i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności ;

- o aktualnym zameldowaniu na pobyt stały/czasowy

- o poprzednim zameldowaniu na pobyt stały/czasowy

- o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego/ czasowego

- o braku zameldowania

- o wspólnym zameldowaniu  wszystkich członków rodziny

- dowód wniesienia opłaty skarbowej,

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty  skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie zaświadczenia - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

- 17,00 zł za zaświadczenie,
- 17.00 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika.

Termin załatwienia sprawy

W terminie 7 dni

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Pozostałe Informacje

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której dane dotyczą

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr USC/SO/9

NADANIE NUMERU PESEL OBYWATELOM POLSKIM
I CUDZOZIEMCOM

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. Z 2021 Poz. 510 ze zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015r., poz. 1984)
3.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U.2017.570 t.j)
4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j)
5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U.2015.1984 t.j.).

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Nadanie numeru PESEL

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL przez osobę, która jest zobowiązana do posiadania numeru PESEL na podstawie innych przepisów i jest  zameldowana w gm. Kolbuszowa  na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku zameldowania, kiedy pracodawca ma siedzibę w gminie Kolbuszowa W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną  zdolność do czynności prawnych wniosek o nadanie numeru PESEL składa jej  przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią  faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o nadanie numeru PESEL - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl,  lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

Na bieżąco

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pozostałe Informacje

W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.

Aby wystąpić o PESEL należy dopełnić obowiązek meldunkowy na terenie gminy Kolbuszowa. Jeżeli nie można dopełnić obowiązku meldunkowego, to ważne jest, aby pracodawca  miał siedzibę  na terenie gminy Kolbuszowa. Jeżeli nie ustali się właściwego organu gminy wnioskodawca przekazuje taki wniosek do organu gminy właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy Kompletny wniosek zostanie przekazany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Po otrzymaniu informacji o nadaniu numeru PESEL wnioskodawca zostanie o tym powiadomiony przez organ ewidencji ludności.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr USC/SO/10

WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2021r. , poz. 510 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735)
3.Ustawa z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U . z 2021, poz. 1546).
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. 2020 poz.930)

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz - Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty

Podanie o wymeldowanie ze szczegółowym uzasadnieniem , dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa   cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja  administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający  tytuł prawny do lokalu.,  dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Brak

Opłaty

Oplata skarbowa od wydania decyzji – 10 zł.

Termin załatwienia sprawy

- 1 miesiąc,
- 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, strona zostanie powiadomiona o tym wraz ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowane okresu pobytu..

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo opuściła miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła   obowiązku wymeldowania się, Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub  odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego mogą być przeprowadzone m.in.  oględziny lokalu, z którego osoba ma być wymeldowana, przesłuchanie świadków, przesłuchanie stron postępowania.

W  przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby,  w stosunku do której prowadzone jest postępowanie  o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej w miejscu zameldowania, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu administracyjnym.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr USC/SO/11

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB POBYT CZASOWY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2021r., poz. 510 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735)
3. Ustawa z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U . z 2021, poz. 1546).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz.930).

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego  i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Wymagane

dokumenty

-  podanie,
- wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
-  dowód wniesienia opłaty skarbowej,

 wydanie decyzji

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

brak

Opłaty

10,00 zł za decyzję administracyjną

Termin załatwienia sprawy

- 1 miesiąc
- 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, strona zostanie powiadomiona o tym  wraz ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną, wnosi osoba zamieszkująca pod oznaczonym adresem, która nie może przedstawić potwierdzenia faktu jej zamieszkiwania w określonym lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu (brak tytułu prawnego do lokalu, lub odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę mieszkania).

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr USC/SO/12

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU

MIESZKAŃCÓW I REJESTRU  ZAMIESZKANIA

CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz U. z 2021 poz. 510 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021r, poz. 816 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców,  oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2482);
4. Rozporządzenie Ministra  Cyfryzacji  z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców,  rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz..U. 2018r. Poz.2523)
5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j)

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie informacji o danych osobowych lub wydanie decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych osobowych- druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Wymagane dokumenty

- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych

- dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych

- dowód osobisty / do wglądu/

- dokument potwierdzający interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych, np. wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokument potwierdzający zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. umowa, wezwanie do zapłaty, faktura, wyrok sądowy itp).

-  pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez  pełnomocnika).

Odpowiedź można odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru  PESEL

Opłaty

- Oplata za udostępnienie danych jednostkowych /dotyczy 1 osoby/ zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi -31 zł,
-  opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika 17 zł.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego parter, pokój nr 5

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienie danych wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Pozostałe Informacje

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021, poz.510.). Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735).

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr USC/SO/13

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1319 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca  2011 r. w sprawie rejestru wyborców  oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych
w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1316).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U.2017.1257 t.j.)
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018. Poz.1044)

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego  i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz -  Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o wpisie wyborcy do rejestru wyborców

Wymagane dokumenty

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B
- dowód osobisty /do wglądu/ 
- Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

3 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pozostałe Informacje

Wyborcy którzy mogą być wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania:

- stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały
- nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy
- stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały
- Prawo wybierania w Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim który:
- najpóźniej dniu glosowania kończy 18 lat
- zgodnie z prawem stale zamieszkuje na terytorium RP
- został ujęty w stałym rejestrze wyborców- nie został pozbawiony praw wyborczych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

 Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr USC/SO/14

UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca  2011 r. w sprawie rejestru wyborców  oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych
w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1316).

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier .USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Udzielenie informacji o ujęciu w rejestrze wyborców lub wydanie decyzji nie uwzględniającej nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

Wymagane dokumenty

- Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców,
- dowód osobisty /do wglądu/.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl,  lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do urzędu

Tryb odwoławczy

Na decyzję nie uwzględniającą reklamację lub powodującą skreślenie z rejestru, wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę do właściwego Sądu Rejonowego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:

- pominięcia wyborcy w rejestrze
- wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru
- ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr USC/SO/15

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2021r. Poz. 816, 1000 ze zm.)
2. Rozporządzenie z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2021r. poz. 1865)
3. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021r., poz.735)
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2016.922 t.j.)
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021, poz.1546 t.j.)
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r.poz. 344).
7. Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2019r.  w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019r. poz. 400),

Komórka odpowiedzialna

Referat  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz , Z-ca Kier.USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pok. nr 7, tel. (17) 2271-333 wew. 121; tel. (17) 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, posiadająca pełną zdolność

 do czynności prawnych, z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców; 
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

2.Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w siedzibie dowolnej gminy,  wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych zawartych w rejestrze PESEL.

3.Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy tylko dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 12 roku życia.

 1. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się  pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
 2. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie brwi, oczy i źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W uzasadnionych przypadkach, popartych dokumentem potwierdzającym niżej wymienione wyjątki, organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy, z otwartymi ustami, nakryciem głowy lub z przyciemnianymi okularami.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dla osoby, która nie ukończyła 12 roku życia załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 1. Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego paszportu tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Organ gminy, przyjmując wniosek o wydanie dowodu osobistego sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
 • niezwłocznie - w przypadkach o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2-4 i 5a.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego- druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl,  lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim.

Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. 

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy  odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozostałe Informacje

Wydanie nowego dowodu osobistego z odciskami palców następuje w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego i zmiany miejsca zameldowania; 
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; 
 • przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 • kradzież tożsamości czyli nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych.

  Kto: 
1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, 
2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, 
3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,

podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Odbiór dowodu osobistego: 

1.Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
2.Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera jeden z rodziców albo opiekun prawny.

3.Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych   odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego oraz  jeden z rodziców albo kurator.

4.Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, nie dotyczy osób małoletnich do 12 roku życia, które były obecne przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyły 5 roku życia.

5.Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.

6. Osoba odbierająca nowy dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

7. Odbiór dowodu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.

 Ważność dowodu osobistego:

 1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu.
 2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, a od której chwilowo nie ma możliwości (z powodów medycznych) pobrania odcisków palców, jest ważny 12 miesięcy od daty wydania dowodu osobistego.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi 
Nr USC/SO/35

Rejestr Danych Kontaktowych

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021r. poz. 670 z późn.zm. ),
2.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz.U.2019r. poz. 2467).

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego  i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor Kierownik Ref. USC/SO

Alicja Wrońska-Sitarz -Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Halina Nowak – Inspektor d/s dowodów osobistych

Agnieszka Kuna – Inspektor d/s USC

parter, pok. nr. 7 tel. 22 72 583 e- mail: ewidencja@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

- w urzędzie: wniosek złożony w naszym urzędzie realizowany jest niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
- przez internet: dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk

Wymagane 
dokumenty

Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych jest dobrowolny można go złożyć:
- w urzędzie:
Do wniosku do RDK należy przygotować:
• dowód osobisty lub paszport,
• telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdzasz dane
w RDK przy urzędniku. Dostaniesz na nie SMS-a lub e-maila z kodami do potwierdzenia twoich danych.
- przez internet:
Składając wniosek do RDK należy przygotować:
• login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód,
• telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych  –  dostępny w Biurze Obsługi Klienta  lub  w pokoju nr5 i 7  w Urzędzie Miejskim , na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl lub w zakładce druki do pobrania

Opłaty

Usługa jest bezpłatna

Termin załatwienia sprawy

- w urzędzie:
• po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK
od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika.
• po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostanie się żadnego kodu potwierdzającego).
- przez internet:
• po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK
od razu po ich potwierdzeniu kodem.
• po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostanie się żadnego kodu potwierdzającego).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Pozostałe Informacje

W danych kontaktowych należy podać: numer telefonu lub adres e-mail lub oba.
Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.
W każdej chwili można zmienić, aktualizować lub usunąć dane z RDK.
Jeżeli twoje dane kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez internet - można to zrobić później (jest na to 24 godziny od otrzymania kodu potwierdzającego).

Obowiązek informacyjny:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi 
Nr USC/SO/36

UZYSKANIE WIELOJĘZYCZNEGO STANDARDOWEGO FORMULARZA (TŁUMACZENIA POMOCNICZEGO) DOŁĄCZONEGO DO ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO LUB ZAŚWIADCZENIA WYDANEGO PO 1 MARCA 2015 r.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
(Dz. Urz. UE L 200/1 z 26 lipca 2016 s. 1- 136),
• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019, poz. 860),
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1397 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 463 z późn. zm.).

Komórka odpowiedzialna

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Ewa Gul-Czachor – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Alicja Wrońska-Sitarz -Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Halina Nowak –inspektor d/s dowodów osobistych

Agnieszka Kuna – podinspektor d/s. USC

parter, pok. Nr 2 i 7 tel. 22 72 583 e- mail: usc@ekolbuszowa.pl, ewidencja@ekolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza można złożyć:

-osobiście

- przesłać drogą elektroniczną, jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl

- przez pełnomocnika

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
• jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz,
• po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

Wielojęzyczny formularz można dołączyć do wybranych dokumentów urzędowych wydanych z rejestru stanu cywilnego po dniu 1 marca 2015 r.m.in.:

- odpisu skróconego aktu urodzenia,
- odpisu skróconego aktu małżeństwa,
- odpisu skróconego aktu zgonu,
- zaświadczenia o stanie cywilnym,
-zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

-zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy

Wymagane 
dokumenty

• Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza,
Oryginał dokumentu, do którego ma być dołączony formularz (zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza),
• Ważny dokumenty stwierdzający tożsamość – do wglądu,
• Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 (USC) i 7 (BEL i BDO) w Urzędzie Miejskim

Opłaty

 1. 17 zł – należność za wydanie wielojęzycznego formularza należy
 2. 17zł-od udzielenia pełnomocnictwa  (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

7 – 10 dni roboczych w przypadku, gdy wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza został złożony jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Pozostałe Informacje

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do organu wydającego odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia, do których ma być załączony wielojęzyczny formularz.

Formularz nie ma żadnej wartości prawnej, jako samodzielny dokument, i może być przedstawiany tylko w załączeniu do oryginalnego dokumentu krajowego.

W formularzu muszą być zamieszczone wszystkie informacje zawarte w dokumencie, do którego jest załączony.


ZAŁĄCZNIK:

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2023-06-07 14:54
 • |
 • Licznik odwiedzin: 12 648 741